Protokoll fra styremøte 07/22

Protokoll fra styremøte 07/22

Onsdag 24. August kl. 18 fortsetter mandag 29.aug kl 18.30

Torggata 10, 7 etg

Tilstede: Helene, Jørann, Torild 24/8

Helene, Jørann, Torild, Hanne, Synnøve, Anita, Monica, Fred-Ronny 

Sak 71: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 72: Godkjenning av protokoll 06/22

Gjennomgått og godkjent. Styremøte 22/6 utgikk.

Sak 73: Økonomi – dekking av turer/årsmøte for valgkomiteen må diskuteres videre

Økonomi
Inntekter: 66 067 kr fra Autismeforeningen Norge.

P.t. Saldo idag 412 000 kr på brukskonto. Økonomien er god og i rute.

Vi har fått tildelt en del lokalutvalgsmidler. Her må vi sende inn kvitteringer for å få midlene utbetalt.

Gjemsø 10 000 kr – Danmark

Klyve 1000 kr – Bowling

(Rapport Dagsrud – leir: leiren ble avlyst, men midlene planlegges brukt på et annet tidspunkt. Rapporten må sendes innen 2 mnd etter at arrangementet er gjennomført.)

Forslag fremmet om at valgkomiteen skal få dekket turen til Danmark og årsmøtet.

Det er 5 medlemmer fra styret som drar og har ansvar på turen. Valgkomiteen forventes å stille med 1 repr også.

Vedtak: Foreningen dekker turen for styremedlemmene som drar og er “på jobb”. Enstemmig vedtatt.

r.: 

Årsmøtet: Styret vedtar enstemmig at foreningen dekker årsmøtet for 1 representant fra valgkomiteen (normalt leder).

Turer (Danmark/ vinter) – det er viktig at valgkomiteen blir kjent med medlemmene og synes i foreningen.Det er i denne forbindelse at valgkomiteen blir kjent med andre medlemmer, og kan velge representanter til styreverv ved behov.

Styret vedtar at foreningen dekker tur for 1 person fra valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer kan velge å dele summen som selve turen koster (det vil variere litt fra år til år på Danmarksturen, og vinterturen) på flere av sine medlemmer dersom flere drar på samme tur. 

Vi må sette opp en arbeidsdag for å sende søknader i nær fremtid. Helene finner dato og informerer.

Sak 74: Sommerleir utsatt pga for få påmeldte – sett ny dato.

Sommerleir utsatt.  Mulig med leir på vårparten av 2023.

Sak 75: Danmark 2022 – Hanne fordele oppgaver blant styremedlemmer. 

Oppgaver gjennomgått og fordelt.

Sak 76: Evaluering Osloturen 11.Juni

24 stk deltok. Flere erfaringer som vi tar med oss videre.

Sak 77: Aktiviteter høst 2022 – trampolinepark, tur til Hadeland glassverk (se mail om info), bowling, as-treff, kurs etc

Trampolinepark – ansvar Anita, sjekke muligheter og finne dato

Bowling 18.11 kl 17.45 – ansvar Rob, bestille og org. Alle får 1 drikke.

AS-treff i høst: Helene tar ansvar for å sette opp liste med datoer.

Medlemsseminar på Bø Hotell: Forslag om foredrag , middag og sosial prat. Forslag dato lørdag 12. eller 19. nov. Helene sjekker booking.

Sak 78: Funkis – rapportering Osloturen

Er fikset – ok.

Sak 79: Henvendelse fra SMK frivillighetssentral om å holde månedlig tema/foreldrekafe der. 

Låner ut lokaler ut foreninger til temakafe. Se på muligheten til å starte foreldrekafe på kveldstid. Styret sjekker om det kan være medlemmer som vil ta på seg oppgaven med å arrangere temakvelder her. 

Sak 80: Oversikt styremøter høsten 2022 – Alle kl 18.30: 

Onsdag 24. Aug

Torsdag 22. sept

Torsdag 13. Okt (høstferien) flyttes hvis det ikke går

Fredag 2. des (styremøte og julebord etterpå) 

Sak 81: Stand på Ibsenhuset 14. Sept

Helene og Torild stiller.

Sak 82: Arbeidshelg med Vestfold 25.-27. Nov 2022

Flere i styret kan ikke den helgen så denne foreslås utsatt. Helene kontakter Vestfold.

Sak 83: Info fra sentralt

Landsmøte i Tønsberg. Påmeldingsfrist er 7. sep

Sak 84: Politisk arbeid

Ingenting p.t.

Sak 85: Eventuelt

Ingenting

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer