Spørreundersøkelse om avlastningstjenester

Oslo kommune, Velferdsetaten, skal inngå rammeavtale for gruppe – og boligavlastning til personer med utviklingshemming og andre med lignende hjelpebehov. Velferdsetaten ønsker i denne anskaffelsen å gjennomføre en utvidet brukermedvirkning. Vi har spesielt fokus på god involvering av foresatte og verger, bydeler, bruker- og pårørendeorganisasjoner, Barne- og familieetaten, leverandører, og andre relevante instanser for grundig kartlegging og for å få frem ulike behov og ønsker for hvordan avlastning skal organiseres og gjennomføres.

Vi har utarbeidet en spørreundersøkelse til foresatte som mottar eller har mottatt avlastning. Undersøkelsen kan også være aktuell for foresatte som vil ha behov for avlastningstjenester i fremtiden. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hva de mener er viktig for å sikre et godt tjenestetilbud og hvilke erfaringer de har med dagens tjenester.

For å kunne sikre anonymitet blant respondentene og for å nå så mange brukere/foresatte/verger som mulig, ønsker vi deres bistand med å sende ut spørreundersøkelsen til medlemmer i deres bruke- og pårørendeorganisasjoner. Undersøkelsen er ment for de som mottar eller har mottatt tjenester fra Oslo kommune. Vi har nedenfor skrevet en tekst som kan brukes som epost til mulige respondenter. I teksten er det vedlagt en lenke som gir respondenten direkte tilgang til spørreundersøkelsen. Vi setter stor pris på at dere er så positive til å bistå oss.

På forhånd takk for hjelpen!

«Til foresatte og verger

Dette er en spørreundersøkelse til foresatte/verger som mottar eller har mottatt avlastningstjenester. Avlastning etter helse- og omsorgstjenesteloven gis til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyter å opprettholde fysisk og psykisk helse, gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Undersøkelsen sendes ut i forbindelse med at Oslo kommune ved Velferdsetaten skal anskaffe gruppe- og boligavlastning til personer (under og over 18 år) med utviklingshemming og andre med lignende hjelpebehov. Rammeavtaler om gruppe og boligavlastning fra private leverandører vil være et tillegg til gruppe- og boligavlastning i kommunal regi.

Undersøkelsen er sendt ut via bydel og via Autismeforeningen i Norge, Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) og Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU). Spørreundersøkelsen består av 14 spørsmål og vil ta ca. 15-20 minutter å besvare. Undersøkelsen er anonymisert og ingen av spørsmålene er obligatoriske. Vi ønsker svarene innen 23. April. Dersom dere starter på undersøkelsen, er det ikke mulig lagre svarene og fortsette på et senere tidspunkt.

 Klikk på lenken for å svare på undersøkelsen:

http://www.eresearch.no/survey/surveystart.aspx?undersokelseid=290127

Vi har fokus på brukermedvirkning i anskaffelsesprosessen og ønsker derfor å gjennomføre et mer omfattende telefonintervju med et mindre utvalg foresatte i tillegg til denne spørreundersøkelsen. Vi skal også arrangere et (ettermiddags) dialog- og idéutvekslingsmøte for aktuelle bruker- og pårørendeorganisasjoner og dere som mottar/har mottatt avlastningstjenester. Møtet vil bli lagt opp som en work shop og gjennomføres i uke (18/19). Dere vil settes sammen i små grupper som diskuterer og gir innspill på hva dere mener utgjør et godt avlastningstilbud. Målsettingen er å øke kvaliteten på avlastningstjenestene det skal inngås rammeavtaler om gjennom å ta utgangspunkt i deres opplevelser. Av hensyn til lokaler, organisering og planlegging av arbeidet, ber vi om at de som ønsker å delta på telefonintervju og/eller ideutvekslingsmøte, sender e-post til brian.mariampillai@vel.oslo.kommune.no senest 23. april 2018.  Vi trenger kontaktinformasjon og tilbakemelding på om dere ønsker å delta på dialog- og ideutekslingsmøte eller telefonintervju.

Det er viktig for oss å inngå avtaler der tjenesten er tilpasset behovene til bruker og omsorgsyter. Vi håper derfor at dere tar dere tid til å svare på denne spørreundersøkelsen og komme med utfyllende kommentarer, samt bistå oss i det videre arbeidet.»

Vennlig hilsen

Brian Mariampillai
Spesialkonsulent II
Seksjon for anskaffelser av helse- og sosialtjenester (AHS)
Velferdsetaten
Oslo kommune

Mob: 934 98 141
Sentralbord: 21 80 21 80

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer