Søknadsordninger og støtte til lokallagene

Driftstilskudd og årsrapportering 

AiN mottar driftstilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Driftstilskuddet skal gå til oppgaver som er en del av den interne og eksterne kjernevirksomheten i organisasjonen. Etter gjennomførte årsmøter i lokallagene, skal det enkelte lokallag sende inn følgende dokumentasjon; signert protokoll fra årsmøtet, antall betalende medlemmer per 31.12, antall likepersoner og likepersonsaktiviteter, signert årsregnskap, signert årsmelding samt signert revisjonsberetning. Denne informasjonen og dokumentene sendes inn digitalt her.

Frist for innsendelse er 30. april.

AiN sentralt søker om støtte fra Helsedirektoratet gjennom tilskuddsordningen Bruker- og pårørendearbeid innen rus, psykisk helse og voldsfeltet. Foreningen kan søke om støtte til drift og informasjonsvirksomhet, hvor en del av de mottatte midlene fordeles på lokallagene. Vi har i år laget et digitalt rapporterings- og søknadsskjema: Søknad og rapportering for psykiatrimidler

Fristen for rapportering for midler mottatt i 2021, samt søknad for aktiviteter i 2022 er 1. mars.

Ekspress er et program som er eksklusivt for Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner. Fra og med 2022 har programmet ingen søknadsfrist slik at søknader kan sendes inn løpende og de vil også behandles fortløpende. Målet er å støtte enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Lokallagene kan søke om prosjektmidler på mellom 5 000 til 40 000 kr. Eksempler på aktiviteter kan være: Rideturer, klatring, bowling, pårørendetreff, juletreff, søskentreff osv. Flere av lokallagene har allerede søkt og fått bevilget penger. Hordaland lokallag har blant annet fått bevilget penger til et tegnekurs, og dere finner søknaden her.

Dere kan lese mer om utlysningen fra Stiftelsen Dam her. 

Dersom lokallaget ønsker å søke må dere gjøre følgende: 

  • Opprett bruker gjennom Damnett. Sekretariatet i Autismeforeningen må godkjenne dere som bruker i Damnett 
  • Send en e-post til sekretariatet (post@autismeforeningen.no) med informasjon om brukernavn og navn på prosjektene dere ønsker å søke støtte til. Vi vil så opprette søknadene for dere, som dere deretter fyller ut. 
  • Logg inn med bruker og passord som du har laget. 
  • Når du er inne på siden går du inn på søknader og prosjekter og under fane ”alle” så er det bare å klikke på prosjektnavnet så er du i gang, søknadene blir sendt direkte til stiftelsen. 

Alle ledd i en medlemsorganisasjon kan være kursarrangør og få tildelt økonomisk støtte til kursvirksomhet og voksenopplæring fra Funkis. Midlene utbetales etter at kurset er godkjent, gjennomført og ferdigmeldt etter gjeldende regler. 

Rapporteringsfrist: Kurset skal være rapportert senest tre måneder etter siste kursdag. Eneste unntak er ved årsskiftet 2022. Da er fristen for å rapportere satt til slutten av januar 2023. Mer informasjon finner du her.

Gjensidigestiftelsen lyser ut tilskudd med tema Aktiv fritid for alle – 2022. Målet med ordningen er at flere skal få delta i organiserte fritidstilbud i lokalmiljøet, som deltakere og frivillige. Målgruppen er alle aldre. Søknadsfrist 15. september. 

Les mer her https://www.gjensidigestiftelsen.no/aktiv-fritid-for-alle-2022/

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Søknadsfristen er 13. juni kl. 13.00.

I søknadsskjemaet blir dere bedt om om legge inn en beskrivelse av:

Tiltaket og hvordan tiltaket støtter opp under kriteriene for måloppnåelse.
Hvilken eller hvilke målgrupper tiltaket retter seg mot.
Hvordan tiltaket skal bidra til å skape varig økt deltakelse gjennom idrett og fysisk aktivitet for målgruppen.
Hvorvidt søker legger til rette for deling av erfaringer og resultater fra tiltaket, og om tiltaket kan ha overføringsverdi til andre organisasjoner.
I hvilken grad aktuelle målgrupper blir involvert i utforming og resultater fra tiltaket.
Dere må også legge inn budsjettert kostnad og finansiering, samt start- og sluttdato for prosjektet. For prosjektsøknader skal prosjektbeskrivelse med budsjett legges ved søknaden.

Dere kan søke om midler til flere prosjekt. Det skal sendes inn en søknad for hvert prosjekt.

Les mer på https://lottstift.no/for-frivilligheten/mangfold-og-inkludering/slik-soker-dere/

Slik skriver du en god søknad
Veksling av innhold
Veksling av innhold

Logg inn