Støtte til tannbehandling

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.  Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

hvem_har_rett.jpg

Det finnes to typer støtte til tannbehandling for voksne: 

1)  Gratis offentlige tannhelsetjenester til psykisk utviklingshemmede og visse andre
     pasientgrupper, hjemlet i
Lov om tannhelsetjenesten §1-3.

2)  Stønad til tannlegebehandling hos personer med manglende evne til egenomsorg 
     og visse andre pasientgrupper, 
hjemlet i folketrygdloven §5.6.


FFOs Rettighetssenter skrev en fin innføring i temaet under et nettmøte for en stund siden.  Spørsmålet kom på vegne av en person med hjerneskade.  Personen hadde fått avslag på støtte til tannbehandling, angivelig fordi personens pleiebehov ble dekket av BPA istedenfor hjemmesykepleie. 

Her er svaret fra rettighetssenteret:


Tannhelsetjenester fra fylkeskommunen gis til flere grupper; barn og ungdom til og med det året de fyller 18 år, psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon, grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. Hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene kan det foretas en prioritering etter rekkefølgen i bestemmelsen.

Praktisk bistand organisert som hjemmehjelp eller BPA gir ikke rett til slike tannhelsetjenester fra fylkeskommunen. Dersom hjemmesykepleien er en del av BPA-vedtaket, antar vi at dette kan stille seg annerledes. Hvis kommunen velger å inkludere hjemmesykepleie i BPA-ordningen, bør ikke det komme deg til skade. Vi vil råde deg til å klage et eventuelt avslag inn for klageorganet i fylkeskommunen og deretter Helsetilsynet i fylket.

Et alternativ er å forsøke å få utgiftene dekket etter folketrygdloven. Tannlegebehandling kan dekkes ved manglende evne til egenomsorg. Manglende evne til egenomsorg må dokumenteres ved erklæring fra relevant spesialist. Det er tannlegen som vurderer om brukerens tannproblemer omfattes av folketrygdlovens stønadsbestemmelser. Folketrygden (HELFO) dekker i så fall utgifter til tannbehandling etter faste takster. Les mer her: 
http://helfo.no/privatperson/dekning-av-helseutgifter/Sider/tannlege.aspx

Hilsen FFOs Rettighetssenter

Tips til viderelesning:

  • HELFO brosjyre «Har du rett til stønad fra folketrygden til tannbehandling»
  • HELFO.   Inneholder kortfattet informasjon og linker til relevante brosjyrer, veiledere, og rettskilder.  
  • Den offentlige tanntjenesten i Akershus.   Her finner du en oversikt over offentlige tannklinikker i fylket og hvem som kan få tilbud om gratis behandling. 
  • FFOs Rettighetssenter.  Her kan du lære mer om Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og rettighetssenteret. De besvarer og registrerer henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre. Du er automatisk medlem i FFO når du er medlem i Autismeforeningen.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer