Viktig å vite om Trygderetten

Hva kan du gjøre når NAV avslår søknaden eller innvilger feil sats? Svaret er enkelt: du kan klage til Trygderetten, helt gratis. I denne artikkelen får du vite hvordan. Vi gir også eksempler på saker i Trygderetten hvor personer med autisme/Asperger har vunnet over NAV.

Hva er Trygderetten? 

Trygderetten er ikke en domstol i vanlig forstand. Trygderetten er et ankeorgan som spesialiserer seg på saker om offentlig pensjon og ytelser fra NAV. Rettsmedlemmene i trygderetten er jurister og personer med medisinsk- eller attføringsfaglig kompetanse. Les mer på Trygderettens nettside.

Hva slags saker behandles i Trygderetten? 

Trygderetten behandler anker på vedtak som er gjort av offentlige pensjonskasser, HELFO eller NAV. Trygderettens saker handler om mange forskjellige ytelser, men noen typer saker er spesielt vanlige når søkeren har autisme eller Asperger syndrom. Ved å søke i Trygderettens database kan du finne hundrevis av relevante saker. Her er noen få eksempler:
Arbeidsavklaringspenger. En person med Asperger og psykiske vansker sendte inn meldekortet én dag for sent og fikk trekk i arbeidsavklaringspenger. Pengene ble etterbetalt da Trygderetten omgjorde vedtaket.
Hjelpestønad (sats 4). En 13-åring med Asperger, ADHD og aggressiv atferd måtte fotfølges hele dagen. NAV hadde innvilget forhøyet hjelpestønad sats 3, men Trygderetten konkluderte at sats 4 var riktig.
Hjelpestønad (sats 3). Søkeren var 9 år og hadde både Asperger og ADHD. Dobbeldiagnosen gjorde at Trygderetten innvilget sats 3. Dette er vanlig praksis når det foreligger tilleggsdiagnoser:  «Etter denne praksisen kan hver av diagnosene Aspergers syndrom og ADHD, alene ved lav alder uten tilleggsplager, gi sats 2. I tilfeller der begge lidelsene foreligger i kombinasjon, og barnet har kommet i skolealder, synes praksis imidlertid ofte å resultere i sats 3.»
Grunnstønad. En 15-åring med autisme søkte om grunnstønad til transport og økt klesslitasje. NAV hadde innvilget sats 1. Tross manglende kvitteringer, konkluderte Trygderetten at gutten hadde sannsynlige ekstrautgifter tilsvarende sats 2. Retten la vekt på guttens betydelige atferdsvansker og behov for transport i forbindelse med møter, fritidsaktiviteter og ekstra undervisningsopplegg.
Uførepensjon. En 37-åring fikk diagnosen Asperger syndrom i voksen alder. Han hadde hatt ulike jobber opp gjennom årene og derfor mente NAV at diagnosen ikke hadde medført arbeidsuførhet før fylte 26 år. Trygderetten var uenig og innvilget tilleggspensjon som ung ufør.
Hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen hadde avslått en søknad om spesialutstyr til bil. Søkeren hadde autisme og utviklingshemning og ble ofte urolig i bilen. Han ble mer avslappet av å holde i hånda til assistenten, men dette var vanskelig fordi personalsetet var fastmontert. Derfor ble glideskinner til setet innvilget av Trygderetten.

Hvor mye koster det?  

Du betaler ingen rettsgebyr, og saken kan som regel fremmes uten advokathjelp. Trygderetten kan i visse tilfeller innvilge fri rettshjelp eller bestemme at saksomkostninger betales av motparten. Les mer nederst her.

Hvordan er saksgangen når jeg anker et NAV-vedtak?

Trygderetten har skrevet om dette i detalj i «Om ankeprosessen» men her kommer en kort oppsummering:

  1. Saken ankes oppover i systemet. Ingen sak kan hoppe direkte til Trygderetten. Du må først sende anke til instansen nevnt i det opprinnelige vedtaket. Hvis du får avslag på nytt må du anke til den nesten instansen. Les vedtaket og eventuelle vedlegg for informasjon om hvor du skal sende anken til, hvem som kan hjelpe deg og når ankefristen går ut. Les mer i «Hvordan skrive en klage
  2. Anken til Trygderetten settes i gang. Når du har brukt opp ankemulighetene innenfor NAV kan du anke til Trygderetten. Fristen er seks uker fra mottatt vedtak. Ditt lokale NAV-kontor tar imot anken hvis ikke noe annet står i vedtaket. Du kan skrive anken selv eller snakke med NAV og få dem til å skrive for deg.
  3. NAV forbereder saken. Før NAV videresender anken til Trygderetten skal det foretas en ny prøving av saken. Du vil få en kopi av den nye saksutredningen. Du vil også få en ny anledning til å uttale deg.
  4. NAV sender alle saksdokumentene til Trygderetten. Du vil få en skriftlig melding fra Trygderetten når saken er mottatt.
  5. Trygderetten behandler saken. Vanligvis tar det ikke mer enn seks måneder.
  6. Trygderetten tar en avgjørelse. Retten avgjør saken ved vanlig flertall og skriver en begrunnet kjennelse. Saken kan ha forskjellige utfall:

• Oppheving og hjemvisning. Hvis Trygderetten ser at saken ikke er tilstrekkelig opplyst, kan vedtaket oppheves. Saken hjemvises til ny behandling hos NAV.

• Omgjøring eller delvis omgjøring. Trygderetten er enig med deg og omgjør vedtaket.

• Stadfestelse. Trygderetten er enig med NAV at du ikke oppfyller vilkårene for det du søkte om.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg får avslag i Trygderetten?

Du kan anke saken inn for det ordinære rettssystemet ved lagmannsretten. Vær obs på at saksomkostningene kan være så store at det ikke lønner seg.
Hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra det offentlige, kan du klage til Sivilombudsmannen. Det er gratis.

Tips: Du kan abonnere på Trygderettens nyhetsbrev. Nyhetsbrevet (som heter Innblikk) inneholder korte beskrivelser av saker som kan være av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer