Oversikt over hjelp man kan søke om til barn med spesielle behov

Oversikt over hjelp man kan søke om til barn med spesielle behov

 

 • Hjelpestønad: Man kan ha krav på hjelpestønad for å dekke noe av det ekstra omsorgsbehovet et barn med ASF har sammenlignet med andre barn. Denne stønaden er det NAV som styrer, og hvor mye man får avhenger av omsorgsbehovet barnet har og alder på barnet.

Opplysningene i søknaden må bekreftes med en legeerklæring, og man kan også godt sende med dokumentasjon fra f.eks. PPT i tillegg. Søknadsskjema/informasjon om stønaden: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad/hjelpest%C3%B8nad

 • Grunnstønad: Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser (lyte). Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Du kan ikke få grunnstønad til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i 2-3 år eller mer grunnet den medisinske tilstanden. Stønaden styres av NAV.

Eksempler på utgifter som kan dekkes: medisiner som ikke fås på blåresept, egne dietter, drift av tekniske hjelpemidler, slitasje på sengetøy og klær. Skjema og informasjon:

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad/grunnst%C3%B8nad

 • Omsorgslønn: Dette er en tjeneste som styres av kommunen og den eneste tjenesten som ikke er helt «rettighetsorientert». Man må søke eller ha søkt om hjelpestønad før eller samtidig med at man søker om omsorgslønn. Søknaden om omsorgslønn krever dokumentasjon fra lege. Det er viktig å lage en døgnklokke som viser hva man gjør hele døgnet i forhold til barnets behov. Dette gjelder også i helgene. For informasjon og skjema, sjekk din kommunens hjemmesider (hjelp til hva som bør tas med i søknaden finner du på disse nettsiden):

http://www.frambu.no/hovedmeny/tema/rettigheter-og-tiltak/omsorgslonn/f693f196-89a4-451b-b45b-6e198d63fe35

Kristiansand kommune: https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/omsorg/omsorgslonn/

 • Individuell plan/IP: Individuell plan skal bidra til at brukeren får et helhetlig, samordnet og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen han/henne.

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller de pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger på tjenesteapparatet. En IP søkes om via kommunene. Informasjon om dette får man på den enkelte kommunens hjemmeside.

Man kan også søke om å få en koordinator/kontaktperson som kan hjelpe i forhold til tjenesteapparatet/samarbeidspartnere. Denne personen kan hjelpe med råd og veiledning i forhold til lover og regler. Man kan søke om en koordinator uten å søke om individuell plan/IP.

http://autismeforeningen.no/jobber-du-med-asd/individuell-plan-i-kommunene/

 • Avlastning: Dette er en tjeneste som styres av kommunen, og du må derfor sjekke din kommunes hjemmesider for å finne søknadsskjema.

Kristiansand kommune: https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/omsorg/avlastning/

 • Støttekontakt: Dette er en tjeneste som styres av den enkelte kommune. Man må i de fleste kommuner være over 10 år for å få støttekontakt. Dette er en ledsager som kan være med barnet på ulike aktiviteter på fritiden og hjelpe dem sosialt. Når dere søker, er det viktig at dere framhever barnets for å komme ut og få sosial trening. For søknadskjema og informasjon må du sjekke din kommunes hjemmeside.

Kristiansand kommune: https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/ovrig/stottekontakt/

 • Ledsagerbevis: Ledsagerbevis er en ikke-lovfestet ordning som bygger på retningslinjer fastsatt av Statens råd for likestilling av funksjonshemmede. Målet er å forebygge isolasjon og å bidra til økt livskvalitet ved å gjøre det mulig for personer med nedsatt funksjonsevne som trenger assistanse, å delta på ulike arrangementer, uten å måtte betale dobbelt pris. Hovedregelen er at brukeren betaler sin egen billett, mens ledsager kommer inn gratis eller til redusert pris. Ved å vise ledsagerbevis, kan man nå flere steder få et «ta hensyn-armbånd» for å slippe f.eks. køer. Vi kjenner til at flere fornøyelsesparker har denne ordningen.

Ledsager kan være mor/far, støttekontakt eller andre. Ordningen er innført i nesten alle kommuner. For aldersgrense og informasjon kontakt din kommune.

Kristiansand kommune: https://www.kristiansand.kommune.no/kultur-og-fritid/fritid/ledsagerbevis/

Ledsager bevis kan også brukes i utlandet. Men i f.eks. Danmark er alderen for ledsagerbevis lavere enn i mange kommuner i Norge. F.eks. i Fårup Sommerland og Legoland kan man sende en mail på forhånd og si at man har et barn med diagnose som har spesielle behov. Barnet må være over 4 år gammel, og man får da et bånd på armen hvor det står «ta hensyn». Man tas da hensyn til i forhold til kø på toalett, restauranter og aktiviteter (kommer raskere frem)

 • Ekstra stipend fra Lånekassen ved studier: Studenter med ASD kan søke om ekstra stipend i de tilfellene hvor man som student ikke har anledning til å jobbe ved siden av studiene på grunn av sin funksjonsnedsettelse

For mer informasjon og søknadsskjema se nettsiden til Lånekassen (denne søknaden krever legedokumentasjon)

https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Hvor-mye-kan-du-fa/Nye-stotteordninger-for-elever-og-studenter-med-nedsatt-funksjonsevne/Ekstra-stipend-/

 

 • Assistent på Folkehøyskole:

Hvis man ønsker et år på Folkehøyskole, har man muligheter for å søke om assistent. Det er et samarbeid mellom lege, skole og pårørende å søke om dette. En lege fyller ut en del av skjema for å bekrefte behovet for assistent. I tillegg skal du be folkehøgskolen om å sette opp et regnestykke som viser hvor mye det vil koste å ha assistent. Dette kjenner skolene til, men det er viktig at dere snakker om hvor mye støtte ungdommen med ASD trenger. Ikke undervurder behovet! Det er en stor omveltning å flytte hjemmefra og bo på hybel, uten noen du kjenne og er trygg på, i tillegg til alt det sosiale som foregår. Pass på å søke ledsager til eventuelle skoleturer samtidig. Her finner du skjemaet som du må fylle ut, velg det som heter:

Jeg vil søke om stønad til tilpasningskurs for syns- og hørselshemmede eller til opphold på folkehøyskole (velg så det skjema som gjelder folkehøyskole)

https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/Skjemaer/Hjelpemidler+og+tilrettelegging/Diverse

 1. Når det gjelder saksbehandlingstid på de ulike stønadene, så er det egne regler hos NAV. Man får brev når de har mottatt søknaden om saksbehandlingstiden, men den er maks 3 mnd. Du får utbetalt stønadsbeløpet fra søknadsdatoen, i de fleste saker, når de har godkjent vedtaket. Ved klage på vedtak har de egne skjema som man må fylle ut, og som regel må det klages innen en tidsfrist som fremgår av avslagesbrevet.
 1. Angående saksbehandlingstid i når det gjelder omsorgslønn, så er saksbehandlingstiden ut i fra Forvaltningsloven § 11 a, at man har krav på et foreløpig svar innen 4 uker. Dersom dette ikke er mulig, skal det fremkomme av brev med begrunnelse (f.eks. kan sommerferie gi lengre behandlingstid). Dersom man ikke får medhold i klagen, går den videre til Fylkesmannen. Man har rett på å få hjelp fra kommunen til å klage på vedtak/for lang saksbehandlingstid. Frist for å klage er 3 uker etter at man har mottatt avslaget/vedtaket.
 • Man har i alle møter med offentlige saksbehandlere rett på tolk dersom man har behov for dette.

Kontakt gjerne FFO rettighetssenter på 23905155 eller epost; rettighetssenter@ffo.no

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer