Søknadsordninger og støtte til lokallagene

Driftstilskudd og årsrapportering 

AiN mottar driftstilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Driftstilskuddet skal gå til oppgaver som er en del av den interne og eksterne kjernevirksomheten i organisasjonen. Etter gjennomførte årsmøter i lokallagene, skal det enkelte lokallag sende inn følgende dokumentasjon; signert protokoll fra årsmøtet, antall betalende medlemmer per 31.12, antall likepersoner og likepersonsaktiviteter, signert årsregnskap, signert årsmelding samt signert revisjonsberetning. Denne informasjonen og dokumentene sendes inn digitalt her.

Frist for innsendelse er 30. april.

AiN sentralt søker om støtte fra Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordningen Bruker- og pårørendearbeid innen rus, psykisk helse og voldsfeltet. Foreningen kan søke om støtte til drift og informasjonsvirksomhet, hvor en del av de mottatte midlene fordeles på lokallagene. Vi har i år laget et digitalt rapporterings- og søknadsskjema: Søknad og rapportering for psykiatrimidler

Fristen for rapportering for midler mottatt i 2021, samt søknad for aktiviteter i 2022 er 1. mars.

Ekspress er et program som er eksklusivt for Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner. Fra og med 2022 har programmet ingen søknadsfrist slik at søknader kan sendes inn løpende og de vil også behandles fortløpende. Målet er å støtte enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Lokallagene kan søke om prosjektmidler på mellom 5 000 til 40 000 kr. Eksempler på aktiviteter kan være: Rideturer, klatring, bowling, pårørendetreff, juletreff, søskentreff osv. Flere av lokallagene har allerede søkt og fått bevilget penger. Hordaland lokallag har blant annet fått bevilget penger til et tegnekurs, og dere finner søknaden her.

Dere kan lese mer om utlysningen fra Stiftelsen Dam her. 

Dersom lokallaget ønsker å søke må dere gjøre følgende: 

  • Opprett bruker gjennom Damnett. Sekretariatet i Autismeforeningen må godkjenne dere som bruker i Damnett 
  • Send en e-post til sekretariatet (post@autismeforeningen.no) med informasjon om brukernavn og navn på prosjektene dere ønsker å søke støtte til. Vi vil så opprette søknadene for dere, som dere deretter fyller ut. 
  • Logg inn med bruker og passord som du har laget. 
  • Når du er inne på siden går du inn på søknader og prosjekter og under fane ”alle” så er det bare å klikke på prosjektnavnet så er du i gang, søknadene blir sendt direkte til stiftelsen. 
Studieforbundet Funkis er der for deg og kurset ditt!

Holder du kurs for din forening eller lokallag? Da kan du søke om opplæringstilskudd hos Studieforbundet Funkis!

Har du deltakere som trenger ekstra tilrettelegging for å delta på kurset? Da kan du søke om tilskudd til tilrettelegging!

Du trenger en godkjent studieplan og minimum fire deltakere over 14 år, og dermed er det bare å sette i gang.

Studieforbundet Funkis mottar tilskudd over statsbudsjettet hvert år og støtten formidles videre til medlemsorganisasjoners kursvirksomhet både sentralt og lokalt. Jo flere kurstimer som registreres hos Funkis hvert år, jo mer tilskudd får studieforbundet fra staten. Tilskuddene formidler vi ut til våre organisasjoner som holder kurs for sine medlemmer.

Tilskuddsordningene må vi hele tiden kjempe for å beholde. Funkis og våre medlemmer vet hvor viktig opplæringen de gir sine målgrupper er. Funkis jobber for å sikre at alle i størst mulig grad deltar i demokratiet og samfunnet på så like vilkår som mulig. Vi gir tilskudd til kursvirksomhet og læring for å bidra til at den enkelte deltaker kan få et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonsnedsettelser kan føre til, og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.

Det er frivillighetens år i år! Dette betyr at det er et ekstra fokus på alt det gode frivillige arbeidet som utføres over hele landet. Sørg derfor for at kursvirksomheten i ditt lag blir dokumentert og synliggjort!

Du finner mer informasjon om studieplaner, tilskudd og hvordan du registrerer kurset på våre hjemmesider funkis.no

Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Kontakt studieleder i din sentrale organisasjon, eventuelt  administrasjonen i Funkis på post@funkis.no eller tlf. 23 16 19 80.

Husk at vi er der for deg!

Fakta om Funkis:
  • Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmedes organisasjoner, mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. Vi har i dag 94 medlemsorganisasjoner og 350 000 medlemmer
  • Funkis er i dag et av landets største studieforbund med voksenopplæring som hovedformål
  • Studieforbundet fordeler statlige voksenopplæringsmidler til sine medlemmer som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet

Les mer om Funkis viktige rolle på funkis.no

Logo til bruk på arrangement søttet av Funkis finner du her

Logo 1

Logo 2

Gjensidigestiftelsen lyser ut tilskudd med tema Aktiv fritid for alle – 2022. Målet med ordningen er at flere skal få delta i organiserte fritidstilbud i lokalmiljøet, som deltakere og frivillige. Målgruppen er alle aldre. Søknadsfrist 15. september. 

Les mer her https://www.gjensidigestiftelsen.no/aktiv-fritid-for-alle-2022/

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Søknadsfristen er 13. juni kl. 13.00.

I søknadsskjemaet blir dere bedt om om legge inn en beskrivelse av:

Tiltaket og hvordan tiltaket støtter opp under kriteriene for måloppnåelse.
Hvilken eller hvilke målgrupper tiltaket retter seg mot.
Hvordan tiltaket skal bidra til å skape varig økt deltakelse gjennom idrett og fysisk aktivitet for målgruppen.
Hvorvidt søker legger til rette for deling av erfaringer og resultater fra tiltaket, og om tiltaket kan ha overføringsverdi til andre organisasjoner.
I hvilken grad aktuelle målgrupper blir involvert i utforming og resultater fra tiltaket.
Dere må også legge inn budsjettert kostnad og finansiering, samt start- og sluttdato for prosjektet. For prosjektsøknader skal prosjektbeskrivelse med budsjett legges ved søknaden.

Dere kan søke om midler til flere prosjekt. Det skal sendes inn en søknad for hvert prosjekt.

Les mer på https://lottstift.no/for-frivilligheten/mangfold-og-inkludering/slik-soker-dere/

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak med penger som kommer fra gamle sparebanker på østlandet. Derfor er det i hovedsak tiltak på østlandet som får støtte. 

Søknadsfristene er 1. april, 1. september og 1. desember.

Søk her

Slik skriver du en god søknad
Veksling av innhold
Veksling av innhold

Verktøykasse for tillitsvalgte