Rettigheter og klagemuligheter som gjelder helse- og omsorgstjenester

Alle som oppholder seg i Norge har som hovedregel rett til helse- og omsorgshjelp som er «nødvendig».

Plikten til å gi denne hjelpen har helse- og omsorgstjenesten. Den består av helse- og omsorgstjenesten i kommunene, den statlige spesialisthelsetjenesten (sykehusene) og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. I tillegg finnes private helsetjenestetilbud som til dels gir hjelp på direkte oppdrag fra den offentlige helsetjenesten.

Som pasient og som bruker av offentlige eller private helse- og omsorgstjenester, har du også rettigheter i forbindelse med at du mottar tjenestene, f.eks. rett til å få dekket utgifter til transport og rett til å få kopi av egen journal. Dine nærmeste pårørende har også enkelte slike rettigheter. Plikten til å oppfylle rettighetene har dels helse- og omsorgstjenesten og dels helsepersonellet som profesjonsutøvere.

På Helsetilsynets nettsider finner du en oversikt over

  • rettigheter til kommunale helse- og omsorgstjenester
  • rettigheter til spesialisthelsetjeneseter/sykehustjenester
  • særskilte rettigheter for barn og unge til helsetjenester
  • rett til informasjon, medvirkning og selvbestemmelse
  • klagemuligheter og klagebehandling

Se https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Helse-og-omsorgstjenester-og-helsepersonell/

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer