For likepersoner

En likeperson er en person som selv har en diagnose, eller er pårørende til en med diagnose. Likepersonen gir informasjon og veiledning, slik at den andre kan ta egne valg utfra egen situasjon og virkelighet. Likepersonen er ikke fagperson, og gir derfor ikke medisinske eller juridiske råd, men er ment som en støttespiller til andre i lignende situasjoner.

Innholdsfortegnelse

Hvert lokallag skal ha en likepersonskoordinator eller – ansvarlig som har som ansvar å følge opp likepersonene. Dette kan være alt fra å koordinere arbeidet til å hjelpe likepersoner som trenger støtte eller noen å snakke med. Det er viktig at du som likeperson vet hvem som er likepersonsansvarlig i styret og har kontaktinformasjonen til denne. Hvis du ikke vet det bør du kontakte leder i lokallaget for å få informasjonen.  

Digitalt likepersonskurs 

Autismeforeningen har et likepersonskurs. Dette er et digitalt kurs i fem moduler. Alle nye likepersoner i lokallagene skal gjennomføre innen de begynner sitt verv som likeperson.

Kurset, som psykiatrisk sykepleier og veileder Marie Storjord har utviklet, er delt opp i fem deler. Hver del inneholder en film, en oppsummering og en refleksjonsoppgave. Likeperson Helene Kværnø er en erfaren likeperson i foreningen, og i slutten av hver film gir hun tips og råd for hvordan man kan håndtere ulike situasjoner. Sjekk ut kurset på autismeforeningen.no/likepersonskurs.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. 

Registrering av likepersonsaktivitet 

Foreningen får økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), basert på antall likepersonsaktiviteter. Det er derfor viktig å registrere tellende aktiviteter i lokallagene. Dette gjør du som likeperson enkelt på likeperson.no. Dersom du ikke har mottatt brukernavn og passord, kan du høre med ditt lokallag eller sekretariatet: post@autismeforeningen.no 

Hva skal registreres? 

Aktiviteter som telles som likepersonaktivteter er for eksempel kurs, samtalegrupper, foreldregrupper, aktivitetsgrupper og sosiale grupper som for eksempel svømming, bowling, riding og pizzakvelder. Husk at det bare er ansvarlig for arrangementet som skal registrere aktiviteten, for å unngå dobbeltregistreringer.  

Følgende aktiviteter kan registreres: 

 • Oppsøkende likepersonsarbeid: En samtale mellom likeperson i organisasjonen og person med funksjonsnedsettelse/pårørende i organisasjonens målgruppe, og som foregår ved personlig fremmøte. Andre former for erfaringsutveksling, anses ikke som oppsøkende likepersonsarbeid 
 • Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: en tidsavgrenset (minimum 45 min) samling ledet av en likeperson. Det er likepersonen som er ansvarlig og til stede på aktiviteten som må registrere likepersonsaktiviteten. 
 • Likepersonskurs: en tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner. En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter 

 
Husk å rapportere inn aktivitetene fortløpende. 

Spørsmål? 

Ta kontakt med sekretariatet på post@autismeforeningen.no dersom du har spørsmål knyttet til likeperson.no. 

Driftstilskudd og årsrapportering

AiN mottar driftstilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Driftstilskuddet skal gå til oppgaver som er en del av den interne og eksterne kjernevirksomheten i organisasjonen. Etter gjennomførte årsmøter i lokallagene, skal det enkelte lokallag sende inn følgende dokumentasjon; signert protokoll fra årsmøtet, antall betalende medlemmer per 31.12, antall likepersoner og likepersonsaktiviteter, signert årsregnskap, signert årsmelding samt signert revisjonsberetning. De nye retningslinjene finner du i verktøykassen her: Mal, skjemaer og rutiner – Autismeforeningen

Frist for innsendelse er 30. april

Stiftelsen Dam Ekspress

Ekspress er et program som er eksklusivt for Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner. Fra og med 2022 har programmet ingen søknadsfrist slik at søknader kan sendes inn løpende og de vil også behandles fortløpende. Målet er å støtte enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Lokallagene kan søke om prosjektmidler på mellom 5 000 til 40 000 kr. Eksempler på aktiviteter kan være: Rideturer, klatring, bowling, pårørendetreff, juletreff, søskentreff osv. Flere av lokallagene har allerede søkt og fått bevilget penger. Hordaland lokallag har blant annet fått bevilget penger til et tegnekurs, og dere finner søknaden her.

Dere kan lese mer om utlysningen fra Stiftelsen Dam her. 

Dersom lokallaget ønsker å søke må dere gjøre følgende: 

 • Opprett bruker gjennom Damnett. Sekretariatet i Autismeforeningen må godkjenne dere som bruker i Damnett 
 • Send en e-post til sekretariatet (post@autismeforeningen.no) med informasjon om brukernavn og navn på prosjektene dere ønsker å søke støtte til. Vi vil så opprette søknadene for dere, som dere deretter fyller ut. 
 • Logg inn med bruker og passord som du har laget. 
 • Når du er inne på siden går du inn på søknader og prosjekter og under fane ”alle” så er det bare å klikke på prosjektnavnet så er du i gang, søknadene blir sendt direkte til stiftelsen. 

Studieforbundet Funkis

Studieforbundet Funkis er der for deg og kurset ditt!

Holder du kurs for din forening eller lokallag? Da kan du søke om opplæringstilskudd hos Studieforbundet Funkis!

Har du deltakere som trenger ekstra tilrettelegging for å delta på kurset? Da kan du søke om tilskudd til tilrettelegging!

Du trenger en godkjent studieplan og minimum fire deltakere over 14 år, og dermed er det bare å sette i gang.

Studieforbundet Funkis mottar tilskudd over statsbudsjettet hvert år og støtten formidles videre til medlemsorganisasjoners kursvirksomhet både sentralt og lokalt. Jo flere kurstimer som registreres hos Funkis hvert år, jo mer tilskudd får studieforbundet fra staten. Tilskuddene formidler vi ut til våre organisasjoner som holder kurs for sine medlemmer.

Tilskuddsordningene må vi hele tiden kjempe for å beholde. Funkis og våre medlemmer vet hvor viktig opplæringen de gir sine målgrupper er. Funkis jobber for å sikre at alle i størst mulig grad deltar i demokratiet og samfunnet på så like vilkår som mulig. Vi gir tilskudd til kursvirksomhet og læring for å bidra til at den enkelte deltaker kan få et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonsnedsettelser kan føre til, og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.

Det er frivillighetens år i år! Dette betyr at det er et ekstra fokus på alt det gode frivillige arbeidet som utføres over hele landet. Sørg derfor for at kursvirksomheten i ditt lag blir dokumentert og synliggjort!

Du finner mer informasjon om studieplaner, tilskudd og hvordan du registrerer kurset på våre hjemmesider funkis.no

Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Kontakt studieleder i din sentrale organisasjon, eventuelt  administrasjonen i Funkis på post@funkis.no eller tlf. 23 16 19 80.

Husk at vi er der for deg!

Fakta om Funkis:
 • Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmedes organisasjoner, mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. Vi har i dag 94 medlemsorganisasjoner og 350 000 medlemmer
 • Funkis er i dag et av landets største studieforbund med voksenopplæring som hovedformål
 • Studieforbundet fordeler statlige voksenopplæringsmidler til sine medlemmer som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet

Les mer om Funkis viktige rolle på funkis.no

Logo til bruk på arrangement søttet av Funkis finner du her

Logo 1

Logo 2

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen lyser ut tilskudd med tema Aktiv fritid for alle. Målet med ordningen er at flere skal få delta i organiserte fritidstilbud i lokalmiljøet, som deltakere og frivillige. Målgruppen er alle aldre. Søknadsfrist 1. mars og 1. september.

Mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet 13.6

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Søknadsfristen er 13. juni kl. 13.00.

I søknadsskjemaet blir dere bedt om om legge inn en beskrivelse av:

Tiltaket og hvordan tiltaket støtter opp under kriteriene for måloppnåelse.
Hvilken eller hvilke målgrupper tiltaket retter seg mot.
Hvordan tiltaket skal bidra til å skape varig økt deltakelse gjennom idrett og fysisk aktivitet for målgruppen.
Hvorvidt søker legger til rette for deling av erfaringer og resultater fra tiltaket, og om tiltaket kan ha overføringsverdi til andre organisasjoner.
I hvilken grad aktuelle målgrupper blir involvert i utforming og resultater fra tiltaket.
Dere må også legge inn budsjettert kostnad og finansiering, samt start- og sluttdato for prosjektet. For prosjektsøknader skal prosjektbeskrivelse med budsjett legges ved søknaden.

Dere kan søke om midler til flere prosjekt. Det skal sendes inn en søknad for hvert prosjekt.

Les mer på https://lottstift.no/for-frivilligheten/mangfold-og-inkludering/slik-soker-dere/

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak med penger som kommer fra gamle sparebanker på østlandet. Derfor er det i hovedsak tiltak på østlandet som får støtte. 

Søknadsfristene er 1. april, 1. september og 1. desember.

Søk her

Prinsesse Märtha Louises Fond

Prinsessens fond ble opprettet 15. september 1972. Avkastningen av fondets kapital brukes til å støtte tiltak i Norge til glede for barn med funksjonshemming.

Tildeling av midler skjer på Prinsesse Märtha Louises fødselsdag, 22. september, og søknadsfristen er 1. august.

Hva støtter fondet?

Prinsesse Märtha Louises Fond støtter tiltak til glede for barn med funksjonshemming.

Tiltakene skal:

 • være rettet mot barn i Norge under 16 år
 • gi barna glede i deres daglige tilværelse
 • skje i regi av organisasjoner, klubber og foreninger

Fondet prioriterer:

 • Tiltak som kommer flest mulig barn direkte til gode
 • Aktiviteter som stimulerer barna til egeninnsats

Det gis ikke støtte til:

 • enkeltpersoner
 • vanlige driftsutgifter
 • stort og kostnadskrevende utstyr
 • oppgaver som er kommunenes eller statens ansvar
 • Det er kun unntaksvis at noen mottar midler mer enn to år på rad  

 Søk her
Brukermidler – Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF tildeler midler til brukerorganisasjoner. Tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd, har valgt styre og som arbeider for gode og likeverdige helsetilbud og god samhandling. 

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester. Dette inkluderer også formål knyttet til tjenester og oppgaver som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Organisasjonene må sette seg godt inn i dokumentene som beskriver ordningen. 

Kommune- og fylkessammenslåinger

Helse Sør-Øst RHF stiller ikke krav til bestemt organiseringer, utover at tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd og har valgt styre.

 • Det er innholdet i søknaden, omfang av aktiviteter og en helhetlig vurdering av de samlede søknadene som er avgjørende for vår behandling.
 • Tidligere fylkeslag (eks Hedmark og Oppland) som har vedtak på sammenslåing skal sende søknad innen fristen som nytt fylke (eks Innlandet). Kopi av vedtak vedlegges.
 • Tidligere fylkeslag (eks Viken) som har vedtak på oppløsning skal sende søknad innen fristen som nye fylker (eks Buskerud). Kopi av vedtak vedlegges.
  • Organisasjonsnummer og kontonummer for nytt fylke/organisasjon ettersendes så snart det er klar.
   Søknadsfristen er 1. desember.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.

Søk her

Tilskudd.no – Oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd.no gir oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner, både tilskuddsordninger, tildelinger og tilskuddsmottakere. For å søke på tilskuddsordningene, går du videre til tilskuddsforvalternes egne nettsteder.

Andre søknadssteder

Det fins mange ulike steder man kan søke om tilskudd til foreninger. Her er noen tips:

 • Fylkeskommunen
 • Kommunen
 • Lokale banker
 • Materiell

Likepersonsarbeid

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer