Rett til tilpasset svømmeopplæring

«Alle elever har krav på tilpasset opplæring, også i svømming,» skriver barneombudet. «Du skal derfor ha en svømmeundervisning som hjelper deg å lære det du skal lære.»

Hvilke kompetansemål skal det jobbes med?

I utgangspunktet skal alle elever følge alle kompetansemål i læreplanen. Kompetansemålene for svømming kan oppsummeres slikt:
Barnetrinnet: Læreplanens kompetansemål etter 4. årstrinn er at eleven skal kunne ”vere trygg i vatn og vere symjedyktig”. Elevene må lære de grunnleggende ferdighetene dykke, flyte, gli og fremdrift. Hva dette kan innebære i praksis er beskrevet i en brosjyre fra Skolesvømmen.
Mellomtrinnet:  Læreplanens kompetansemål etter 7. årstrinn er at eleven skal kunne ”utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på rygge og under vatn”, samt ”utføre enkel førstehjelp.” Hva dette kan innebære i praksis er beskrevet i en brosjyre fra Skolesvømmen.
Ungdomstrinnet: Læreplanens kompetansemål etter 10. trinn vektlegger en videreutvikling av svømmeteknikkene på mage, rygg og siden i tillegg til livredning i vann og førstehjelp. Bedregymkarakter.no har samlet kompetansemålene her og skrevet eksempler på delmål (de ulike gymlærerne har mulighet til å velge ut egne delmål og kriterier på bakgrunn av kompetansemålene i Kunnskapsløftet).

Hva kan vi gjøre hvis eleven ikke når disse målene?

Skolen skal ha rutiner som sikrer at de arbeider i tråd med gjeldende læreplaner. Dette gjelder også arbeidet rundt vurdering av tilfredsstillende utbytte. De skal blant annet tenke på følgende:

  • får alle elevene tilfredsstillende utbytte av svømmeopplæringen?
  • er arbeidsmåtene, vurderingspraksisene og læringsmiljøet tilpasset eleven som sliter?
  • gjennomføres tiltak rundt eleven som ikke får tilfredstillende utbytte?

Kravene er utdypet under punkt 4 i en tilsynsrapport fra fylkesmannen i Buskerud.
Ikke alle får tilfredstillende utbytte av ordinær svømmeundervisning. Tilpasninger eller spesialundervisning kan derfor være nødvendig. Hvis du ikke er fornøyd med den svømmeundervisningen barnet har fått eller får, kan du klage til rektor på skolen. Ta gjerne utgangspunkt i barneombudets klagemal.
Det er viktig å kartlegge elevens funksjonsnivå og forutsetninger. Opplæringstilbudet skal så langt som råd er formes i samarbeid med eleven og foresatte jf. Opplæringsloven 5-4.

Tilpasset opplæring eller spesialundervisning?

Tilpasset svømmeopplæring er mest vanlig. Både arbeidsmåter, vurderingspraksis, læringsmiljø og organisering kan tilpasses. En skole i Buskerud gjør blant annet følgende tilpasninger:

  • omrokering av personale
  • ekstra tilsynspersoner når klassen har en elev med nedsatt funksjonsevne
  • bruk av varmtvannsbasseng
  • bruk av lærergarderober
  • tilbud om egen svømmegruppe
  • intensivkurs for grupper eller enkeltelever
  • annet hjelp og veiledning

Eksemplene er fra side 12 i en tilsynsrapport fra fylkesmannen i Buskerud. Før det blir aktuelt å gi spesialundervisning i svømming «må det vurderes om vanskene kan avhjelpes gjennom tilpasset
opplæring,» skrev fylkesmannen på side 9 i rapporten.

Kan noen av kompetansemålene velges bort?

Eventuelle avvik fra læreplanen skal være basert på den sakkyndige vurderingen, skal tas inn i enkeltvedtaket om spesialundervisning og utdypes i IOPen, akkurat som med alle andre fag. Les mer i Veilederen om spesialundervisning.

Har skolen gode nok rutiner?

Skolen skal ha rutiner for å kvalitetssikre at de arbeider i tråd med gjeldende læreplaner, herunder vurdering av tilfredsstillende utbytte. Kravene er utdypet under punkt 4 i en tilsynsrapport fra fylkesmannen i Buskerud.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer