Tilsyn 2011

Banner_tilsynsrapport.jpgTidligere tilsyn i Akershus avdekket lovbrudd i samtlige kommuner i fylket. I 2010 hadde fylkesmannen tilsyn i Bærum, Lørenskog, Ås, Hurdal, og Sørum — alle med avvik. Kun overformynderiet i Ullensaker kom plettfritt ut av tilsynet. 

Her er en oversikt over tilsynsrapporter som ble publisert i 2011.  Lista oppdateres fortløpende.

Felles nasjonalt tilsyn høsten 2011: Skolenes arbeid med elevenes psykososiale miljø

Rapport 2011, tema tvang og makt.  Denne rapporten inneholder en oversikt over antall saker som har vært til behandling i 2011 hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dessuten beskrives tilsyn i denne perioden samt annet arbeid ved embetet knyttet til dette lovverket. Rapporten avsluttes med noen betraktninger om utfordringer i arbeidet fremover. 

Rapport 2011, Sosial- og familieavdeling.  Rapporten inneholder en oversikt over antall klagesaker/vedtak, utfallet (stadfestet, omgjort osv) og gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Tabellene viser resultatene for kommunene i Akershus og for bydelene i Oslo, og er også sortert etter saksområde.  

Rapport 2011, tema barnevern. Statens helsetilsyn oppsummerer i denne rapporten funn fra det landsomfattende tilsynet med kommunalt barnevern i 2011. Fylkesmennene påpekte lovbrudd, eller forbedringsområder i arbeidet med tilsynets temaer i 40 av 44 kommuner.

Akershus fylkeskommune, tema elevenes rett til et godt psykososialt miljø på Eikeli, Strømmen og Vestby videregåendeskole

Akershus universitetssykehus, Nevroklinikken, tema hjerneslag

Asker, tema grunnskoleelevenes rett til et godt psykososialt miljø

Bærum, tema grunnskoleelevenes rett til et godt psykososialt miljø

Bærum DPS (Vestre Viken HF), tema pasientbehandlingsforløp

Eidsvoll, tema grunnskoleelevenes rett til et godt psykososialt miljø  

Enebakk, tema tvang og makt

Enebakk, tema nødvendig helsehjelp på Enebakk sykehjem

Frogn, tema grunnskoleelevenes rett til et godt psykososialt miljø

Hurdal, tema nødvendig helsehjelp på Hurdal helsetun  

Nes, tema tvang og makt. Se også «Refset for å låse inn vaskemidler

Nesodden, tema tvang og makt

Nittedal, tema grunnskoleelevenes rett til et godt psykososialt miljø (se også «Tilsyn har gitt mer bevisste lærere«)

Ræliingen, tema tvang og makt.  Ingen avvik/merknader.

Rælingen, tema spesialundervisning.  Se også «Måtte vente 21 måneder på spesial-undervisning

Sørum, tema barnehageseksjonens ansvar for godkjenning av barnehager

Ullensaker, tema sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Ullensaker, tema barnevern og barns rett til medvirkning

Vestby, tema sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Vestby, tema grunnskoleelevenes rett til et godt psykososialt miljø

Ås, tema barnevernstjenester

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer