Tilsyn i Akershus (rettigheter i praksis)

Artikkelen er en del av Nyhetsbrev februar 2010

Denne artikkel er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.  Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

Helt siden siste årsmøte i februar 2009 har vi hatt rettigheter som satsningsområde.  Snart er det nytt årsmøte og nytt satningsområde, og vi tenkte å avslutte "Rettigheters år" ved å ta en titt på rettigheter i praksis.  Forskrifter og lover hjelper jo lite hvis de ikke blir fulgt.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus utfører tilsyn i utvalgte kommuner hvert år. Temaene varierer, men resultatene er forbausende like:  kommunene klarer ikke å følge lovverket fullt og helt.  Tilsyn uten avvik eller bemerkninger er sjelden vare, og avvikene kan være svart grove — som å la en klasse sitte uten lærer seks timer i uka.

Vi har skrevet en liste over 22 måter som kommuner avviker fra loven på.  Lista består av ett eksempel fra hver kommune i Akershus, med en link til tilsynsrapporten vi tok det fra (der kan du også lese om andre avvik og bemerkninger).  

Hva har akkurat din kommune gjort feil?  Er avvikene kjente for deg?  Hvis det fortsatt skjer i din kommune tross tilsyn så ønsker NFU å høre fra deg.  Send gjerne en kopi til oss.

Her er lista, organisert etter tema (Opplæring, sosiale tjenester og barnevernsloven).

Opplæring – Avvik i vedtak, sakkyndige vurderinger mm

Aurskog-Høland (2007) – Vedtakene var ikke konkrete nok
"En gjennomgang av elevmapper ved to skoler viser at vedtakene ikke er konkrete med hensyn til beskrivelse av innhold og organisering av spesialundervisningen."  

Bærum (2009)Sakkyndige vurderinger var for gamle
"Ved gjennomgang av elevmappene framgår det at mange av de sakkyndige vurderingene utarbeidet av PP-tjenesten er gamle.  […Det er]  Fylkesmannens lovtolking at en sakkyndig vurdering ikke kan være mer enn tre år gammel."  

Eidsvoll (2007) – Sakkyndige vurderinger var ikke bra nok
"Sakkyndige vurderinger redegjør ikke selvstendig for og tar standpunkt til innhold og organisering av spesialundervisningen   […]  Når det gjelder innhold og organisering av spesialundervisningen, vises det til ”forslag til individuelle læreplaner og skolens halvårsrapport”.  

Nes (2008) – Manglende samtykke
"Ved en gjennomgang av et utvalg elevmapper kunne tilsynsmyndigheten ikke finne dokumentasjon på at samtykke til iverksetting av spesialpedagogisk hjelp var gitt" (jf Opplæringsloven § 5-4).  

Skedsmo (2008) – Halvårsrapportene var ikke gode nok
"halvårsvurderingene i stor grad gir en beskrivelse av gjennomførte tiltak og sjelden gir en konkret vurdering av elevens utvikling i forhold til de mål som fremkommer i den individuelle opplæringsplanen" osv  

Opplæring – Avvik i gjennomføring og praksis

Enebakk (2005) – Sparte penger ved å droppe undervisning
”Elever satt i gjennomsnitt alene 6 timer pr. uke høsten 2004."  Kommunen "må se til at elevene får sin rett til grunnskole-opplæring."  

Fet (2009) – Påvirkning på sosial tilhørighet ikke vurdert
Flere elever pleide å tilbringe mer tid utenfor klassen (f.eks. i ulike undervisningsgrupper og kantinegruppe) enn det sto i vedtakene — uten at det ble vurdert opp mot kravet om sosial tilhørighet i opplæringsloven § 8-2.

Hurdal (2007) – Kjøpte PP-tjenester av en annen kommune
"For at PP-tjenesten skal kunne identifiseres som noe mer en ”kjøp av tjenester”, må det fremkomme av avtalen at det for eksempel er etablert et felles styre for tjenesten eller at det på annen måte er etablert et reelt samarbeidsforhold på arbeidsgiversiden."  

Lørenskog (2007) – Krevde egenandel ved klasseturer
"Retten til gratis opplæring, utover den adgangen loven gir til å kreve skolepenger og dekking av utgifter til husleie og kapitalkostnader, er presisert i privatskoleloven § 6-2."  Dette skjedde på en privatskole, men retten til gratis opplæring gjelder jo også grunnskolen og vgs, jf Opplæringsloven § 2-15 og 3-1.  

Sørum (2007) – Ikke nok ressurser til disposisjon
"Sørum kommune må sørge for at minoritetsspråklige elever får den opplæringen de har krav på uavhengig av ressurssituasjonen, jf oppl 2-8 og 13-10."  

Vestby (2004) – "Ostehøvel kutt" på 25%
"Kommunen har valgt å vedta generelt kutt i spesialundervisningen, slik at alle elever med spesialundervisning får prosentvis lik reduksjon neste skoleår. Kommunen har således fraveket råd fra sakkyndig instans, uten at kommunen har gitt klager en individuell begrunnelse."  

Sosiale tjenester – Avlastning, omsorgslønn og støttekontakt  

Asker (2006) – Betalte ikke omsorgslønn fra søknadsdato
"Asker kommune har ikke som hovedregel å yte omsorgslønn fra søknadstidspunktet. Avviket er et brudd på lov om sosiale tjenester § 4-2 e."  

Nesodden (2009) – Avlastningbolig uten aktivitetsplaner
"Boligen har ikke utarbeidet planer for hvordan barna skal få dekket sine behov for varierte og tilpassede aktiviteter"

Rælingen (2007) – Forsinkede vedtak
"Det ble opplyst under intervjuene at søkerne ikke fikk vedtak om støttekontakt før etter at støttekontakten var funnet. Dette varierte i tid, men kunne ta inntil et halvt år."  

Ullensaker (2007) – Avlastning var ikke vederlagsfri
"Granskning av kommunens vedtak og kontrakt med avlastere viste at kommunen krever matpenger etter bestemte satser i forbindelse med avlastning."  

Sosiale tjenester – Bolig 

Nannestad (2009) – Barnebolig uten nødvendig kompetanse
"Det er ikke gi
tt opplæring i alle aktuelle sykdommer/ funksjonshemminger barna lider av.  Flere av personellet etterlyser opplæring i spesielle sykdommer/funksjonshemminger og konsekvenser av disse."  

Nittedal (2009) – Tilfeldig bistand på bo/avlastningssenter
"Det er ikke utarbeidet planer for hvordan tjenestemottakerne skal få dekket sine individuelle behov.  Det fremgår at det i stor grad er opp til hver enkelt tjenesteyter å bestemme innholdet i bistanden."  

Oppegård (2009) – Vedtak ikke oppfylt pga underbemanning
"Den daglige driften preges av vakante stillinger, stort antall deltidsstillinger, permisjoner, reduserte stillingsbrøker og slitasje på de ansatte.  Det er ikke samsvar mellom de faktiske rådende ressursene; jamfør forrige punkt, og den enkelte tjenestemottakers behov for og krav på tjenester."  

 Sosiale tjenester – Makt og tvang

 Frogn (2005) – Brukte makt og tvang uten vedtak
"Frogn kommune gjennomfører tiltak som innebærer planlagt og systematisk bruk av makt og tvang som faller innenfor Lov om sosiale tjenester Kap. 4A overfor en tjenestemottaker, uten at det er fattet vedtak."  

Gjerdrum (2008) – Ga ikke opplæring ang. makt og tvang
"Gjerdrum kommune sikrer ikke at aktuelle ansatte har kunnskaper og ferdigheter slik at de kan identifisere tvang og makt i arbeidet."  

Ski (2007) – Taus om tiltak i nødsituasjoner
" Ski kommune følger ikke lovens krav til saksbehandling når det gjelder skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner" bl.a. fordi   "kommunens ledelse har besluttet at meldinger ikke skal oversendes Fylkesmannen inntil videre."  

Barnevernloven

Ås kommune (2003) – Tiltaksplanene var ikke gode nok
"Kommunen har ikke en konsekvent praksis for utarbeiding av tiltaks- og omsorgsplaner i tråd med kravene i barnevernloven."  "Det innsendte materialet viser mangler ved beskrivelse av formålet med plasseringen, varighet/tidsperspektiv, samværshyppighet, oppfølging/evaluering og undertegning."  

Lyst på å lære mer om tilsyn i egen kommune?  Du kan søke etter flere tilsynsrapporter her.  (Søketips:  skriv ordet "tilsyn" pluss navn på kommunen).

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer