Søknadsordninger og støtte til lokallagene

Driftstilskudd og årsrapportering 

AiN mottar driftstilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Driftstilskuddet skal gå til oppgaver som er en del av den interne og eksterne kjernevirksomheten i organisasjonen. Etter gjennomførte årsmøter i lokallagene, skal det enkelte lokallag sende inn følgende dokumentasjon; signert protokoll fra årsmøtet, antall betalende medlemmer per 31.12, antall likepersoner og likepersonsaktiviteter, signert årsregnskap, signert årsmelding samt signert revisjonsberetning. De nye retningslinjene finner du i verktøykassen her: Mal, skjemaer og rutiner – Autismeforeningen

Frist for innsendelse er 30. april

Ekspress er et program som er eksklusivt for Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner. Fra og med 2022 har programmet ingen søknadsfrist slik at søknader kan sendes inn løpende og de vil også behandles fortløpende. Målet er å støtte enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Lokallagene kan søke om prosjektmidler på mellom 5 000 til 40 000 kr. Eksempler på aktiviteter kan være: Rideturer, klatring, bowling, pårørendetreff, juletreff, søskentreff osv. Flere av lokallagene har allerede søkt og fått bevilget penger. Hordaland lokallag har blant annet fått bevilget penger til et tegnekurs, og dere finner søknaden her.

Dere kan lese mer om utlysningen fra Stiftelsen Dam her. 

Dersom lokallaget ønsker å søke må dere gjøre følgende: 

 • Opprett bruker gjennom Damnett. Sekretariatet i Autismeforeningen må godkjenne dere som bruker i Damnett 
 • Send en e-post til sekretariatet (post@autismeforeningen.no) med informasjon om brukernavn og navn på prosjektene dere ønsker å søke støtte til. Vi vil så opprette søknadene for dere, som dere deretter fyller ut. 
 • Logg inn med bruker og passord som du har laget. 
 • Når du er inne på siden går du inn på søknader og prosjekter og under fane ”alle” så er det bare å klikke på prosjektnavnet så er du i gang, søknadene blir sendt direkte til stiftelsen. 
Studieforbundet Funkis er der for deg og kurset ditt!

Holder du kurs for din forening eller lokallag? Da kan du søke om opplæringstilskudd hos Studieforbundet Funkis!

Har du deltakere som trenger ekstra tilrettelegging for å delta på kurset? Da kan du søke om tilskudd til tilrettelegging!

Du trenger en godkjent studieplan og minimum fire deltakere over 14 år, og dermed er det bare å sette i gang.

Studieforbundet Funkis mottar tilskudd over statsbudsjettet hvert år og støtten formidles videre til medlemsorganisasjoners kursvirksomhet både sentralt og lokalt. Jo flere kurstimer som registreres hos Funkis hvert år, jo mer tilskudd får studieforbundet fra staten. Tilskuddene formidler vi ut til våre organisasjoner som holder kurs for sine medlemmer.

Tilskuddsordningene må vi hele tiden kjempe for å beholde. Funkis og våre medlemmer vet hvor viktig opplæringen de gir sine målgrupper er. Funkis jobber for å sikre at alle i størst mulig grad deltar i demokratiet og samfunnet på så like vilkår som mulig. Vi gir tilskudd til kursvirksomhet og læring for å bidra til at den enkelte deltaker kan få et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonsnedsettelser kan føre til, og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.

Det er frivillighetens år i år! Dette betyr at det er et ekstra fokus på alt det gode frivillige arbeidet som utføres over hele landet. Sørg derfor for at kursvirksomheten i ditt lag blir dokumentert og synliggjort!

Du finner mer informasjon om studieplaner, tilskudd og hvordan du registrerer kurset på våre hjemmesider funkis.no

Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Kontakt studieleder i din sentrale organisasjon, eventuelt  administrasjonen i Funkis på post@funkis.no eller tlf. 23 16 19 80.

Husk at vi er der for deg!

Fakta om Funkis:
 • Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmedes organisasjoner, mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. Vi har i dag 94 medlemsorganisasjoner og 350 000 medlemmer
 • Funkis er i dag et av landets største studieforbund med voksenopplæring som hovedformål
 • Studieforbundet fordeler statlige voksenopplæringsmidler til sine medlemmer som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet

Les mer om Funkis viktige rolle på funkis.no

Logo til bruk på arrangement søttet av Funkis finner du her

Logo 1

Logo 2

Gjensidigestiftelsen lyser ut tilskudd med tema Aktiv fritid for alle. Målet med ordningen er at flere skal få delta i organiserte fritidstilbud i lokalmiljøet, som deltakere og frivillige. Målgruppen er alle aldre. Søknadsfrist 1. mars og 1. september.

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak med penger som kommer fra gamle sparebanker på østlandet. Derfor er det i hovedsak tiltak på østlandet som får støtte. 

Søknadsfristene er 1. april, 1. september og 1. desember.

Søk her

Prinsessens fond ble opprettet 15. september 1972. Avkastningen av fondets kapital brukes til å støtte tiltak i Norge til glede for barn med funksjonshemming.

Tildeling av midler skjer på Prinsesse Märtha Louises fødselsdag, 22. september, og søknadsfristen er 1. august.

Hva støtter fondet?

Prinsesse Märtha Louises Fond støtter tiltak til glede for barn med funksjonshemming.

Tiltakene skal:

 • være rettet mot barn i Norge under 16 år
 • gi barna glede i deres daglige tilværelse
 • skje i regi av organisasjoner, klubber og foreninger

 

Fondet prioriterer:

 • Tiltak som kommer flest mulig barn direkte til gode
 • Aktiviteter som stimulerer barna til egeninnsats

 

Det gis ikke støtte til:

 • enkeltpersoner
 • vanlige driftsutgifter
 • stort og kostnadskrevende utstyr
 • oppgaver som er kommunenes eller statens ansvar
 • Det er kun unntaksvis at noen mottar midler mer enn to år på rad  
 

Helse Sør-Øst RHF tildeler midler til brukerorganisasjoner. Tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd, har valgt styre og som arbeider for gode og likeverdige helsetilbud og god samhandling. 

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester. Dette inkluderer også formål knyttet til tjenester og oppgaver som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Organisasjonene må sette seg godt inn i dokumentene som beskriver ordningen. 

Kommune- og fylkessammenslåinger

Helse Sør-Øst RHF stiller ikke krav til bestemt organiseringer, utover at tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd og har valgt styre.

 • Det er innholdet i søknaden, omfang av aktiviteter og en helhetlig vurdering av de samlede søknadene som er avgjørende for vår behandling.
 • Tidligere fylkeslag (eks Hedmark og Oppland) som har vedtak på sammenslåing skal sende søknad innen fristen som nytt fylke (eks Innlandet). Kopi av vedtak vedlegges.
 • Tidligere fylkeslag (eks Viken) som har vedtak på oppløsning skal sende søknad innen fristen som nye fylker (eks Buskerud). Kopi av vedtak vedlegges.
  • Organisasjonsnummer og kontonummer for nytt fylke/organisasjon ettersendes så snart det er klar.
   Søknadsfristen er 1. desember.

Utlysningen skjer med forbehold om styrets godkjenning av budsjett.

Søk her

 

Tilskudd.no gir oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner, både tilskuddsordninger, tildelinger og tilskuddsmottakere. For å søke på tilskuddsordningene, går du videre til tilskuddsforvalternes egne nettsteder.

Det fins mange ulike steder man kan søke om tilskudd til foreninger. Her er noen tips:

 • Fylkeskommunen
 • Kommunen
 • Lokale banker
Slik skriver du en god søknad
Veksling av innhold
Veksling av innhold

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer