NOU 2020:1

Autisme- og tourettesutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Utvalgets oppdrag var å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom. Videre skulle utvalget foreslå tiltak for å bedre det samlede tjenestetilbudet til personer med ASD og Tourettes syndrom og deres pårørende.

Innholdsfortegnelse
Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Utredningen ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 6. februar 2020 i form av en NOU

(NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom).

Vår styreleder Annette Drangsholt ble valgt inn som utvalgsmedlem. Utvalget arrangerte fire innspillskonferanser med godt oppmøte fra AiN sine medlemmer og tillitsvalgte. Tjenester til personer med ASD og til personer med Tourettes syndrom, ble overlevert helse- og omsorgsministeren i februar 2020.

Videre kom NOUen ut på høring og AiN jobbet med å sende inn sitt eget høringsinnspill. Å ha en sak ute på høring vil si at en offentlig instans ønsker å «høre» hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre) har å si til et forslag som det offentlige arbeider med.

Medlemmer og lokallag ble invitert til å komme med sine synspunkter, og Sentralstyret og sekretariatet jobbet i lengre tid med høringssvaret.

Her er noen hovedpunktene i AiNs høringssvar:
  • Utvalget har belyst, og gjort et godt og grundig arbeid på et område som fremstår som svært mangelfullt. Det formidles og foreslås en rekke anbefalinger som fremstår som gode tiltak. AiN krever at anbefalingene implementeres og at det skjer snarest.
  • AiN mener at NOU’en mangler fokus og anbefalinger med tanke på barnehage og skole, skolevegring, barnevern, avlastning, eget hjem og bruk av tvang og makt.
  • Vi opplever store mangler i oppfyllelse av rettighetene for personer med autismespekterdiagnose (ASD). Dette bekreftes av utvalgets kartlegging. Det er vanskelig å få oversikt over tjenestene og over hvem som har ansvaret, og det er store variasjoner i utredning og oppfølging utfra hvor man bor. Lite kunnskap og kompetanse om autisme fører til manglende forståelse, tilrettelegging og nødvendige tiltak.
  • Det er gjennomgående store mangler i alle deler av tjenestetilbudet til personer med ASD, og denne NOU’en viser det med stor tydelighet. AiN vil fortsette arbeidet med å påpeke dette overfor besluttende myndigheter.

Her kan du lese NOU 2020:1: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-1/id2689221/

Hvis du ønsker å lese hele høringssvaret finner du det her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-astilling-nou-2020-1/id2697868/?uid=69c10191-6999-4bf6-bd55-262394dfbfa9

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer