Nyhetsbrev oktober 2012

Brosjyren til Autism Europe
I oktober hvert år arrangerer Autism Europe «European Days of Autism» for å øke bevisstheten om autisme i hele Europa.  Autism Europe pleier å arrangere en internasjonal konferanse i forbindelse med autismedagene, og i år handler konferansen om autisme og aldring.  Autismeforeningene i medlemslandene bidrar også med forskjellige arrangementer og informasjonskampanjer.
 
I Akershus fylkeslaget er det noe som skjer hver uke i oktober:
 
Uke 40:  Dette nyhetsbrevet sendes ut til over 750 abonneneter.
Uke 41:  Foreldrekveld på Ahus 
Uke 42:  Familiekveld på Hurlumheihuset/Megazone (Kolbotn) pluss et styremøte 
Uke 43:  Foreldregruppetreff (Ski) og Dialogkonferanse for barnehager (Jessheim)
Uke 44:  Mestringskveld (Spiss i Oslo) for foreldre til barn født i 1997 eller tidligere
 
I tillegg arrangerer Oslo fylkeslag to foreldregruppetreff og et matlagingskurs for voksne med Asperger.  

Hjertelig velkommen!  

P.S.  Interessert i eldre med autisme/Asperger?  Gå til «Aldring,» fylkeslagets linksamling om temaet. 

 

 
telefonRing og få hjelp – Psykiske tilleggsvansker 

Hvem kan jeg snakke med når jeg er bekymret?
Hvem kan bistå ved kompliserte saker?  

Svarene finner du i artikkelen «Ring og få hjelp – psykiske tilleggsvansker.»  Der kan du lese om henvisning fra fastlegen, planarbeid med ansvarsgruppa og støtte fra foreninger og likemenn.  Du kan også lese om tre steder som har relevant spisskompetanse:  Regionalt fagmiljø for autisme, Psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning/autisme, og Psykofarmakologisk poliklinikk.  


 

kunnskap.gifNytt i kunnskapsbanken

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse.  I den forbindelse presenterer vi to nye artikler:
Viktig å vite om depresjon og autisme/Asperger 
Ring og få hjelp – psykiske tilleggsvansker 

Oktober er også den internasjonale ASK-måneden, og tradisjonen tro presenterer vi nye artikler om alternativ- og supplerende kommunikasjon:  

– «Viktig å vite om ASK» – en kjapp innføring i temaet, med linker til videre informasjon
– «Nyheter innen symbolspråk» – nye linker og ressurser til dere som bruker visuell støtte
– «Nytt om tegnstøttet kommunikasjon» – nye linker og ressurser til dere som bruker tegn-til-tale
– «Gratis hefter om ASK og andre språkrelaterte temaer» 
– «Bøker om ASK og andre språkrelaterte temaer«


sm__nytt.gifSmånytt

«Autisme i dag.»  Har du fått siste nummeret av medlemsbladet i posten denne uka?  Hvis ikke har du kanskje flyttet eller ikke betalt kontingenten ennå.  I så fall ta kontakt med kontoret.  Dette nummeret inneholder erfaringer fra et botilbud for voksne med Asperger, betrakninger om sommerseminaret, litt om jenter, sosiale historier og skolevegring i «Vi sakser,» informasjon om et autismeprosjekt i Nepal mm.   

Frivillige testdeltakere.  Regionalt fagmiljø for autisme trenger vår hjelp til å utarbeide norske opplæringsvideoer om to viktige utredningsverktøy:  ADOS (en leke- og samspillsobservasjon) og ADI-R (et foreldreintervju).  Opptakene skal brukes på kurs for spesialisthelsetjenesten.  Kan du tenke deg å delta enten som forelder eller med barnet/ungdommen din?  Testene gjennomføres i Oslo og alle utgifter blir dekket.  Les mer her

På Norsk teknisk museum.  Legofestivalen foregår fram til 21. oktober.  Museet har også en kunstinstallasjon som gir en fortolkning av autisme.  Installasjonen heter «Dark garden» og varer til 11. november.  For å oppleve alle elementene i autismeinstallasjonen tar det 20 minutter.  Etter det starter en ny runde og alt gjentas.  Man kan gå ut når man vil (det kan bli litt følelsesmessig sterkt for noen pårørende, og litt skummelt for enkelte barn).   

Foreldreundersøkelse om avlastning.  Undersøkelsen gjennomføres ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Målgruppa er foreldre til barn med autisme mellom 8 og 15 år som i perioder bor på avlastningshjem. Intervjuet på ca. 1-2 timer vil gjennomføres der det er mest praktisk for deg.  Hvis du er interessert i å delta, ta kontakt innen 15. oktober 2012. Les mer her.

Verdensdagen for psykisk helse. Det er mye som skjer i hele regionen både før og etter merkedagen. Her er tre eksempler:  Åpen dag på Folloklinikken, livmestringsseminar i Eidsvoll og konferanse om arbeid og psykisk helse i Oslo.  Gå til aktivitetsoversikten

Fosterhjemskampanje.  Flere fosterhjem trenges, særlig til ungdommer mellom 15 og 17 år. Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei.  Bli inspirert på Bufetats nettside.  

Bruk av tvang og makt.  Statens helsetilsyn har skrevet nye retningslinjer for fylkesmannens oppgaver etter lovverket om tvang og makt overfor utviklingshemmede.  Fylkesmannen i Oslo/Akershus har oppsummert disse på side 6-8 i Informasjonsskriv 2/2012. Kort fortalt, handler endringene om:
– Enkeltmeldinger er nå kun til skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner. 
– Bruk av protokoll for tiltak som skal dekke grunnleggende behov opphører.  
– Fylkesmannens overprøvingsvedtak vil som regel være mindre omfattende enn før.
– Spesialisthelsetjenesten skal bistå i prosessen med utforming av tvangstiltak.    
– Før det gis dispensasjon fra utdanningskravet, krever Fylkesmannen at personen har gjennomført kursing i temaet tvang og makt.
– For å oppnå faglig forsvarlighet og sikre klare ansvarslinjer, har én ansatte i hver bydel/kommunen det overordnede faglige ansvaret for arbeidet med tvang og makt, og skal være mellomleddet mellom tjenestestedene og fylkesmannen.  


 

kalenderKalender

08.10.12 Foreldrekveld (Ahus)
14.10.12 Matlagingskurs for voksne med Asperger (Oslo) 
15.10.12 Familiekveld på Hurlumheihuset/Megazone (Kolbotn)  
23.10.12 Foreldregruppetreff (Ski) 
24.10.12 Dialogkonferanse for barnehager (Jessheim)
30.10.12 Mestringskveld (Spiss i Oslo) for foreldre til ungdommer/voksne. 
05.11.12 Dialogkonferanse for grunnskolen (Ås).  Temaet er stress.   

17.11.12 Familietreff på Emma Sansehus (Sandvika).  Nærmere info kommer.  
23.11.12 Foreningens fagseminar (Hamar).  Temaet er utfordrende atferd og livskvalitet.   
 

høst 2012 Eksterne kurs og fritidsarrangementer. Linken går til kalenderen vår, som inneholder månedlige oversikter over både kurs og fritidsarrangementer (faste fritidstilbud finner du her). Det er mange spennende kurs som arrangeres i oktober, både på Spiss, Ås kulturhus, Torshov kompetansesenter og diverse andre steder.  

Til intern bruk 1 2 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer