Nyhetsbrev januar 2010

Innhold

 Hilsen fra styret  Året som har gått
 Merk kalenderen  Arrangementer i foreningen
 Satsningsområdet 2009  Rettigheter for mobbeofre
 Månedens tema  Tilrettelagte fritidsaktiviteter i Akershus
 Eksterne kurs  Nye tips om kurs og kurskataloger

 

Kjære medlemmer og andre interesserte –

Godt nytt år!  Dette er tiden for å tenke tilbake på det året som har gått.  2009 var et utmerket år for fylkeslaget, med mye aktivitet og et par nye tilbud.  Det får dere høre mer om på årsmøtet, lørdag 6. februar. 

Men når det gjelder generelle samfunnsmessige vilkår, var 2009 et år med både framgang og tilbakegang for personer med autisme/Asperger og deres pårørende.  Vi i Autismeforeningen blir ikke "arbeidsledige" med det første, for å si det sånn.

2009 startet med en glad nyhet:  Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) trådte i kraft 1. januar 2009.  Loven gjelder alle samfunnsområder og forbyr både trakassering og direkte og indirekte diskriminering.  Den pålegger plikt til individuell tilrettelegging når det er nødvendig.  Den pålegger også at arbeidsgivere i offentlig sektor (og i bedrifter med 50+ ansatte) arbeider aktivt for å fremme lovens formål.  Det holder ikke å "vente og se" og reagere hvis noen klager.

1. juli 2009 kom enda en glad nyhet.  Bostøtteordningen ble utvidet, slik at omtrent 50 000 flere kunne få støtte.  Kommunalminsteren oppfordret alle med lave inntekter og høye boutgifter til å ta kontakt med kommunen for å sjekke om de kom inn under den nye ordningen.

Men gleden ble kortvarig, da minst én kommune prøvde å utnytte bostøtteordningen til egen fordel.  En kommune i Rogaland økte husleien i kommunale omsorgsboliger kraftig, med den begrunnelse at beboerne vil få økt bostøtte.  Vi må alle være vaktbikkjer og sikre at det ikke skjer her i Akershus.  Det er viktig at bostøtteordningen gir et reelt økonomisk løft til uføretrygdede i omsorgsboliger og andre med lav inntekt.  

2. juli 2009 avga Midtlyng-utvalget sin innstilling NOU 2009-18 "Rett til læring."  Utvalget hadde brukt to år på å gjennomgå spesialundervisningens plass i norsk skole, og i mellomtida sto diverse relaterte saker på vent.  Mange ble skuffet over utredningen og mente at den unnlot å ta for seg mange av de viktigste forhold for elever med store funksjonsnedsettelser.  Autismeforeningen protesterte sterkt på forslaget om å erstatte retten til spesialundervisning med rett til ekstra tilrettelegging.  Les Autismeforeningen sin høringsuttalelse her

I mars 2009 åpnet NAV landets første og eneste utprøvingssenter for hjelpemidler.  På drop-in-basis kan brukere i Oslo og Akershus, samarbeidspartnere og publikum komme for å se et assortert utvalg av hjelpmidler. 

Meningen med utprøvingssenteret var en brukerrettet organisering av hjelpemiddelformidlingen, men samtidig tok NAV i bruk anbudsprosesser som slett ikke var  brukerrettet.  FFO og andre organisasjoner opplevde at pris og ikke kvalitet var avgjørende i anbudsprosessen, og at brukernes behov ikke ble ivaretatt.  De trakk seg ut av samarbeidet med NAV på hjelpemiddelområdet, i protest mot manglende reell brukermedvirkning.

Hvordan blir 2010?  Kommer Norge noen steg nærmere regjeringens visjon om å være det mest inkluderende land i landet?  Det håper vi.  Inderlig.  

Med vennlig hilsen

Styret ved Ragnhild B. Holden og Lora Rypern

Merk kalenderen:

10.01.2010 Frist for innkomne saker til årsmøtet.
11.01.2010 Foreldregruppetreff på Jekyll & Hyde i Lillestrøm.  For nærmere info, meld din interesse via lederen i fylkeslaget.
30.01.2010 Klatring på Skøyen klatresenter.  Ungdommer/unge voksne med ledsager
06.02.2010

      Årsmøte på Emma Gjestehus i Sandvika. 

Etter årsmøtet lunsj, og seminar om trygderettigheter og støtteordninger ved overgang til studier og arbeidsliv. Aktiviteter på Emma Sansehus og Emma Friskhus. Hold av datoen

Satsningsområde 2009:  Rettigheter

Dette nyhetsbrev er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.  Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

Rettigheter for mobbeofre er månedens tema.  Rettighetene er ofte avhengig av hvor mobbingen skjer, men det finnes én lov som gjelder i alle samfunnsområder:  den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL).  I følge DTL er det forbudt  å trakassere personer med nedsatt funksjonsevne, eller å oppfordre til trakassering.

Mobbing på arbeidsplassen På nettstedet "Jobbing uten mobbing" finner du informasjon om Arbeidsmiljøloven, samt tips om hva du kan gjøre, og hvem som kan bistå deg.

Mobbing på SFO.  Opplæringsloven kapittel 9a om elevenes skolemiljø gjelder også SFO, selv når SFO omfatter aktiviteter utenfor skolens område eller blir drevet i lokaler utenfor skolen.  Se veileder til kapittel 9a.

Elevenes skolemiljø.  I et nyttig hefte fra Utdanningsdirektoratet finner du litt om relevante lover (Opplæringsloven, Forvaltningsloven og Kommunehelsetjenesteloven) og info om saksbehandling og klageadgang (med eksempler på brev).

Send en skriftlig klage hvis du eller barnet ditt er utsatt på mobbing på skole/SFO.  Barneombudet har et brevmal som er lett å bruke.

Hjelp til foresatte og lærere.   De voksne trenger ofte hjelp til å oppdage mobbing og snakke med barnet som blir mobbet.  Du kan finne nyttige tips i Dan Olweus sitt h efte "Mobbing blant barn og unge," i Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) sitt hefte "Stopp mobbing," og i denne artikkelen om skjult mobbing (jentemobbing)  

 Månedens tema:  Tilrettelagte fritidsaktiviteter i Akershus

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

Tilrettelagt idrett i Akershus.  Med omtrent 50 forskjellige tilbud til funksjonshemmede i fylket er det noe til enhver smak.  Her finner du en oversikt.

"Aktiv på dagtid" i Akershus.  Aurskog-Høland, Bærum, Frogn, Nesodden, Oppegård, Skedsmo, og Ski tilbyr "Aktiv på dagtid."  Målgruppa er trygd- eller støttemottakere mellom 18 og 65 år.  Timeplanene og aktivitetstypene varierer fra kommune til kommune.  Les mer her.

Voksne med psykiske vansker.  Styret har som regel ikke direkte erfaring med tilbudene som finnes rundt omkring og kan ikke si hvorvidt de egner seg for personer med autisme/Asperger, men her finner du en oversikt over dagtilbud

Tilrettelagt sangtilbud.  I forrige nummer tipset vi om koret "Syng med oss," som er et tilbud for ungdom og voksne med nedsatt psykisk funksjonsevne.  Les mer her

Stor variasjon.  Noen kommuner har lite å tilby utover støttekontakt og ledsagerbevis.   Andre kommuner har mer å by på.  Her er et par eksempler til inspirasjon:  Asker, Bærum, Lørenskog, Oppegård, og Skedsmo.     

Tilbud i egen kommune.  Det er ikke alltid lett å finne informasjon om tilrettelagte fritidstilbud på kommunale nettsider, men du kan lete under f.eks. Tjenester til funksjonshemmede eller Kultur- og fritidstjenester.  Du kan også klikke på søk-knappen (søketips:  prøv ord som "funksjonshemmede", "fritid" og "tilrettelagt"). Hvis du ikke klarer å finne info om tilbud i kommunen, ta gjerne kontakt med kultursjefen eller andre i kommunen.  Bli med å sette søkelyset på et godt og variert fritidtilbud for alle.

Send oss gjerne tips om gode fritidstilbud i kommunen din!

Eksterne kurs

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

Nordisk spesialpedagogisk konferanse.   Barn og unge med sosial angst er blant temaene på konferansen 12.–13. april 2010 i Folkets Hus, Oslo.

Nonverbale lærevansker.  21. april arrangerer Torshov kompetansesenter innføringskurs om NLD.  Temaene blir bl.a. sammenligning med Asperger syndrom.  [NB seinere i måneden fikk vi beskjed at kurset ble avlyst.]

Nordvoll autismesenter.  Første kurs på nyåret er heldagskurs om Asperger syndrom, onsdag 13.01.2010.  Nordvollseminarene som ble avlyst i desember skal finne sted 4. og 5. mars. 

Skoleforum 2010 arrangeres 17. og 18. februar i Lillestrøm.  Håvard Tjora fra Blanke Ark er blant foredragsholderne.

NB:  Nyhetsbrevet for des. 2009 inneholder tips om flere kurs som avholdes i januar/februar.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer