Planlegging av overganger

Planlegging av overganger er et viktig bruksområde for individuelle planer. I denne artikkelen finner du linker som kan hjelpe deg å planlegge forskjellige overganger i livsløpet – fra skolestart helt til alderdom. Artikkelen ble opprinnelig skrevet i 2010 men har fått nye oppdaterte linker. 
Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.


Overgangen fra barn til myndig voksen
Etter hvert som barnet blir eldre får han/hun bestemme mer og mer.  Foreldrene får ofte mindre innsyn og innflytelse i viktige områder som skolegang og helse.  Feil steg kan føre til store konsekvenser for ungdommen.
Barneombudet har laget en nyttig rettighetsplakat som heter «Når kan du gjøre hva.»  Her er et par sitater fra plakaten:

  • 12 år:  «Når du er mellom 12 og 16 år skal det ikke gis opplysninger til foreldre når du, av grunner som bør respekteres, ikke ønsker det»
  • 15 år:  «Du er over den kriminelle lavalder og kan bli straffet med pengebot, samfunnsstraff eller fengsel hvis du bryter loven.
  • 16 år:  » Du har rett til å nekte foreldrene å få vite at du har vært hos lege.»

Tre nyttige hefter om overganger av ulike slag

1) «Informasjon og tips til lærere i grunnskolen om elever med Asperger syndrom» er en nyttig håndbok fra Statped. Den  inneholder fire sider om overganger mellom skoler. Se side 29-31 her.
2) Eksempelsamlingen «Elever med nedsatt funksjonsevne – Fokus på overganger mellom ulike skoleslag», inneholder 12 reportasjer om barn, ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelser som har vært gjennom overganger i skolesystemet fra barnehage til arbeidsliv. Du kan lese om to gutter med autisme, Sebastian som går i 1. klasse (fra side 9) og Simen som går i 8. klasse (fra side 39). Gå til eksempelsamlingen..
3) Helsedirektoratet har også utgitt en eksempelsamling. «Gode overganger: eksempler fra fire kommuner» inneholder:
– «God skolestart – tverrfaglige ressursuker» (Hadsel kommune i Nordland)
– «Gode overganger fra barneskole til ungdomsskole til videregående skole» (Hamar kommune)
– «Langsiktig og inkluderende boligplanlegging» (Moss kommune)
– «Organisering for helhet og gode overganger» (Os kommune)


Overgangen fra barnehage til skole

Å forberede til skolestart handler om mer enn å kjøpe nye klær, ryggsekk og pennal. I artikkelen «Overgangen mellom barnehage og skole» tar vi opp viktigheten av:
– å starte planleggingen tidlig
– å skape gode opplevelser
– å kartlegge
– å ta foresatte på alvor
Artikkelen inneholder mange nyttige linker.


Overgangen fra barneskole til ungdomsskole

Rutinebeskrivelse.  Haugesund kommune har utviklet gode rutiner for overgangen til ungdomsskole for elever med særskilte behov. En representant for Håvåsen skole holdt til og med et foredrag om temaet på konferansen: ”Barn og unge med Asperger syndrom i skolen” (Ålesund, 31. mars og 1. april 2009). Presentasjonen er dessverre ikke lenger tilgjengelig på nettet.
Hefter fra Pedlex.  «God start på ungdomstrinnet» ved Malin Saabye (red.) inneholdt elevoppgaver og informasjon til både elever og foreldre, men er ikke lenger tilgjengelig.  Pedlex selger nå et nytt heftet rettet kun mot foreldre.  Heftet heter «Fra barnetrinn til ungdomstrinn


Overgangen fra grunnskolen til videregående

Videregåendeopplæring består av 13 forskjellige utdanningsprogram (5 studieforberedende og 8 yrkesfaglige).  Likevel blir elever med særskilte behov ofte sluset rett inn i utdanningsløp som ”hverdagslivstrening”, ”arbeidslivstrening” og  ”undervisning i smågruppe.”  Disse elevene får ikke bygge opp formell kompetanse, og mange får ikke utnytte sitt eget utviklingspotensial.
Lærekandidatordningen kan være et aktuelt alternativ for en del elever med autisme.  Målet er at lærerkandidaten skal:

  • ha opplæring etter en individuell lærekandidatplan
  • mestre opplæringssituasjonen
  • oppnå så høy kompetanse som mulig
  • bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet

Les mer om lærekandidatordningen i Akershus her. «Håndbok for lærerkandidatordningen» (2006) fra Nordland fylkeskommune inneholdt en nyttig handlingsplan for overgangen til grunnskolen til lærerkandidatordningen. Du kan se handlingsplanen her (side 1) og her (side 2).
Relevante lover.  I følge «Veileder til opplæringsloven» (side 15) inneholder opplæringsloven ingen regulering av overgangsarbeid, og det er opp til kommunen og fylkeskommunen å avgjøre hvordan overgangen skal gjennomføres. «Det minnes i denne forbindelse om at forvaltningsloven og offentlighetsloven kommer til anvendelse, herunder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 flg.»
Tips:  Info om rettigheter i videregående finner du i fylkeslagets artikkel «Å søke plass i videregående skole.»


Overgangen fra videregående skole til arbeid

Powerpoint.   Ellen Kleven og Bjørn Bergersen lagde denne presentasjonen om overgangen til arbeid.
Rapport fra Autismeenheten.  «Overgangen fra videregående skole til arbeid» er navnet på rapport nr. 1/1999 fra Autismeenheten. Her kan du lese om arbeidet med sju menn og kvinner med autisme eller utviklingshemming med autistiske trekk (starter på side 34 i nettleseren).  Prosjekt 8 handler om en ung mann med Asperger. Rapporten er ikke lenger tilgjengelig på nettet men man kan etterlyse den hos Nevsom.


Overgangen til høyere utdanning

«Snart student?» fra 2004 retter seg mot ungdom med funksjons-nedsettelser som ønsker høyere utdanning. Heftet gir en god oversikt over tjenester studenten kan ha nytte av og andre muligheter som bidrar til en best mulig studiesituasjon.
Universitetet i Oslo kan tilby tilrettelagt eksamen og veiledning til bruk av iPhone e.l. for å strukturere studiehverdagen til studenter med Asperger.


Overgangen til folkehøgskole

De fleste vanlige elever som velger å ta folkehøgskole gjør det etter de er ferdig med videregående.  Noen skoler har 18 års grense, men tar likevel inn noen elever under 18 år.  Overgangen til folkehøgskole for en synshemmet mann med autisme er beskrevet i rapport nr. 2/1998 («Sammendrag fra prosjekter i regi av Autismeprogrammet I»). Rapporten er ikke lenger tilgjengelig på nettet men man kan etterlyse den hos Nevsom.
Tips:  Se fylkeslagets artikkel «Folkehøgskole for alle.» 


Overgangen fra BUP til psykisk helsevern for voksne

I følge «Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge» bør det «legges til rette for at unge med tilbud i poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge, også etter fylte 18 år, kan beholde sin behandler i de tilfeller der det er etablert et tillitsforhold, og de unge selv ønsker det. Dette tilbudet bør kunne gis inntil fylte 23 år.»  (side 22).  De anbefaler bruk av individuell plan og oppfølgingsmøter/overlappingsmøter ved overgangen til psykisk helsevern for voksne.  (side 23).


Overgangen fra foreldrehjemmet til annen boform

«Fra hjem til hjem«:  Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming» inneholder bl.a. nyttige sjekkelister (se side 46), til bl.a.  kartlegging av ønsker, behov og forutsetninger.
Bladet «Utvikling» hadde bolig som tema i juni 2008.  Les om kommunal saksgang på veien mot egen bolig, selveier leilighet, borettslag, mm.  Bladet er utgitt av Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU).
Kartleggingsverktøy «Bolig, arbeid og nettverk.  Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov.»  Sjefpsykolog Even Myrbakk står bak skjemaet fra Psykiatrisk Innsatsteam, Nordlandssykehuset.
Hefte fra Spiss:  «Mitt eget hjem:  en guide for deg som skal flytte hjemmefra.»  Tema som tas opp i heftet er:  forberedelser til å flytte for seg selv, valg av boform, å skaffe seg bolig, renhold, matstell, økonomi, å få besøk, å reise bort.
Tips:  Har du hørt om Camphill landsbyene?


Overgangen til alderdom

For en del personer med autisme eller Asperger syndrom vil økende alder innebære endringer som kan by på store utfordringer både for personen selv, omgivelsene og behandlingsapparatet.  Fylkeslaget har samlet noen relevante linker her. 

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer