Tips om relevant videreutdanning

Mange høgskoler og universiteter i Norge tilbyr semesterkurs i autisme eller Asperger syndrom.  Kursene har som regel helgsamlinger, slik at det blir mulig å kombinere jobb og videreutdanning.

Her er tips om kurs som kommer, og kurs som har vært og kanskje kommer igjen.   


Bedre læring for barn, unge og voksne med autismespekterforstyrrelser (NTNU)
Studietilbudet er organisert som deltids videreutdanning der undervisningen er en kombinasjon av studiesamlinger og nettstøttet læring. For kurs 2 inngår praksisrelatert veiledning.  Begge har to obligatoriske samlinger. Studieemnene kan inngå som en del av mastergrad i spesialpedagogikk eller tas som enkeltemner og videreutdanningsemner.  Se brosjyren her.
Kurs 1:  «Diagnose, variasjon og individualitet.»  NTNU kurset er nettstøttet med to obligatoriske samlinger. Kurs 1 med oppstart 26.08.2014 har søknadsfrist 20.06.2014.
Kurs 2:  «Livslang læring, utvikling og helhetlige tjenestetilbud.»  Kurs 2 med oppstart 13.01.2015 har
søknadsfrist 19.12.2014.
Tips:  Dersom du er medlem av Autismeforeningen og selv er foreldre/pårørende til noen som har autismespekterforstyrrelse, kan du følge forelesningene gratis. 


Spesialpedagogikk:  ADHD, Tourette og Asperger (Utviklet av Høgskolen i Harstad)

Deltidsstudiet i Spesialpedagogikk: ADHD, Tourette og Aspergers 1 gir deg innføring i hva ADHD, Tourette og Asperger er, og hvordan det påvirker utvikling og læring.
Del I (Folkeuniversitetet Asker).  Åtte samlinger.  Oppstart i september 2012.
Modul 1-4 (Mosjøen studiesenter). Tre samlinger á 3 dager pr. semester.


Utviklingsforstyrrelser (ADHD, Asperger og Tourettes) og løsninger i arbeidslivet

HiØ i samarbeid med Attføringsbedriftene.  10 studiepoeng.  Samlinger i Oslo.  Studiestart 9. april 2013.


Barn og unges psykiske helse (NTNU/RKBU)
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (kjent som RKBU Midt-Norge) tilbyr videreutdanning innenfor barn og unges psykiske helse. Emnene i videreutdanningstilbudet inngår i Masterprogram i barn og unges psykiske helse, men kan også tas enkeltvis. Se emnelista her. Her er et par eksempler på NTNU/RKBUs tilbud:
– «Lærehemninger og skolesituasjon i forhold til psykisk helse.»
– «Sjeldne og sammensatte tilstandsbilder» (autismespekterdiagnoser var blant de utvalgte tilstandene da kurset ble avviklet i 2011).


Seksualitet (Høgskolen i Oslo og Akershus) 

HiOA har i 15 år tilbudt Sexologi og funksjonshemming (15 studiepoeng). Nå tilbyr de også Seksuell helse og seksualitetsundervisning som rettes mot alle som trenger kunnskap om å samtale om seksualitet og er usikker på hvordan du skal legge opp en slik samtale. Les mer her.
-Den nye videreutdanningen er mer grunnleggende og generell, forteller Lunde ved Institutt for Atferdsvitenskap. På landsbasis finnes det ingen slik grunnleggende utdanning innen faget som HiOA nå tilbyr.


Forebygging og håndtering av utfordrende atferd (VID vitenskapelige høgskole) 
«Gir du bistand til barn, unge eller voksne med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med komplekse atferdsutfordringer? Ønsker du mer kunnskap om hvordan analysere og behandle utfordrende atferd. Målet med dette studiet er å bidra til økt kompetanse på faglige tilnærminger som fremmer inkludering, deltakelse og sosialt verdsatte roller.» Oppstart 8. januar 2017. Les mer her.


Spesialpedagogiske behov og sakkyndig vurdering (NLA Høgskolen, Bergen)
Studieaktivitetene vil være bygd opp omkring spesialpedagogisk arbeid i forhold til autisme og fire andre funksjonshemminger.  Se emnebeskrivelse høst 2010.


Kognisjon, nevrologi og sanserelaterte lærevansker (UiO)
SPED3200-undervisningen inkluderer forelesninger på hverdager (ikke obligatorisk oppmøte, sammen med SPED3000) og studentaktive seminargrupper.  Se pensumet her.


Spesialpedagogikk med praksis (NLA Høgskolen, Bergen)
Emnet skal gi bl.a. «kunnskap om ulike funksjonshemminger, med særlig vekt på autisme, ADHD og generelle lærevansker hos barn, unge og voksne.»  Se emnebeskrivelse høst 2010.


Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk (Høgskolen i Bergen)
Undervisningen blir lagt til 2 dager i uken (fredag/lørdag) fordelt på 8 treff i løpet av to semester.  Ett av læremålene i vårsemesteret er innsikt i autisme/Asperger.  Se fagplanen.


Alternativ og supplerende kommunikasjon (Høgskolen i Sørøst Norge)
ASK-studiet gir en innføring i alternative måter å kommunisere på for mennesker som helt eller delvis mangler tale.  Studenten skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter slik at det fremmer kommunikasjonen for mennesker med kommunikasjonshemninger og lære ulike metodiske tilnærmingsmåter.  ASK modul 1 starter opp høsten 2016 (forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte).  Studiet er nettbasert med samlinger. Modul 2 tilbys ikke i 2016 så vidt vi kan se. Les mer her.


Hørselstap og flerfunksjonshemminger (NTNU)
Kurset vil gi kunnskap om ulike funksjonshemminger og om funksjonshemmingene i kombinasjon med hørseltap. Området hørselstap og autisme vil være sentralt.  Les mer her.


Digitale lære- og hjelpemidler i tilrettelagt opplæring (Høgskolen i Akershus)
Studiet handler ikke om autisme/Asperger, men kan likevel være aktuelt.  Gjennom studiet skal deltakerne få kunnskaper om relevante digitale lære- og hjelpemidler, utstyr og programvare. De skal også lære å anvende IKT i undervisningen.  Studiet gjennomføres på Høgskolen i Akershus i samarbeid med Bredtvet kompetansesenter.  Les mer her.


Fordypningprogrammer innen psykologi
Norsk psykologforening tilbyr fordypningsprogrammene «Spesialiteten i psykologisk habilitering» (se side 18 i kurskatalogen) og «Spesialiteten i klinisk nevropsykologi» (se side 22).  Det er en forutsetning at du er autorisert psykolog for å kunne starte spesialiseringen.  Gå til Kurskatalog 2010.


Etterutdanning i psykisk helsevern for barn og unge  
R-BUP i Helseregion Øst og Sør står bak denne etterutdanningen innen nevropsykologi/nevropsykiatri.  Se studieplanen her.  Fellesforelesningene i høst 2011 dekker spennende temaer innenfor autisme, NLD, selektiv mutisme og epilepsi.  Les mer her.


Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige
Studiet som tilbys i Bergen, Oslo og Trondheim passer for deg som er opptatt av tilrettelegging av fritid og deltakelse for alle. Du kan ta utdanningen hvis du er sosialarbeider, kulturarbeider, pedagog eller helsearbeider, eller har tilsvarende bakgrunn og oppgaver i offentlig eller frivillig sektor.  Les mer her.  Søknadsfristen for oppstart i 2012 er 10. desember 2011 (se side 7 her).


Funksjonhemning og deltakelse (Høgskolen i Harstad)
Deltidsstudium over tre år som omfatter alle typer funksjonsnedsettelser, med særlig vekt på utviklingshemming og deres deltakelse i hverdags- og samfunnsliv. Krav og føringer i statens politikk og funksjonshemmedes egne organisasjoner vil ha fokus i studiet.  Les mer her.


Sosialt entreprenørskap (Ferd på Lysaker)
Ferd tilbyr et utviklingsprogram for sosiale entreprenører som ønsker å utvikle sine forretningsmessige og sosiale mål. Hovedmålsettingen er å sikre bedriftenes lønnsomhet og innovasjonskraft. Sosialt entreprenørskap handler om innovativ tenkning og nye metoder for å gjøre en samfunnsnyttig innsats rettet mot manglende integrering, manglende mulighet til å utvikle sine evner og andre utfordringer.  Les mer her.


Trening i sosial kompetanse (Diakonhjemmet Høgskole)
Med utgangspunkt i ART (Aggression, Replacement Training) gir utdanningen en grundig teoretisk og praktisk opplæring i ulike programmer for etablering av sosial kompetanse. Studiet er organisert på deltid over to år fordelt på 8 samlinger og gir 60 studiepoeng. I tillegg til ukesamlingene må studentene planlegge og gjennomføre et 30 timers ART program med tilhørende kartlegging. Praksis kan gjennomføres på eget arbeidssted.  Les mer her.


Utviklingshemning (SOR og Norsk Lærerakademi Høgskolen, Bergen).

E-læringskurset Mangfold og muligheter er gratis og retter seg til alle som arbeider for personer med utviklingshemning.  Man kan også bygge videre på kurset og oppnå 15 studiepoeng (kursavgift kr. 7.500).  Hvis kommunen alene eller i samarbeid med nabokommuner samler flere enn 10 deltagere, kan forelesningene foregå lokalt.  Les mer her.


PP-klinisk videreutdanning (Voss)
PP-klinisk videreutdanning gir 30 studiepoeng, og er et samarbeid med Høgskolen i Lillehammer. I studiet inngår følgende moduler:
– Spesialpedagogisk diagnostikk.
– Dynamisk kartlegging og fortolkning.
– Sakkyndighetsarbeid og jus.
– Utviklingsrelaterte vansker
– Tiltak og systemarbeid i en inkluderende skole.
Les mer her. 
 


Fysisk aktivitet og funksjonshemning (Norsk idrettshøgskole)
Fysisk aktivitet og funksjonshemming er studiet for deg som ønsker å arbeide i skole, rehabilitering eller frivillige organisasjoner med personer som trenger spesiell tilrettelegging i kroppsøving, idrett eller friluftsliv. Les mer her.


Aktiv omsorg – kultur, aktivitet og trivsel (Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark)
Opplæringsprogrammet fokuserer på å gi meningsfylte aktiviteter til utsatte grupper innen helse- og omsorgstjenesten, bl.a. personer med funksjonsnedsettelser. Programmet er praksisnært og tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer. Eksamen med 15 studiepoeng kan avlegges av deltakere med studiekompetanse eller realkompetanse. Øvrige vil motta kursbevis. Kommuner kan søke Fylkesmannen om økonomisk støtte til kompetanseheving i aktiv omsorg over Kompetanseløftet 2015. Les mer her.


 
«IKT i læring» (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
Kurset er nettbasert og gratis (uansett om du vil ha studiepoeng eller ikke!). Kurset skal gi innsikt i hvordan IKT kan brukes i undervisning. Kurset er tilpasset lærere (skoleverket, vgs, høgskolesektoren) som vil lære mer om pedagogisk bruk av IKT og hvordan teknologi kan brukes i læring. Les mer her.


 
«Utviklingshemning og aldring» (NKAH-fagskole)
Studietilbudet til Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse gir 60 fagskolepoeng. Tilbudet er basert på nettkommunikasjon, telefonkonferanser, selvstudium, praksisoppgaver og samlinger. Dermed er det godt tilrettelagt for å kombinere jobb og studier. Ordinært opptak til høsten 2015 pågår fra 1. mars 2015. Les mer her.


Diverse studietilbud med fokus på tospråklige barn
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har laget en oversikt over studietilbud knyttet til opplæring av minoritetsspråklige barn/unge i barnehage og skole. Gå til oversikten.
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer