PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2018

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE – FINNMARK FYLKESLAG

Sted: Alta

Dato: 10.02.2018

Saksliste

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 10 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.
Til sammen var det 11 personer tilstedet på årsmøtet.

De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent

Sak 2 Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 3 Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen


Som ordstyrer ble Gunnhild Berglen enstemmig valgt.

Som referent ble Synnøve Pettersen enstemmig valgt

Til å underskrive protokollen ble og Lill Eli Johansen og Therese Wilhelmsen enstemmig valgt.

Sak 4 Fylkeslagets årsmelding

Saken ble lagt fram av: Gunnhild
Årsmelding for 2017 vedtas med ingen tilføyelser.

Sak 5 Revidert regnskap

Saken ble lagt fra av: Gunnhild

Regnskapet for 2017 godkjennes.

Sak 6 Vedta fylkeslagets budsjett

Saken ble lagt fra av: Gunnhild
Forslaget vedtatt med ingen endringer.

Sak 7 Innkomne saker

Sak A.

Sakene ble lagt fram av: Gunnhild
SAK A:
Sammenslåing av Troms og Finnmark fylke.
Uttalelse fra årsmøtet om fremtidig organisering av fylkeslag.

Vedtak: Årsmøtet kom med følgende uttalelse:
Dersom Troms og Finnmark fylke blir slått sammen, bør fylkesstyrene i Troms og Finnmark også slåes sammen. Det er en forutsetning at en slik organisering fører med seg tilsvarende grunnbevildninger som man har i dag. Og at det legges til midler for betydelig ekstra reisekostnader.
Et felles styre i Troms og Finnmark må også ha bred geografisk representasjon.

SAK B:
Utnevning av representanter fra fylkesstyret som skal reise til landsmøtet.
Årsmøtet velger at Gunnhild og Line skal reise til landsmøtet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Valg

a) Valgkomiteens innstilling på leder: Gunnhild Berglen

Vedtak: Enstemmig valgt

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Nestleder:                  Line Pedersen
Styremedlemmer:  Synnøve Pettersen
Cathrine Jensen
Lena M. Nilsen

Vedtak: Grunnet at Lena M. Nilsen trakk seg fra styret, måtte fylkesstyret gjøre endringer på valgkomiteens forslag til nytt styre.
Helene Abrahamsen (som var foreslått til å sitte i valgkomiteen) ble forespurt om å tre inn i stedet for Lena, med spørsmål om å være kasserer, dette takket hun ja til.
Her ble da Anita Thomassen forespurt om å sitte i valgkomiteen, dette takket hun ja til.

Synnøve Pettersen (valgt for 1 år), Cathrine Jensen og Helene Abrahamsen ble enstemmig valgt
til styremedlemmer og,
Kenneth Kleppe og Inga Porsanger
var foreslått til å være vara.
Dem ble enstemmig valgt til varamedlemmer til styret.

c) Valgkomiteens innstilling på revisorer:
Jan A. Berg og Merethe Dølør

Jan A. Berg og Merethe Dølør ble enstemmig valgt til revisorer.

Grunnet behov for endringer på valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og valgkomite;
kom fylkesstyret med følgende forslag til endringer på valgkomite:
Anita Thomassen, Jan Dølør og Lill-Eli Johansen.

Vedtak: Anita Thomassen, Jan Dølør og Lill-Eli Johansen ble enstemmig valgt til valgkomite.

d) Styrets innstilling på fylkestyrets representanter til ulike ting og møter:

Representant(er) med personlige vararepresentant(er) til landsmøtet ble Line og Gunnhild foreslått.

Vedtak: 
Line og Gunnhild ble enstemmig valgt som landsmøterepresentanter.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å se på mulighet for å kunne sende 1-2 flere representanter til landsmøtet.

Det ble ikke valgt noen som vararepresentant til landsmøtet

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer