Ring og få hjelp (2011/2012)

Vi må ofte gjennom vanskelig terreng i jakten på et godt tjenestetilbud til våre kjære med autisme/Asperger eller oss selv. Heldigvis er det mange som kan hjelpe oss gjennom terrenget. Vi har skrevet om noen av dem i diverse nyhetsbrev og har samlet dem her.
 


Statped – desember 2012

Elever med autisme/Asperger har sammensatte vansker som krever spisskompetanse. Hva kan man gjøre når skolen og PPT kommer til kort? Svaret er: ta kontakt med Statped.
Statped er en spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped kan både veilede og utføre testing. Søknaden sendes på vegne av en navngitt elev/bruker fra noen med myndighet eller delegert myndighet (i  praksis vil dette ofte si skolesjef eller rektor).
Pr. januar 2013 er Statped delt inn i fire regioner. De nye regionale kontorene er flerfaglige, mens Statped var tidligere organisert i elleve selvstendige kompetansesentre som spesialiserte seg på spesifikke fagområder.
Les om den nye søknadsprosessen her.


Barnehusene – november 2012
I anledning Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn 19. november, tipser vi om Barnehusene. Barnehusene er opprettet av regjeringen og er et landsdekkende tilbud.
Målgruppa er barn og unge under 18 år og voksne utviklingshemmede som kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep eller vært vitne til vold i nære relasjoner.
Barnehuset Hamar dekker Romerike. Barnehuset Oslo dekker Asker, Bærum og Follo. Les mer om Barnehusene i Samfunn for alle nr. 4/2010, side 38-40.


Psykiske tilleggsvansker – oktober 2012  

Hvem kan jeg snakke med når jeg er bekymret?
Hvem kan bistå ved kompliserte saker?
Svarene finner du i artikkelen «Ring og få hjelp – psykiske tilleggsvansker.»  Der kan du lese om henvisning fra fastlegen, planarbeid med ansvarsgruppa og støtte fra foreninger og likemenn.  Du kan også lese om tre steder som har relevant spisskompetanse:  Regionalt fagmiljø for autisme, Psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning/autisme, og Psykofarmakologisk poliklinikk.


Hjelp mot digital mobbing o.l. – september 2012

Årets kampanje mot mobbing gikk av stabelen 3.-7. september.  Temaet var «Voksne skaper vennskap.»  Se kampanjens rørende kortfilm her.
Inspirert av kampanjen, ønsket vi å spre informasjon om hvem som kan hjelpe når barn og unge:
– Har opplevd digital mobbing
– Har blitt forsøkt lurt eller utsatt for seksuelle handlinger på nettet
– Ønsker å få slettet uønskede bilder, falske profiler, krenkende informasjon eller uriktige opplysninger
I brosjyren «Nettproblem? – disse kan hjelpe» finner du en oversikt over 11 aktører.  Samtlige jobber med barn, unge og nett-relaterte problemstillinger, men på ulike måter.  De kan for eksempel svare på spørsmål, bistå med konfliktløsning, veilede i hvordan få slettet uønskede bilder og tekst, og være der for barn/ungdommer som trenger noen å prate med.
Tips:  Se også vår artikkel «Rettigheter for mobbeofre


Likestillings- og diskrimineringsombudet – august 2012 
Har du eller barnet ditt opplevd diskriminering eller urettferdig behandling pga autisme, Asperger syndrom? Eller pga andre funksjonsnedsettelser, kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering eller alder? Da kan Likestillings- og diskrimineringsombudet hjelpe deg, helt gratis.
– Svartjeneste. Ombudet gir juridisk veiledning angående rettigheter og plikter i henhold til diverse antidiskriminerings-bestemmelser i lovverket. Ombudet tar også imot andre spørsmål om diskriminering. Hvis spørsmålet ditt faller utenfor ombudets arbeidsfelt, vil de prøve å finne ut hvem som kan hjelpe deg.
– Klagebehandling. Likestillings- og diskrimineringsombudet kan vurdere om du har blitt diskriminert etter loven. Det er lett å klage til ombudet og det er gratis.
Det kan være ulovlig å behandle like tilfeller ulikt (direkte diskriminering). Det kan også være i strid med loven at alle behandles likt til tross for ulike forutsetninger (indirekte diskriminering). Trakassering og gjengjeldelse omfattes også.
Her er et par eksempler på hva andre har klaget på.  Alt dette var diskriminering i følge ombudet:
– Jente med Asperger fikk avslag fra en folkehøgskole to år på rad.
– Mann med Asperger ble ikke innkalt til jobbintervju.
– Lærekandidat med ADHD opplevde at arbeidsgiver handlet i strid med sin plikt til individuell tilrettelegging.


Barneombudet – juni/juli 2012   
Norge har nylig fått et nytt barneombud, Anne Lindboe. Folk kan ta kontakt med tjenesten og spørre om alt, for eksempel rettigheter, mobbing, skole, familie, barnevern osv. De prioriterer barn under 18 år som tar direkte kontakt (via telefon, epost, facebook eller Klar Melding). Her finner du kontaktinformasjon for barn/ungdom.  Voksne kan ta skriftlig kontakt.
Husk å ta en titt på Barneombudets nettside.  Den inneholder mye nyttig, bl.a. en rettighetsplakat for ungdommer (når du kan gjøre hva?), informasjon om rettigheter i barnevernssaker, og hjelp til å skrive et klagebrev om mobbing eller andre problemer ved skolens psykososiale miljø.


Fylkesmannen i Oslo og Akershus – mai 2012
Fylkesmannen i Oslo og Akershus bidrar til å ivareta våre rettigheter og rettssikkerhet. Ansvarsområdene er mange, f.eks. fri rettshjelp, helse, omsorg og sosialtjenester, og barnehage og opplæring.

Fylkesmannen fører tilsyn og behandler klagesaker, men de tar også imot henvendelser fra publikum. Både elever og lærere, foresatte og tjenesteytere kan henvende seg ved behov. Sosiale- og familieavdelingen har et eget vakttelefon, 22 00 36 36. Ellers kan man ringe 22 00 38 25 eller sende en epost til postmottak@fylkesmannen.no«.

Sosiale- og familieavdelingen har nylig gitt ut en veileder for oversendelse av klagesaker.  Veilederen sier hva kommunen bør gjøre i forskjellige situasjoner, f.eks. hvis vedtaket om sosiale tjenester ble påklaget muntlig, hvis klagen delvis ble tatt til følge, eller hvis vedtaket ikke ble endret/omgjort.

Fylkesmannen minner om at ”dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst, vurdert og dokumentert, kan den bli sendt tilbake til kommunen for ny behandling eller nye opplysninger. Dette medfører unødig lang saksbehandlingstid og merarbeid både for kommunen og Fylkesmannen. Ikke minst går dette ut over klager, som må vente lenger enn nødvendig for å få sin sak avgjort.”
Tips:  Den som klager kan bidra til at saken blir tilstrekkelig opplyst, f.eks. ved å legge ved en legeuttalelse eller andre dokumentasjon.

www.autismetilbudet.no – april 2012
Lurer du på hvem som har spesialkompetanse på diverse problemstillinger innenfor autisme?  Svar finner du på www.autismetilbudet.no, som er et samarbeid mellom Autismeforeningen og Autismeenheten.
De har laget en database over tjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten, sortert etter fylke, aldersgruppe og/eller kompetansefelt.
Databasen er lett å bruke, og profilen til hver instans inneholder følgende informasjon:
– Instansens styrker og interesser knyttet til kartlegging og utredning
– Styrker og interesser knyttet til tiltak (trening, tilrettelegging og behandling)
– Styrker og interesser knyttet til undergrupper av autismebefolkningen (f.eks. de med tilleggsvansker som syns- eller hørselshemning, epilepsi osv)
–  Forskning- og utdanningsvirksomhet (FoU)
– Oversikt over hva som tilbys til hvilken diagnosegruppe (dvs til de med Asperger eller til de med autisme).
– Kontaktpunkter (telefon, epost, nettside, postadresse og besøksadresse)
– Merknader om ansvar ift aldersgruppe og geografisk opptaksområde
– Prosedyrer for å utløse tjenester, dvs rutiner for henvisning


Servicetelefonen for sjeldne tilstander – mars 2012
I anledning «En sjelden dag» (29. februar, den europeiske dagen for sjeldne diagnoser), tipser vi om Servicetelefonen for sjeldne tilstander.  Autisme og Asperger er ikke sjeldne tilstander, men noen av våre medlemmer har sjeldne genetiske syndromer med autistiske trekk.
Helsedirektoratets Servicetelefon er et tilbud til pårørende, hjelpeapparatet og til personer som selv har en sjelden tilstand.  Ved å ringe Servicetelefonen i Helsedirektoratet kan man få informasjon om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud som finnes. Den som betjener telefonen vil også tilby å forsøke å formidle kontakt med andre som har tilsvarende diagnose.  Les mer her.


Autismeforeningens Faglig Råd – januar 2012  
Faglig Råd består av to psykologer, en jurist, en spesialpedagog og tre vernepleiere.  Sammen har de bred kompetanse og utrolig mye erfaring.  Kontakt formidles via Autismeforeningens kontor (tlf. 23 05 45 70 eller post@autismeforeningen.no.
Faglig Råd kan dessverre ikke overta ansvaret for saken eller overprøve sakkyndige eller vedtaksmyndige.  De kan heller ikke følge saken over tid.  Men de kan bistå med rådgivning og informasjon, både om rettigheter og utfordringer av alle slag.


Helsetjenestens veiledningssenter – januar 2011
Helsetjenestens veiledningssenterfungerer som en guide i helsejungelen.  Du kan ringe med alle typer spørsmål om helsetjenesten.  De som svarer har oversikt over både kommunale helsetjenester, spesialisthelsetjenester, og diverse informasjons- og veiledningstilbud.  Dersom de ikke kan svare, vet de hvor de kan sette deg videre.  Ring 815 70 070 eller send en epost til info@helfo.no.


Den uavhengige sosialrådgivningen (DUS) – februar 2011
DUS tilbyr gratis rådgivning eller samtaler om dine utfordringer.  Det gjelder deg som føler at du sliter og opplever maktesløshet i forhold til å skape et godt liv for deg og dine.  De kan hjelpe deg med å se etter ressursene og mulighetene, både i deg selv, i de som er rundt deg og i de etablerte hjelpetjenestene.  DUS drives av sosionomstudenter som har praksis og seniorer innenfor feltet. De har tid til å høre på deg og vi har taushetsplikt. De holder til i sentrum av Oslo, C.J. Hambros plass 5 like ved Tinghuset, men de tar imot henvendelser fra alle. Ta gjerne kontakt på tlf. 21 38 38 84 eller 904 05 368 for timebestilling eller for å svar på konkrete spørsmål om rettigheter osv.  Epostadressen til DUS er post@oslodus.net.


800GJELD – mars 2011
Økonomirådstelefonen i NAV er et lavterskel tilbud til alle som har — eller står i fare for å få — økonomiske problemer.  Ring 800GJELD (80045353) og få enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen. Dersom du har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp, loser rådgiverne deg til rett instans.  Du kan være anonym som innringer hvis du ønsker det. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Bruker du mobiltelefon eller kontantkort vil rådgiverne tilby å ringe tilbake til deg.


Home-Start – april/mai 2011
Home-Start Familiekontakten (HSF) er et gratis tilbud til småbarnsfamilier i Asker, Bærum og Skedsmo her i Akershus. En frivillig familiekontakt kommer på besøk 2-4 timer i uken og kan ta barnet på tur osv. Det er familien som selv definerer hva de trenger støtte til. Her er en kort artikkel om HomeStart hos en gutt med autisme og hans familie.


Uredde stemmer – november 2011

Prosjektet Uredde stemmer retter seg mot deg som er vernepleier, barnevernspedagog eller en annen type fagperson som tilhører FO. Ser du svikt i velferdsstaten gjennom din jobb, kan FO hjelpe deg å gjøre noe med det du ser. Les mer her.


Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam – desember 2011

Voksenpsykiatriske enheter og voksenhabilitering kan nå få råd og veiledning av det nyetablerte Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam.  Behandlere kan søke tid for konsultasjon i saker som er differensialdiagnostisk kompliserte sett i forhold til Regionalt fagmiljø sine målgrupper (dvs. autismespekterdiagnoser, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi).  Les mer her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer