Vedtekter

Vedtekter for Autismeforeningen i Norge,
Akershus fylkeslag

§ 1 Formål:

Foreningen er en sammenslutning av mennesker med diagnose innen autismespekteret, herunder Asperger syndrom, samt foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen er nøytral i forhold til partipolitikk, religion, kjønn, og etnisk tilhørighet.

Foreningens formål er å drive interessepolitikk og medlemsrettet arbeid, ved å: 

a)      Arbeide for at samfunnet oppfyller sine forpliktelser overfor mennesker med diagnose innen autismespekteret, herunder Asperger syndrom.

b)     Arbeide for forpliktende langtidsplanlegging, med etablering av helhetlige tilbud som tar utgangspunkt i den enkeltes behov. Tilbudene må omfatte bolig, opplæring, arbeid og fritid.

c)      Drive opplysningsvirksomhet, voksenopplæring og stimulere til forskning.

d)     Drive likemannsarbeid med sikte på å støtte enkeltfamilier og bidra til bedre mestring av hverdagen 

§ 2 Medlemskap:

Som medlemmer kan opptas:

·         mennesker med diagnose innen autismespekteret, herunder Asperger syndrom

·         foreldre og andre pårørende til mennesker med diagnose innen autismespekteret, herunder Asperger syndrom

·         fagfolk og andre interesserte

Et medlemskap gjelder så vel Autismeforeningen sentralt som fylkeslaget i bostedsfylket. Individuelt medlemskap gir rett til en bladutsendelse og en stemme på fylkeslagets årsmøte. Der er adgang til å tegne flere medlemskap for alle over 18 år innen en husstand (dvs har samme bostedsadresse). Familiemedlemskapet gir rett til en bladutsendelse og stemmerett til maksimum to personer på fylkeslagets årsmøte.

Autismeforeningens kontor er ansvarlig for medlemsregistrering og kontingentinnkreving – herunder inn- og utmeldinger. 

§ 3 Årsmøtet:

Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet og skal holdes hvert år, innen utgangen av februar. Alle med fullt medlemskap (hovedmedlemmer og husstandsmedlemmer) har møte og stemmerett. 1 medlemskap = 1 stemme. (Familiemedlemskap har stemmerett til maksimum to personer på fylkeslagets årsmøte.)

 Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minst 14 – fjorten dagers varsel. Med innkallingen følger fullstendig saksliste. Bare saker som står oppført i denne kan behandles på årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 10. januar (eller senest 6 uker før årsmøtet).

Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn 1 forslag, eller når noen av medlemmene forlanger det på årsmøtet. Vedtak gjøres med simpelt flertall. 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

a)  Godkjenning av dagsorden

b)  Valg av møteleder og referent(er)

c)  Årsmelding avsluttet pr. 31.12

d)  Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12 og budsjett for inneværende år

e)  Innkomne saker (sakene må være spesifisert i innkallingen)

f)  Valg:

Leder

Styremedlem(mer)

Varamedlem(mer)

Revisor

Valgnemd (3)

Ekstraordinært årsmøte innkalles når et flertall av styret eller minst 1/3 av medlemmene finner det nødvendig.

Innkalling skjer skriftlig med minst 14 – fjorten – dagers varsel. Bare saker som står i innkallingen kan behandles.

Referat fra årsmøtet, årsmelding og regnskap for fylkeslaget sendes Autismeforeningen sentralt.

§ 4 Styret:

Fylkeslaget ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, valgt på årsmøtet. Lederen og flertallet i styret må være foreldre eller pårørende.

Styret velges for 2 år, slik at 2 eller 3 er på valg samtidig.

Varamedlemmene velges for et år om gangen. Det samme gjelder revisor og valgnemd.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styret innkalles når lederen eller minst 1 styremedlem forlanger det.

Leder av foreningen er vanligvis fylkeslagets representant i ledermøtet. 

§ 5 Vedtektsendringer:

Endring av vedtektene kan bare skje med 2/3 flertall av avgitte stemmer på årsmøtet.

Endringene skal sendes Autismeforeningen sentralt. Sentralstyret gir den endelig godkjenningen av vedtektene.        &nb
sp;              

§ 6 Oppløsning:

Innstilling om oppløsning av fylkeslaget kan bare skje etter uravstemning blant betalte medlemmer i fylket og krever minst 2/3 flertall av avgitte stemmer. Endelig avgjørelse om oppløsning fattes av sentralstyret.

Eventuelle midler fylkeslaget disponerer ved endelig oppløsning, skal overføres Autismeforeningen sentralt.

Midlene øremerkes i en periode på 2 år fra nedleggelsen til en eventuell nyetablering av fylkeslag i Akershus fylke.

 

 

 

§ 2 Medlemskap:

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer