Referat fra årsmøtet 2018 for driftsåret 2017

 

Protokoll for årsmøtet 2018 for driftsåret 2017 på Farris Bad 10/2-18

14 deltok, og 12 var stemmeberettiget.

  1. Godkjenning av innkalling.

Det kom kommentar om at det kanskje ikke var lurt av styret å si at medlemmer ikke kan komme uanmeldt på årsmøtet. Det kan virke ekskluderende. Styret var klar på at så lenge det koster penger, blir bestilt møterom med et bestemt antall plasser og mat, så er vi avhengige av påmelding i forkant.

Styret må huske at årsmelding, regnskap og innkomne saker må sendes ut til medlemmene i forkant av årsmøtet, og før fristen for påmelding er ute. Dette tas til etterretning. Styret har fulgt vedtektene fra sentralt.

Innkallingen ble godkjent med kommentar.

 

  1. Godkjenning av dagsorden.

Det var feil rekkefølge på sakene på dagsorden, for Regnskap og budsjett skal komme før innkomne saker. Sak nr 5 og 6 bytter plass.

Dagsorden ble godkjent med rettelse.

  1. Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.

Ove Tofsland ble møteleder. Helene Kværnø ble referent. Cathrine Pettersen og Jørann Kristiansen tellekorps. Gunn Hilde Brenne og Birgitte Mathisen protokollunderskrivere.

  1. Årsmeldingen for 2017 ble lest opp av Stian Lid Abrahamsen.

Side 1 ble godkjent uten endringer.

Siden 2 ble godkjent med endringer. Kjøregodtgjørelsen for 2017 var 3,80 kr pr km. Valg av representant til ledermøtet 2017.

Side 3 ble godkjent med endringer. Kurset som ble arrangert i Mars het «Godt liv i egen bolig». På julebord i desember deltok 10 stk.

Side 4 godkjent uten endringer.

Side 5 godkjent uten endringer.

Årsberetning for 2017 godkjent med små merknader.

  1. Regnskap og budsjett ble lest opp av Kai Tore Kvålo.

På punkt 9 i årsregnskapet over driftsinntekter står det støtte Funkis vintertur, men det er ikke bare til vintertur. Skal stå støtte fra Funkis.

På punkt 13 i årsregnskapet over driftsutgifter ber årsmøtet om at det spesifiseres hva Foreningsrelaterte kurs/seminar er. Ved å se i årsmeldingen er det spesifisert der over hva styret har deltatt på. Det er Skivekonferansen, som styret deltar på ca hvert 3-4 år. Reiseregning til ledermøtet, AIN skolering (her dekker ikke sentralt alt) og juleavslutning ligger også her.

Revisorene, Ove Tofsland og Einar Sand kom med en skriftlig kommentar til årsregnskapet. De var veldig fornøyd med regnskapet og jobben Kai Tore Kvålo hadde gjort. De ser at det er lite bruk av forskudd for å betale regninger, og anbefaler styret om å forbedre det ytterligere. De anbefaler kredittkort som en god løsning, og mener at dette vil lette både bokføring og kontroll.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

Budsjett er kun til orientering, og skal ikke stemmes over på årsmøtet. En rettelse på budsjettet som ble lagt frem, er at det er ikke budsjettert med underskudd, men bruk av egenkapital. Det ble budsjettert med et underskudd for at vi skal bruke av de pengene vi har, men egentlig skal et budsjett alltid gå i 0.

Budsjett er tatt til etterretning av årsmøtet.

  1. Innkomne saker.

Det var kommet inn fire saker.

Sak 1: Sponsing av styremedlemmer, og eventuelt andre medlemmer på vinter og sommertur. Om noen fra styret ikke kan, så kan de spørre andre om å bidra. Sette av en sum hvert år, som står i samsvar med foreningens økonomi, og som går til disse turene uavhengig om de i styret kan stille eller ei. Kan mange fra styret dra, blir det også mindre pr.pers. Styret foreslår kr 14 000 for 2018.

Kommentarer til dette var om ikke det var bedre at andelen til medlemmene ble høyere, og ikke til de som sitter i styret. Svar er at det vil bli økt andel til medlemmene, og det kommer i sak 2. En annen kommentar er at det skal ikke koste penger å være frivillig, og det skal ikke koste de i styret for å delta på disse turene. Frivillighet skal koste av tiden din, men ikke penger. Det kan også ekskludere folk fra å sitte i styret.

Det kom kommentar om at tidligere ble det kun betalt styrehonorar til styremedlemmene, og ikke noe mer enn det. Det viktigste var at egenandelen til medlemmene var lavest mulig.

Sak nummer 1 er en innstramming!

Sak 1 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 2: Øke sponsingen til alle medlemmer på vinter og sommertur og årsmøter (når det er overnatting) fra dagens ca 30% til 40%. Dette kommer fordi det har b.la blitt mye dyrere å dra til Danmark.

Sak 2 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 3: Styremedlemmer skal få dekket oppholdsutgifter til årsmøtet. Ikke reiseutgifter. Dette gjelder ved overnatting.

Sak 4 ble vedtatt av årsmøtet med 1 stemme imot.

Sak 5: Sette en fast sum til småutgifter til styremedlemmer som representerer fylkeslaget sentralt/på sentrale møter, og ved overnatting. Forslaget er 100kr pr overnatting og pr pers som deltar. Ved en slik ordning slipper man små bilag, og det blir lettere for regnskap og kasserer. Dette ble kalt «bruspenger».

Sak 5 ble vedtatt av årsmøtet med 2 stemmer imot.

  1. Valg:

Styret kom med denne innstillingen: Leder 1 år Helene Kværnø

Styremedlem 1 år Hanne Cecilie Larsen.

Styremedlem Monica Samland Lund er ikke på valg.

Revisor (1 år) Ove Tofsland

Revisor (1år) Einar Sand

 

Valgkomite velges for 1 år. Styret har ingen representanter til valgkomiteen. Styret ber om lov til å finne kandidater i god tid før neste årsmøte.

Det kom ingen andre forslag til annen leder, så Helene Kværnø ble klappet inn som ny leder av fylkeslaget. En rettelse er at leder blir valgt for 2 år, og ikke 1 år.

Hanne Cecilie Larsen ble klappet inn som styremedlem for 1 år.

Fred Ronny Johansen meldte seg som styremedlem på årsmøtet, og ble klappet inn for 2 år.

William Kværnø meldte seg som styremedlem på årsmøtet, og ble klappet inn for 1 år.

Ove Tofsland, Jørann Kristiansen og Kai Tore Kvålo meldte seg som deltagere av valgkomite, og de ble klappet inn av årsmøtet.

Ove Tofsland og Einar Sand ble klappet inn som revisorer for 1 år til.

Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet.

  1. Valg av representanter til lands og ledermøtet. Årsmøtet ga styret lov til å bestemme selv hvem som skal delta.
  2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret: Ingen endringer fra tidligere år.

Leder 2000 kr i honorar og 500 kr til telefon.

Nestleder, kasserer og sekretær 1700 kr i honorar og 300 kr til telefon.

Styremedlem 1700 kr i honorar og 300 kr til telefon.

Varamedlem 800 kr i honorar og 200 kr til telefon.

Godkjent av årsmøtet.

Kjøregodtgjørelse skal være de til enhver tid gjeldende skattefrie satser fra staten. Godkjent av årsmøtet.

 

Protokoll skrevet av referent, Helene Kværnø

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer