Individuell Plan i kommunene

Oppdatert aug 14, 2020 @ 11:28

Når en person har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en individuell plan. Spesialisthelsetjenesten har plikt til å medvirke. 

Kommunen skal tilby pasient/bruker en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging, samordning og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Helseregion Helseforetak med oversikt over koordinerende enheter i kommunene i sitt foretaksområde
Helse Sør-Øst Akershus universitetssykehus
Oslo universitetssykehus
Sykehuset Innlandet
Sørlandet sykehus
Sykehuset Telemark
Sykehuset i Vestfold
Sykehuset Østfold
Vestre Viken
Helse Midt-Norge St. Olavs Hospital
Helse Møre og Romsdal
Helse Nord-Trøndelag
Helse Vest Helse Førde
Helse Bergen
Helse Fonna
Helse Stavanger
Helse Nord Finnmarkssykehuset
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset

(Tjenestekoordinator er ikke nødvendigvis det samme som koordinator for individuell plan. Dette framgår også av forskriften, idet personer i målgruppen for å få tilbud om koordinator skal få dette tilbudet uavhengig av om de ønsker individuell plan. (Jungelhåndboka, kap. 6.8 Koordinator (tjenestekoordinator))