Hvordan skolen vurderer læringsutbytte

«Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning» ifølge Opplæringsloven § 5-1. I denne artikkelen forteller vi hva skolen skal gjøre når det er mistanke om utilfredsstillende utbytte.
Utbytte av den ordinære opplæringstilbudet varierer fra elev til elev, fra år til år og fra fag til fag. Derfor må skolen foreta en individuell skjønnsmessig vurdering av læringsutbyttet. Husk at elever på autismespekteret allerede har en rådgiver i PP-tjenesten som kan veilede skolen. PPT kan også henvise eleven til Statped hvis enda mer veiledningskompetanse trenges.

Skolens vurderingsprosess

Utdanningsdirektoratet har beskrevet skolens vurderingsprosess i «Veilederen Spesialundervisning.» Det står blant annet at «foreldrene og eleven skal involveres gjennom hele prosessen.» Prosessen kan oppsummeres som følger:
1. Kartlegge relevante forhold rundt den ordinære opplæringen. 

  • Mål og innhold- Organisatoriske rammer, f.eks. rutiner og gruppens størrelse
  • Læringsmiljø, gruppesammensetning og sosiale forhold
  • Arbeidsmåter og vurderingspraksis
  • Tilrettelegging og differensieringstiltak, f.eks. hvorvidt arbeidsmengde, faglig nivå eller tempo er tilpasset den enkelte.

Se punkt 2.1 i veilederen og les mer om differensiering i punkt 8 her.

2. Kartlegge relevante forhold rundt eleven. 

  • Mestrings- og funksjonsnivå
  • Læringsforutsetninger
  • Elevens utvikling og utviklingsmuligheter
  • Særskilte behov for tilpasninger
  • Andre forhold rundt eleven som forårsaker eller forsterker vanskene

Se punkt 2.1 i veilederen og les mer om kartlegging av elever med autisme her.  

3. Vurdere elevens læringsutbytte.

Er læringsutbyttet tilfredsstillende sett i forhold til andre elever? Er det tilfredsstillende sett i forhold til elevens egne forutsetninger og individuell mål?

Se punkt 2.2 i veilederen og les mer på elevsiden.no.

4. Prøve ut nye tiltak. 

Nå som skolen har kartlagt hvilke forhold som kan ha begrenset  læringsutbyttet, skal skolen fokusere på tiltak som kan fremme læring og avhjelpe elevens vansker. Skolen skal «sørge for at tiltakene blir satt i verk snarest,» skriver Utdanningsdirektoratet.

Se punkt 4 i veilederen og les om autismevennlig tilrettelegging på statped.no.

5. Evaluere tiltakene og vurdere henvisning til PPT.

Hvis nye tiltak ikke har ønsket effekt og/eller foreldrene ønsker det, bør eleven henvises til PPT.

Se punkt 4.9 og 4.12 i veilederen

Vil du lese mer om læringsutbytte?

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer