Årsmøte – innkalling og saksliste

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

AUTISMEFORENINGEN I NORGE, AKERSHUS LOKALLAG

mandag 14. februar 2022, kl. 18.00 til cirka 20.00 på Teams samt Scandic Lillestrøm.
Se invitasjonen for nærmere informasjon.   

Hvordan foregår møtet?

Av hensyn til smittevern, er det mulighet til å velge mellom fysisk eller digital deltakelse. Alle påmeldte får tilsendt en link til Teams-møtet når datoen nærmer seg. Hvis du ikke har brukt Teams før, les mer her. Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigete medlemmer. 

Hvem kan delta? 
Alle medlemmer i lokallaget har rett til å møte på årsmøtet. Alle over 15 år med gyldig medlemskap har talerett, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet, men det er kun sakene som står på sakslista som kan behandles. Se vedtektene som omhandler årsmøtet (§6-12).  

Pris og påmelding:
Gratis.
Fyll ut påmeldingsskjemaet (https://forms.gle/eCdHWtk9HSLEJQh17). Påmeldingsfristen for fysiske deltakere er fredag 4. februar. Vi ønsker oss flest mulig Teams-påmeldinger innen samme dato, men alle som er påmeldt innen 13. februar får tilsendt en link til Teams-møtet. Styret må sjekke at alle påmeldte har gyldig medlemskap i forkant av møtet.

Sakspapirer
Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet. Andre sakspapirer sendes i forkant av møtet til alle som er påmeldte.

DAGSORDEN (SAKSLISTE)

Innledning – Styret ønsker velkommen og sier litt om møtereglene.

1) Konstituering, herunder:

a. Valg av møteleder
b. Valg av 2 protokollførere
c. Valg av 2 stemmeberettigede representanter til å underskrive protokollen
d. Godkjenning av innkalling
e. Godkjenning av saksliste og dagsorden
f. Godkjenning av antall stemmeberettigede

2) Årsmelding for 2021.

3) Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12.2021 med revisors beretning.

4) Budsjett for 2022.

5) Innkomne saker fra styret:

5a) Forslag om å tegne styreansvarsforsikring.

En forening som vår er avhengig av frivillige som stiller opp til styret. Ethvert styreverv er personlig, noe som innebærer at alle i et styre står personlig økonomisk ansvarlig om noe skulle inntreffe, være seg skade på person under én av våre aktiviteter eller om det skulle oppstå mislighold i det økonomiske. I vårt lokallag har vi heldigvis bare hatt ærlige folk oss bekjent, men det har vært andre foreninger som dessverre ikke har vært like heldige og hvor det har forekommet underslag. For at ingen som er villig til å stille opp som frivillig i foreningen skal potensielt måtte risikere å miste hus og hjem eller lide andre økonomiske tap fremmer derfor leder Kirsten Bergundhaugen forslag om å tegne en slik styreansvarsforsikring, på vegne av et enstemmig styre.

5b) Orientering om nye vedtekter for lokallaget.

Nye vedtekter ble vedtatt av landsmøtet 24.-25. april 2021. Landsmøtet er Autismeforeningens høyeste organ, og vedtektsendringene var gyldige fra det øyeblikk de ble vedtatt. Vesentlige endringer oppsummeres muntlig på årsmøtet og saken tas til orientering.  

6) Valg. Valgkomitéens innstilling legges frem på årsmøtet.

NB: Kun de sakene som er spesifisert i innkallingen kan behandles.

Til videre lesing:
Artikkel «Spørsmål og svar om årsmøtet.»

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer