Kombinasjoner som utfordrer vår kompetanse

Til tross for sin felles diagnose, er personer med autisme/Asperger veldig forskjellige fra hverandre. Hvert barn, hver ungdom og hver voksen har sin egen væremåte og en unik blanding av styrker, interesser og vansker. I denne artikkelen kan du lese om fem kombinasjoner som ofte utfordrer vår kompetanse som støttepersoner.
Når vi forstår individet, kan vi legge best mulig til rette for dem i samarbeid med PPT og andre. Husk at hvis tiltak ikke fører fram, kan PPT be om bistand fra Statped. Det kan også være nyttig å involvere instansen som satte diagnosen (for eksempel BUP eller barnehabilitering).


1) Jenter på autismespekteret
Jenter på autismespekteret utfordrer vår kompetanse fordi de ofte skjuler vanskene sine. Det er lett å overvurdere dem når sier det som vi forventer å høre, følger sosiale oppskrifter og imiterer folk rundt dem. På mange måter er de skuespillere i deres egne liv, og de blir svært sliten av det.
Foreldre forteller ofte om store følelsesmessige reaksjoner hjemme, for eksempel utmattelse, skolevegring og gråt. Det er viktig at skolen tar dette på alvor.
Les mer om jenter i fylkeslagets arkiv eller i «Hvordan er jenter med Aspergers syndrom?»


2)  Autisme/Asperger og avstikking 
Avstikking er et utbredt problem hos personer på autismespekteret. Episoder med avstikking kan utløses av blant annet søvnvansker, kjedsomhet eller forvirring. Det  kan også utløses av noe som personen ønsker å få tak i eller unngå. Elever som stikker av ønsker ofte å unngå krav og situasjoner som de ikke mestrer på skolen.
På grunn av svakheter innenfor impulskontroll, vurderingsevne og kommunikasjon, kan barn på autismespekteret fort havne i farlige situasjoner. Det gjelder også mange voksne. Derfor er det livsviktig å sette i gang en gjennomtenkt plan mot avstikking.
Faglig veiledning er viktig for forebygge og håndtere avstikking uten bruk av tvang og makt. Utdanningsdirektoratet har faktisk konkludert at «enhver bruk av tvang i opplæringen er lovstridig» (bortsett fra i nødverge). Og bruk av tvang og makt i helse- og omsorgstjenester er strengt regulert (les mer her).
PPT, Statped og spesialisthelsetjenesten kan analysere atferden og anbefale tiltak. I tillegg kan kommunens ergoterapeut anbefale hjelpemidler som fremmer trygghet. Les mer om temaet i fylkeslagets artikkel «Personer som stikker av.»


3) Autisme/Asperger og psykiske vansker
Forekomsten av psykiske lidelser hos personer med Asperger/HFA er høyere enn i resten av befolkningen, ifølge en grundig rapport fra Helse Sør. Det gjelder de aller fleste lidelsene med unntak av schizofreni, schizotyp lidelse og muligens personlighetsforstyrrelser.
Rapporten understreker at behandling krever en koordinert innsats. Spesialisthelsetjenesten, kommunen, pasienten og pårørende må samarbeide tett. Individuell plan er et nyttig verktøy for oppfølging og koordinering på kryss og tvers av tjenestenivåer.
Rapporten understreker også at en vellykket behandling krever kompetanse og god støtte i hverdagen. Nedenfor finner dere linker til bakgrunnsinformasjon om diverse psykiske lidelser hos personer med autisme/Asperger. Husk at dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte veiledning av fagfolk.


4) Autisme/Asperger og andre nevrologiske forstyrrelser    
Autisme/Asperger og andre nevrologiske forstyrrelser har en del felles symptomer og opptrer ofte samtidig. Nedenfor finner dere linker til artiklene våre om disse forstyrrelsene (vi har tatt utgangspunkt i Christopher Gillbergs liste).

Tips: I oktober og november 2015, arrangeres fem relevante kurs om lese- og skriveopplæring eller dysleksi. Se kursoversikten nederst her


5) Tospråklige elever på autismespekteret
Har du noen gang hørt en elev som bruker to språk i en og samme samtale? Eleven er ikke nødvendigvis «språkforvirret.» Språkblanding (også kalt «kodeveksling») er faktisk helt normalt hos tospråklige mennesker. Men det er viktig å vurdere om eleven har forstått de relevante sosiale kodene: når, hvor og hos hvem passer det å snakke norsk istedenfor morsmål?
Det er ikke lett å skille mellom hva som er vanlige utfordringer hos tospråklige og hva som er språkvansker eller autistiske vansker. Be om bistand fra PPT og/eller NAFO.
Les mer om temaet i masteroppgaven «Norsk, morsmål, eller begge deler?,» som handler om minoritetsspråklige barn med patologiske språkavvik.
Tips: «Andre språk (other languages)» inneholder linker til informasjon om autisme og rettigheter på flere språk.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer