Problemer med kommunale tjenester?

Problemer med kommunale tjenester? Ta kontakt med Pasientombudet! 

1. september 2009 ble pasientombudsordningen  utvidet til å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester i tillegg til sykehustjenester. 

Dette innebærer at pasient- og brukerombudet også skal motta henvendelser som gjelder fastleger, legevakt, fengselshelsetjeneste, fysioterapi, tjenester til rusavhengige og psykisk syke, hemmesykepleie og sykehjem.

Ordningen omfatter også kommunale sosialtjenester som brukerstyrt personlig assistanse, praktisk bistand/hjemmehjelp, avlastning og støttekontakt.

Unntak fra ordningen er økonomisk sosialhjelp og miljørettet helsevern.