Retten til privatliv

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

I september skrev Demokraten om en miljøarbeider som la ut en facebookvideo av sin klient — uten samtykke fra foreldrene eller fra den sterkt psykisk utviklingshemmede mannen.  «Nå må vi passe på så vi ikke mister en autist!» tuller miljøarbeideren i videoen.  Videoen ble heldigvis fjernet da den ble oppdaget.
Folk opplever at privatlivet krenkes på andre måter også.  Noen som bor i omsorgsboliger må dele rom med andre, ikke bare i korte perioder som folk flest, men gjennom et langt liv.  Andre har eget rom, men kan ikke låse døra og de ansatte kommer og går som de vil.
Man skulle nesten tro at personer som mottar omsorgstjenester ikke har rett til privatliv.  Men de har det.  I denne artikkelen får du både bakgrunn og tips.

 


Privatliv er en grunnleggende menneskerett

Retten til privatliv er en grunnleggende menneskerett nedfelt i diverse internasjonale konvensjoner.
– Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8
– FNs konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 16.
– Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, artikkel 17
– FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 22.


Inngrep i privatliv krever lovhjemmel

I følge Norges første rapport til FNs ekspertkomité for barnets rettigheter:
«Legalitetsprinsippet i norsk rett medfører at myndighetenes inngrep i borgernes privatliv, familie, hjem eller korrespondanse krever hjemmel i lov. Til en viss grad eksisterer dessuten ikke- lovfestede prinsipper til beskyttelse av privatlivets fred, noe som tildels har kommet til uttrykk gjennom Høyesteretts praksis. Etter disse prinsippene kan handlinger som medfører inngrep i privatlivets fred, være ulovlig og få sivilrettslige følger. Straff kan ikke idømmes uten hjemmel i lov.»


Privatliv og barneverninstitusjon

Barn og unge som bor på institusjon har også rett til privatliv. Les mer om det i et nyttig hefte fra Bufetat (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).


Privatliv og pleie- og omsorgstjenester

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenester er et spørsmål om å tilfredstille grunnleggende behov, bl.a. mulighet for ro og skjermet privatliv.
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (2003) krever at kommunen utarbeider skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Du kan finne både forskriften og et eksempel på skriftlig prosedyre i Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesteneveilederen (IS-1201 fra 2004).
Å ha enerom og kunne låse døren til eget rom har stor betydning for mulighet for ro og skjermet privatliv. Det kommer fram i en veileder fra 1997, under del 6.2 («Faktorer som har betydning for å sikre ivaretakelse av grunnleggende behov»).


Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg!

Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med ombudet. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans. Ombudets bistand er gratis.  Les mer i brosjyren.
Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter både statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosiale tjenester.  Ordningen omfatter fastleger, legevakt, fengselshelsetjeneste, fysioterapi, tjenester til rusavhengige og psykisk syke, hjemmesykepleie og sykehjem.
Ordningen omfatter også kommunale tjenester etter Sosialtjenesteloven, f.eks. brukerstyrt personlig assistanse, praktisk bistand/hjemmehjelp, avlastning,  støttekontakt, og plass i institusjon eller bolig med omsorgstjenester.
Unntak fra ordningen er økonomisk sosialhjelp (trygdesaker) og miljørettet helsevern.


Lyst til å lære mer om rettighetene dine?

I artikkelen «Ikke tråkk på oss» tipser vi om tre uunnværlige hefter, tre dyktige ombud, tre flinke foreninger, og flere ordninger for gratis eller billig rettshjelp. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer