HjemTil verktøykassen

Årsmøte i lokallagene

Landsmøtet i Autismeforeningen bestemmer hva foreningen skal arbeide med i kommende periode, f.eks. vedtektsendringer og strategi.

Presentasjonen fra årsmøtekurset 12. januar 2023.

II. ÅRSMØTE 

§ 6 Forberedelse til årsmøtet 

Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet. 

Årsmøtet skal holdes fysisk eller digitalt hvert år innen utgangen av mars. 

Saker som medlemmer ønskes behandlet på årsmøtet, må være tilsendt styret minst 6 uker før møtet. 

Styret innkaller til årsmøtet skriftlig med minst 2 ukers varsel. Med innkallingen følger en fullstendig saksliste.

§ 7 Deltagelse, talerett, forslagsrett og stemmerett 

Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet. Lokallaget kan kreve påmelding fra deltakerne. 

Alle over 15 år med gyldig medlemskap har talerett, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet.

§ 8. Dagsorden 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

Konstituering: 

 • Valg av 2 protokollførere 
 • Valg av 2 stemmeberettigede representanter til å underskrive protokollen 
 • Godkjenning av innkalling 
 • Godkjenning av saksliste og dagsorden

 

Saksbehandling:

 • Årsmelding av foregående år
 • Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12 foregående år
 • Revisors beretning
 • Budsjett for inneværende kalenderår
 • Innkomne saker
 • Valg

§ 9 Valg

Årsmøtet skal velge:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Minst to styremedlemmer
 • Minst to varamedlemmer
 • 2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor
 • Valgkomité

Kandidater til verv i lokallaget må ha gyldig medlemskap i foreningen. Alle kandidater skal ha sagt seg villige til å ta tillitsverv.

Leder, nestleder og økonomiansvarlig velges for 1 år om gangen. Styremedlemmer velges for 2 år om gangen slik at omtrent halvparten er på valg samtidig. Varamedlemmene velges for et år om gangen.

Revisor og valgkomite velges for et år om gangen.

Benkeforslag på årsmøtet er tillatt, men ingen kan foreslå seg selv som kandidat til styret. Ved benkeforslag skal det gjennomføres skriftlig eller elektronisk valg.

Ved stemmelikhet foretas omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer.

Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Valgkomiteen Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Valgkomiteen skal arbeide i tråd med foreningens gjeldende vedtekter og styrende dokumenter.

§ 11 Protokoll

Kopi av underskrevet protokoll skal sendes til sekretariatet i AiN innen én måned etter årsmøtet sammen med årsmelding, revidert regnskap og budsjett.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte med minst to ukers varsel når enten et flertall av styrets medlemmer, en tredjedel av lokallagets medlemmer eller Sentralstyret fremsetter krav om det.

Bare saker som er nevnt i innkallingen kan bli behandlet på møtet.

Verktøykasse for tillitsvalgte

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer