SOR-Konferanse om funksjons­evne­konvensjonen (CRPD) 

27.-28 oktober deltok vi på konferanse om CRPD i regi av Stiftelsen SOR og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Programmet var innholdsrikt. Vi fikk refleksjoner og perspektiver på levekårene til mennesker med behov for tilrettelegging fra flere hold: bolig, avlastning, BPA, universell utforming, bruk av tvang, kulturliv, forskning og idrett.

Konferansen ble rammet inn av det vi kanskje kan være så frimodige å kalle for verdens viktigste prinsipp: Vi kan ikke sette et skille mellom ulike grupper av mennesker – dette er selve bakgrunnen for at vi fikk verdenserklæringen om menneskerettigheter i 1948. Det er samfunnets manglende tilrettelegging, og ikke diagnosen, som er årsaken til at noen ikke får delta på lik linje som alle andre. CRPD vil være et viktig verktøy i kampen for å sikre ivaretakelse av rettigheter for alle.  

På konferansen kunngjorde statssekretær Gry Haugsbakken (Kulturdepartementet) at stortingsmeldingen om menneskerettighetene for personer med utviklingshemning lanseres fredag 4. november. Denne har vi ventet på helt siden NOU 2016:17 «På lik linje» kom. Cato Brunvand Ellingsen fra SV, Annette Drangsholt (leder i AiN) og Tom Tvedt (leder i NFU) deltok i påfølgende debatt ledet av Karl Haakon Sævold. Sævold er styreleder i Stiftelsen SOR. 

Hva er CRPD og hva handler det om?: 

CRPD står for Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) og omtales på norsk som konvensjonen for funksjonshemmede. CRPD ble vedtatt av FN i 2006, og Norge sluttet seg til den i 2013 gjennom å konstatere av at norsk lov allerede var i overensstemmelse med konvensjonen. I 2019 var situasjonen i Norge for mennesker med nedsatt funksjonsevne på høring og der fikk den norske regjeringen sterk kritikk for manglende verdsetting av funksjonshemmedes rettigheter da konvensjonen ikke er fullt ut iverksatt i norsk rett. Autismeforeningen har i lang tid arbeidet for at CRPD skal inkorporeres i norsk lov, slik som er gjort med rasismekonvensjonen (CERD), kvinnekonvensjonen (CEDAW) og barnekonvensjonen (CRC). Konvensjonen fremholder at mennesker med funksjonsnedsettelse har rett til makt og styring over eget liv og sikre respekt for sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter blir ivaretatt. 5. oktober kunngjorde endelig regjeringen at de ønsker å inkorporere CRPD i norsk lov, og de har nå satt i gang arbeidet med å hente inn en juridisk ekspertvurdering som innen utgangen av 2023 skal ha klart en anbefaling om hvordan konvensjonen bør innlemmes.  

Nothing about us, without us! 

Alle artiklene I konvensjonen skal leses med utgangspunkt i 8 prinsipper: 

Logo, company name

Description automatically generated

Her kan du se film om CRPD: https://www.youtube.com/watch?v=Q-oDyl2I3rQ  

Her kan du laste ned konvensjonen rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne: https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00002619  

Og her kan du finne veiledning til konvensjonen og informasjon om hvilket ansvar og forpliktelse kommunen har: https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/crpd/#heading-contentlink-7868  

Hvilken betydning vil inkorporering i norsk lov eventuelt ha? 

At CRPD per i dag ikke er innlemmet i norsk lov betyr at norsk lov har forrang på områder der CRPD avviker fra norsk lovgivning. Norge har store menneskerettighetsproblemer når det gjelder å ivareta prinsippene sier statsviter Kjersti Skarstad på konferansen, og illustrerer dette gjennom flere saker vi kjenner fra nyhetsbildet. Nå som CRPD skal innlemmes i norsk lov betyr det at i tilfeller hvor det er strid mellom annet lovverk og konvensjonen, så vil konvensjonen bestemme hva som skal gjøres. 

Autismeforeningen jobber for at vi er til stede i beslutningsprosesser om hvordan CRPD skal tas inn i Menneskerettsloven. AiN forventer at inkorporeringen vil føre til bedre levekår for våre medlemmer. Vi krever at samfunnet er et sted hvor alle hører til.  

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer