CRPD

Autismeforeningen i Norge jobber for at vi er til stede i beslutningsprosesser om hvordan CRPD skal tas inn i Menneskerettsloven. Vi forventer at inkorporeringen vil føre til bedre levekår for våre medlemmer. Vi krever at samfunnet er et sted hvor alle hører til.

Innholdsfortegnelse
Hva er CRPD og hva handler det om?

CRPD står for «Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (CRPD) og omtales på norsk som Konvensjonen for funksjonshemmede. CRPD ble vedtatt av FN i 2006, og Norge sluttet seg til konvensjonen i 2013 gjennom å konstatere at norsk lov allerede var i overensstemmelse med den. I 2019 var situasjonen i Norge for mennesker med nedsatt funksjonsevne på høring, og der fikk den norske regjeringen sterk kritikk av FN for manglende verdsetting av funksjonshemmedes rettigheter ettersom konvensjonen ikke var fullt ut iverksatt i norsk rett.

Autismeforeningen i Norge (AiN) har i lang tid arbeidet for at CRPD skal inkorporeres i norsk lov, slik som er gjort med rasismekonvensjonen (CERD), kvinnekonvensjonen (CEDAW) og barnekonvensjonen (CRC). Konvensjonen fremholder at mennesker med funksjonsnedsettelse har rett til makt og styring over eget liv og sikre respekt for sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter blir ivaretatt. 5. oktober 2022 kunngjorde endelig regjeringen at de ønsker å inkorporere CRPD i norsk lov, og de har nå satt i gang arbeidet med å hente inn en juridisk ekspertvurdering som innen utgangen av 2023 skal ha klart en anbefaling om hvordan konvensjonen bør innlemmes.

Artiklene i CRPD er forankret i 8 prinsipp, og hver artikkel skal leses med disse som utgangspunkt:

Film om CRPD:

Klikk her for å laste ned konvensjonen rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Klikk her for å finne veiledning til konvensjonen og informasjon om hvilket ansvar og forpliktelser kommunen har

Hvilken betydning vil inkorporering i norsk lov eventuelt ha?

At CRPD per i dag ikke er innlemmet i norsk lov betyr at norsk lov har forrang på områder der CRPD avviker fra norsk lovgivning. Norge har i dag store menneskerettighetsproblemer når det gjelder å ivareta prinsippene, det illustreres gjennom henvendelsene vi i Autismeforeningen får og gjennom flere saker vi kjenner fra nyhetsbildet. Nå som CRPD skal innlemmes i norsk lov betyr det at i tilfeller hvor det er strid mellom annet lovverk og konvensjonen, så vil konvensjonen bestemme hva som skal gjøres.

På Rett vei – en webinarserie om CRPD

Autismeforeningen i Norge vil i samarbeid med mange andre foreninger og FFO at CRPD skal inn i norsk menneskerettslov. FFO har laget tre webinarer hvor man kan lære mer om CRPD – FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedstatt funsksjonsevne.

En av disse er nå publisert, den handler om BPA-ordningen og kan sees her:

I det kommende vil det også publiseres to webinarer til, en om habilitering og en om ulikheter i helse og omsorgstjenester.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer