Styremøtereferat 02/21

Referat fra styremøte 02/21, 18. Februar kl. 18-21 i Torggata 10.

Tilstede: Tom, Hanne, Jørann, Helene, Torild, Monica og Synnøve

Forfall: Fred Ronny og Tone

I tillegg blir det arbeidsmøte med politisk arbeid på agendaen.

Sak 7: Godkjenning av innkalling og saksliste: En rettelse i sakslisten. Sak 17 blir «saker til sentralstyret» og Eventuelt blir til sak 18.

Sak 8: Godkjenning av referat og protokoll 01/21:

Godkjent

Sak 9: Økonomi: Rapportering av psykiatrimidler er sendt, og godkjent av revisor. Kasserer vil ha kvitteringer overlevert på hvert styremøte. Vi har signert kontrakt med Rising regnskap, som overtar regnskapsjobben for oss. Kasserer er kontaktpersonen deres, og har oppgaven med å overlevere alle papirer de trenger. Styret har besluttet å sette bort revisorjobben til en ekstern revisor.

Vi skal søke Dagsrud om penger til aktiviteter. Helene og Monica ordner det.

Sak 10: Årsmøte 20. Mars 2021: Vil bli avholdt uansett situasjonen rundt corona. Vi vil gjerne tilby en digital løsning uansett hvordan situasjonen er, og vi har fått tilbud fra Org Service om bistand i forhold til dette. Helene kontakter Org Service, og spør om hva de eventuelt kan bidra med. Utgangen av Mars er siste frist for å gjennomføre årsmøtet, så om smittesituasjonen tilsier det, så gjennomfører vi kun digitalt.

Sak 11: Jubileum: På grunn av usikkerheten i samfunnet, stemmer styret for fortsatt utsettelse av jubileet vårt.

Sak 12: Aktiviteter ute i det fri: Vi vil gjerne arrangere en utedag med grilling av pølser på bål. Vi har satt av dato 13. Mars, men med værforbehold. Invitasjon kommer.

Sak 13: Landsmøte 24-25. April (digitalt): Vi har blitt oppfordret fra sentralt at de som skal delta fra et styre, samles disse dagene. Det anser leder i Telemark som viktig med tanke på stemmegivning, og fordi det er flere i styret som aldri har deltatt på landsmøte før, så det kan være spørsmål og saker som må diskuteres. Styret er enig, og Jørann, Torild, Helene og Synnøve vil melde seg på. Helene ordner med egnede lokaler, hvor det er god nettilgang og mulighet for lunsj.

Sak 14: Årsmøte FFO 8. Mars: Ingen fra vårt styre har anledning til å stille. Må bli enige med Vestfold fylkeslag om hvordan vi vil stemme på årsmøtet etter at sakspapirene er sendt ut. Helene holder kontakten med leder i Vestfold, og hele styret tar en gjennomgang av sakene når årsmøtepapirene fra FFO foreligger.

Sak 15: Sommerleir i Rauland: Vi har søkt midler flere steder, og håper på god støtte slik at vi kan arrangere sommerleir på Rauland Camping. Leiren blir i uke 31, og vil gå fra Mandag til Lørdag. Uken vil bli delt i 2 puljer, slik at de som deltar passer sammen aldersmessig. For å få dette til, er vi avhengige av at flere fra styret kan noen av dagene, og vi må eventuelt leie inn noen praktikanter som kan hjelpe. F,eks skoleungdom e.l

I tillegg er vi avhengige av hjelp fra foreldre som skal delta, slik at måltider o.l kan gå på rundgang.

Helene holder kontakten med Rauland.

Sak 16: Tillitsvalgt og likepersonsskolering 12-13. April (digitalt): Påmelding kommer litt nærmere. Leder håper flere fra styret kan delta, for dette er nyttig opplæring.

Sak 17: Saker til sentralstyret: Helene melder inn sak om omsorgsstønad til sentralstyret. Forskjellene på tildelinger av omsorgsstønad er altfor stor fra kommune til kommune, og vi tenker det kan være lurt med fokus på dette også fra sentralt.

Sak 18: Eventuelt: Til info: Helene ble intervjuet av journalist i Varden i forbindelse med Trond Evenstads overgang til pensjonisttilværelsen. Vi legger inn ny rektor på Røde skolen i maillisten.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer