Norges lover: lovsamling for helse- og sosialsektoren

Lovsamlingen dekker det velferdsrettslige feltet og inkluderer blant annet helserett, sosial vernerett og trygderett. Målgruppen er helse- og sosialpersonell som ofte står overfor rettslige spørsmål, enten dette gjelder behandlingsmåten i en konkret sak eller de rettighetene som befolkningen har til ulike ytelser og tjenester og studenter.

I tillegg til lovstoffet er det tatt med et utvalg av de viktigste tilhørende forskrifter slik at lovboka kan være til nytte for lovforståelsen og rettsanvendelsen i den praktiske hverdag. Ny helse- og omsorgstjenestelov og ny folkehelselov trådte i kraft 1. januar 2012. Ny vergemålslov trådte i kraft 1. juli 2013. Helt ny diskrimineringslovgivning trer i kraft 1. januar 2014 og erstatter tidligere likestillingslov, diskrimineringslov og diskriminerings- og tilgjengelighetslov. Samtidig er det siden forrige utgave vedtatt viktige endringer i blant annet arbeidsmiljøloven, barneloven, barnevernloven, folketrygdloven, pasient- og brukerrettighetsloven og flere sentrale helselover. Disse er dels trådt i kraft og innarbeidet. Lovendringer som trådte i kraft før 1. september 2013, er konsolidert i lovteksten. Klikk her for bestilling! 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer