Nytt forskningssenter: K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

Nytt senter, med utspring fra NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, skal forske på årsaker og behandling av autisme og andre utviklingsforstyrrelser. Stiftelsen K.G. Jebsen bevilger 22.5 millioner til en storsatsning på autismeforskning. Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus følger opp med betydelige midler til det nye senteret.

​Autisme og utviklingshemning kjennetegnes av unormal hjerneutvikling. Sykdomsbelastningen for pasient og pårørende kan være stor, og vi vet lite om årsakene.

– I K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser skal vi finne mekanismene bak diagnosene ved å kombinere det vi vet om sykdomsbilde med ny kunnskap om genetikk og hjerneutvikling. Videre skal vi studere hvordan andre deler av kroppen blir rammet, sier Terje Nærland, lederen av senteret.

På bildet over ser vi Jens Petter Berg, forskningsdekan på medisinsk fakultet; Terje Nærland, NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier og UiO institutt for klinisk medisin; Drude Merete Fugleseth, forskningsleder ved Barne- og ungdomsklinikken på OUS; Anne Marie Haga, Stiftelsen K. G. Jebsen og Dag Kvale, Instituttleder for Institutt for klinisk medisin, UiO. (Foto: Hans Wilhelm Gullestad.)

– I dag finnes det svært lite effektiv behandling, og det er vanskelig å forutse den enkeltes sykdomsforløp.  På grunn av den store variasjonen i sykdomsbilde og livslang varighet finner vi denne pasientgruppen på de fleste av sykehusets avdelinger. Derfor er K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser basert på et nært samarbeid mellom barneklinikk og psykiatrisk klinikk, i tillegg til avdelinger for genetikk, røntgen og MR, samt nevrologi. Vi trenger en tverrfaglig tilnærming for å komme videre i forskningen, sier Nærland.

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser består av tverrfaglige team fra sykehusmiljøene, Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet. Sentret skal genere ny kunnskap om molekylære mekanismer som kan omsettes til ny behandling av utviklingsforstyrrelsene, såkalt translasjonsforskning.

– Vi skal kartlegge barns normale utvikling med særlig fokus på hvordan genetisk og miljømessige forhold påvirker hjernen, basert på den store Mor-barn studien (MoBa) forteller Ole Andreassen, senterets nestleder.

Foto av Terje Nærland
Terje Nærland blir senterleder for K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser. Han jobber til daglig på NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. (Foto: Marit Skram.)

– Mange sjeldne, genetiske syndromer har svært høy risiko for autisme, men vi kjenner ingen genetiske forhold som alltid gir det. Ved hjelp av støtten fra Stiftelsen K.G. Jebsen vil vi bli i stand til å forstå denne variasjonen bedre. Vi vil skaffe informasjon om risikofaktorer, og vi vil i særlig grad være opptatt av å finne forhold som beskytter mot uheldig utvikling, sier Nærland.

– Denne kunnskapen vil være nyttig for pasienter som får påvist slike sjeldne genfeil og vil også være relevante for å forstå utviklingsforstyrrelser generelt. Forhold som beskytter høyrisikogrupper kan være aktuelle som nye behandlingsformer for personer med autisme. Her har vi blant annet planer om å undersøke immunsystemets rolle, forteller den nyslåtte senterlederen.

– Vi er svært glade for og stolte av denne tildelingen, som vil styrke forskningen på en sårbar og utsatt gruppe, sier klinikkleder Terje Rootwelt ved Oslo universitetssykehus.

– Autismeforeningen har i en årrekke samarbeidet nært med miljøet bak det nye senteret. Helt i starten av planleggingsprosessen ble vi invitert inn for å sikre reell brukermedvirkning, og vi har satt av betydelige ressurser til dette. Derfor er vi trygge på at dette nye senteret vil være rigget for forskning som vil ha reell nytte for autismebefolkningen, sier styreleder Drangsholt. Vi er begeistret for denne store tildelingen og gleder oss til å bli med videre når senteret kommer i drift.

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser har planlagt oppstart høsten 2020, med en prosjektvarighet på fem år.

Denne saken er produsert av: Nevsom

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer