Komiteer og råd

Innholdsfortegnelse
Ressursgruppen for mennesker med ASD

Ressursgruppen for voksne med ASD organisering og ansvar er nedfelt i vedtekter for Autismeforeningen i Norge § 24.

Ressursgruppen, bestående av voksne med ASD,  rapporterer til landsmøtet. Det skal være fire representanter med best mulig fordeling på kjønn, alder, bosted og erfaringer.  

Ressursgruppen fungerer som rådgivende instans for sentralstyret, faglig råd, sekretariatet og medlemmene i AiN. Gruppen deltar i møtevirksomhet og interessepolitisk arbeid, med fokus på voksenlivet som hovedområde. Gruppen har også en fast spalte i medlemsbladet Autisme i dag.

Ressursgruppen kontaktes på e-post: ressursgruppen@autismeforeningen.no

Mandat for Ressursgruppen for mennesker med ASD

Faglig råd

Faglig råd ble opprettet i 1982 av Autismeforeningen i Norge (AiN) og rådet bistår foreningen med å svare med faglige spørsmål og relevante problemstillinger. Medlemmene i rådet er frivillige og tar ikke betalt for å svare på henvendelser som kommer via foreningen. Faglig råd har dessverre ikke anledning til å gi utvidet bistand i enkeltsaker og behandler kun generelle saker.

Faglig råd kan på generelt nivå bistå foreningens medlemmer med:

  • Rådgiving basert på generell ASD-kompetanse
  • Informasjon om lovverk og rettigheter.
  • Påvise og dokumentere eksempler på mangelfull tjenesteyting til mennesker med ASD.
  • Gi faglige innspill til AiN og sentralstyret, inkludert innspill til aktuelle høringsuttalelser.

Faglig råd kan ikke:

  • Gi veiledning/råd i enkeltsaker
  • Iverksette tiltak ovenfor enkeltpersoner
  • Overprøve sakkyndige tilrådninger, vedtak osv. som er foretatt i det lokale offentlige hjelpeapparat.

Alle henvendelser til Faglig råd skal gjøres på e-post via AiNs sekretariat og merkes i emnefeltet «Faglig råd» og sendes til post@autismeforeningen.no.

Det er flere instanser som kan bistå i enkeltsaker i det kommunale eller fylkeskommunale hjelpeapparatet og i lokale og regionale helsetjenester, for eksempel pasient- og brukerombud, likestillings- og diskrimineringsombud eller statsforvalteren. Faglig råd kan komme med uttalelser på generelt grunnlag som kan bistå i videre kommunikasjon med hjelpeapparatet. Faglig råds medlemmer har taushetsplikt.

Det er også mulig å kontakte Rettighetssenteret til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Mandat for Faglig råd

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges på landsmøtet og er Autismeforeningens (AiNs) kontrollorgan. Komiteen rapporterer til landsmøtet og består av tre medlemmer, der en er leder

Medlemmer i Kontrollkomiteen kan ikke være ansatt eller ha andre verv i AiN. Komiteen arbeider etter AiNs retningslinjer og mandat gitt av landsmøtet. Kontrollkomiteens oppgave er å påse at sentralstyret handler i samsvar med vedtak, vedtekter og formål vedtatt av landsmøtet. Videre er Kontrollkomiteen ankeinstans i fratakelsessaker.

Kontrollkomiteen er kun beslutningsdyktig når flertallet av medlemmene er til stede. Det føres referat fra komiteens møter

Kontaktinformasjon til Kontrollkomiteen:
Harald Thomander Neerland harald.neerland@autismeforeningen.no
Joachim Svendsen joachim.svendsen@autismeforeningen.no
Anne Trine Skjulhaug

Mandat for Kontrollkomiteen

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer