Personvern og taushetsplikt

Snart er det skolestart. Hjem-skole kommunikasjon kommer i gang, møter avholdes og informasjon deles. Dessverre går det ikke alltid på skinner.
Noen ganger blir foreldre fortvilet fordi sensitive opplysninger om barnet har kommet på avveie. Andre ganger blir de frustrerte fordi skolen tviholder på informasjon – for eksempel fordi eleven har fylt 18 år.
Heldigvis kan Personvernskolen gi både skoler, foresatte og elever hjelp til å vurdere hvordan taushetsplikt bør anvendes og personvern ivaretas i forskjellige situasjoner.
I denne artikkelen kan du både lese om Personvernskolen og få  tips til viderelesing om taushetsplikt/personvern i helsetjenesten og diverse andre sammenhenger.  


 
Om Personvernskolen
Personvernskolen er en del av et prosjekt i regi av Senter for rettsinformatikk (SERI), Universitetet i Oslo. Her kan du stille spørsmål om personvern i skolen, og lese spørsmål som andre har stilt.
Her kommer direkte linker til et utvalg av aktuelle spørsmål:
– Hva kan foreldre gjøre når skolen bryter taushetsplikten?
Kan skolen gi alle tilsatte opplysninger om en elev med atferdsvansker?
Kan klassen informeres om diagnosen uten familiens samtykke?
Kan mobbere eller mobbeofre navngis i et brev til foreldrene i klassen?
Kan skolen be barnet om å holde noe hemmelig fra foreldrene?
Kan foreldre ta med seg en støtteperson på møter?


Til videre lesing om relaterte temaer:
Personvern på 1-2-3. Datatilsynet har en nyttig temaside om personvern. De tar opp bl.a. innsyn, samtykke og retting/sletting.
Datatilsynet om personvern i skole og barnehage. Her finner du en rapport, en sjekkliste til risikovurdering og mye mer.
FUG om taushetsplikt på skolen.  Medlemmer i FAU, elevråd og lignende har også taushetsplikt.
FUG om personvern på skolen.  Fokuset er på innhenting av opplysninger.
«Personvern og taushetsplikt: regelverk i skolen» og «Personvern og taushetsplikt i klasserommet» er to relevante bøker fra Pedlex.
Om utlevering og overføring av elevopplysninger. Arkivplan.no har fokus på overgangen til en ny skole.
Om taushetsplikt i kommunale barn- og familietjenester. Et økende antall kommuner velger et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å kunne gi koordinerte tjenester rettet mot barn og familier. Veilederen i linken gir kommunale ansatte «innsikt i hvilket praktisk handlingsrom de har innenfor dagens lovverk knyttet til taushetsplikten.» Se også NOVA Rapport 3/2013 om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt hos samarbeidende tjenester/etater.
Om taushetsplikt i psykisk helsevern. Jurist Alice Kjellevold sier:  «Mangel på kunnskap om lovverket, og liten forståelse for hva pårørende kan bety for godt pasientarbeid. Det er de to viktigste årsakene til at ansatte i hjelpeapparatet misbruker taushetsplikten.» Les også Helsedirektoratets syn på pårørende og taushetsplikten på side 18 her.
Om helsepersonells taushetsplikt. Rundskriv IS-6/2010 handler om «Vern av pasientens integritet i helsepersonells samtaler med pasienten.» Rundskrivet tar opp utfordringer i forskjellige situasjoner, for eksempel i samtaler med pårørende.
Om taushetsplikt i anbudsprosessen.  Linken går til «Veileder for anskaffelser av helse- og sosialtjenester.» Taushetsplikt er tatt opp på side 32 i papirutgaven (side 36 i nettutgaven).

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer