Månedens rettighet (2011-2013)

 
Kjenner du rettighetene dine?  Her er noen av dem, sakset fra diverse nyhetsbrev. De fleste «gamle» tips er like aktuelle og relevante som de aller nyeste.


 
Beskyttelse mot hatkriminalitet – desember 2013
I sommer vedtok Stortinget flere endringer i straffeloven som endelig gjør at funksjonshemmede får samme beskyttelse mot hatkriminalitet som andre utsatte minoriteter. Nedsatt funksjonsevne er tatt inn i tre ulike paragrafer i straffeloven: paragraf 135a om diskrimerende eller hatefull ytring, paragraf 232 om straffeskjerpelse og paragraf 349a om å nekte en person varer eller tjenester. Les mer i Handikapnytt.


Ny veileder om gruppeorganisering – november 2013
Fellesskap mellom elever med ulike bakgrunn og forutsetninger er såpass viktig at det er nedfelt i Opplæringsloven 8-2. I følge forskning kan nivådelt undervisning dessverre bidra til lavere forventninger, skjevfordelt tilgang til dyktige lærere (assistenter brukes mye i spesialundervisning) og andre negative konsekvenser. Fellesopplæring med varierte arbeidsmetoder og individuelle tilpasninger er å foretrekke, men alternative læringsarenaer og annerledes gruppeløsninger kan likevel velges av tungtveiende elevhensyn. Skolen bør først foreta en bevisst vurdering av konkrete forhold og velge et tiltak som:
– er pedagogisk (og sikkerhetsmessig) forsvarlig
– er mest mulig fleksibel
– revurderes jevnlig
Rammene for gruppeorganiseringen bør være en del av et enkeltvedtak om spesialundervisning. Les mer om alt dette i det nye heftet fra Kunnskapsdepartementet, «Veiledning om organisering av elevene


 
Ingen halvårsrapporter i år! – august 2013
Stortinget vedtok 17. juni 2013 endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Lovendringene trådte i kraft 1. august 2013.  Irundskriv F-04-13 gir Kunnskapsdepartementet en kort redegjørelse for hovedinnholdet i endringene, som dekker i hele 9 områder.  Den mest kontroversielle endringen er at halvårsrapporten om spesialundervisning erstattes med én årlig rapport. FFO mener at halvårsrapporten er viktig for både underveisvurdering, kvalitetssikring og samarbeid med hjemmet.  Nå bør vi foreldre se til at det innkalles til jevnlige møter for å dekke disse behov. 


Ny vergemålslov – juli 2013 

1. juli trådte ny vergemålslov i kraft. Ansvaret for alle landets verger ble flyttet fra kommunen til fylkesmennene, og en sentral klage- og tilsynsmyndighet ble etablert på Hamar. Den nye loven tar sikte på at de det gjelder skal få bestemme mest mulig selv, og man kan til og med skrive en «fremtidsfullmakt«før man mister evnen til å ivareta egne interesser. Det er også lagt opp til en vesentlig enklere regnskapsavleggelse, og de som er verger eller hjelpeverger i dag, fortsetter som verger under den nye loven. På Vergemålsportalen kan du lese mer om hva den nye loven betyr for deg som er verge i dag. 


Frustrert med NAV? – juli 2013
Frustrert med NAV? Gjør noe med det. Bruk nettportalen «Klag, ris og ros» til å klage på vedtak, skrive en melding om dårlig service, og melde fra om nettsidens feil og mangler.  


Tilskudd til tilpasning av bolig – juni 2013 

Regjeringen har styrket tilskuddet til tilpasning av bolig, for å kompensere for utfasing av skattefradragene for store sykdomsutgifter. Kommunene trenger ikke å spare eller være strenge i utmålingen i frykt for at det kan bli tomt for penger. Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd. Les mer her.  


Oppdatert rettighetshefte – mai 2013

Det populære heftet «Barn og unge med nedsatt funksjonsevne: hvilke rettigheter har familien?» ble nylig lansert i revidert utgave. Du kan nedlaste pdf-utgaven eller bestille papirutgaven her (gratis).  


iPad gjennom Hjelpemiddelsentralen – april 2013

I utgangspunkt er iPad definert som standard datautstyr, men det finnes et unntak i følge HMS Vestfold. Unntaket er for følgende bruksområde: hvis iPad blir brukerens stemme i den daglige kommunikasjonen, på linje med andre talemaskiner (f.eks. Rolltalk eller Tobii). iPad kun kan gis sammen med applikasjoner som brukes i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Det er grunn til å tro at praksis varierer fra fylke til fylke og fra saksbehandler til saksbehandler. Derfor er det lurt å klage hvis du får avslag. Bruk gjerne dette klageskjemaet.  


Kuledyner – april 2013 

Hjelpemiddelsentralen har ikke lenger ansvaret for kuledyner (vektdyner). I 2013 ble ansvaret overført til behandlingshjelpemiddelenhetene ved de regionale helseforetak. Det betyr at søknad om kuledyne skal sendes til sykehuset som man sokner til. Les mer her eller gå direkte til søknadsskjemaetI følge Amajo må skjemaet signeres av en psykolog/lege i spesialisthelsetjenesten, men ergoterapeuter/ fysioterapeuter kan være med å dokumentere effekten. Tips: Les mer om søvnvansker i «En god natts søvn og en fin døgnrytme.»  


NAVs nye kontaktsenter – februar 2013

«Nå ringer man ikke lenger sitt lokale kontor, men et felles kontaktsenter på telefonnummer 55 55 33 33. Hvis man ikke får svar på det man lurer på i løpet av den første samtalen, lover NAV at en saksbehandler skal ringe tilbake innen 48 timer,» skriver VG. Tre tips fra oss i fylkeslaget:

1) Ha fødselsnummeret klart.

2) Husk at kontaktsenteret ikke kan kreve at du oppgir sensitiv, taushetsbelagt informasjon som er ment å være noe mellom deg og din lokale saksbehandler.

3) Hvis du har dårlige erfaringer med kontaktsenteret eller med andre tjenester i NAV, gå til FFOs nettportal. Der kan du skrive anonyme tilbakemeldinger om NAV som FFO kan bruke i sitt interesse-politiske arbeid. 


 Barnehagebarn som salderingspost – januar 2013 
Mange barn med spesielt behov for tilrettelegging i barnehagen får ikke tilbudet de trenger, i følge en ny undersøkelse fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund). De fant at 38 prosent av barnehagene har opplevd at kommunen fatter vedtak om færre timer spesialpedagogisk hjelp til barn enn PPT har tilrådet. Husk at foresatte kan klage på et slikt vedtak. Vedtaksinstansen kan fravike den sakkyndige vurderingen, men dette stiller krav til begrunnelsen. Økonomiske hensyn er ikke en saklig begrunnelse og bryter god forvaltningsskikk. Les mer om saksgang og forvaltningsskikk her.  


Nyheter om skatt og skattefradrag – januar 2012 
Uføretrygdet men har en biinntekt ved siden av? Da risikerer du en stor skattesmell. En ny lovendring har ført til at Skatteetaten fører opp alle trygdede med nullinntekt. Dersom du har annen lønn ved siden av må du føre den opp selv. Det er det ikke mange som vet.  Les mer her.
Særfradrag for store sykdomsutgifter avvikles.  Hvis du har rett til særfradraget i 2011, bruk den!  Da vil du beholde retten til og med 2014. Hvis ikke, har fradragstoget gått. Regjeringen arbeider nemlig med å avvikle særfradraget.  Les mer her i en artikkel skrevet av advokat Solveig Brorson Olsen.  

Tips:  Solveig Brorson Olsen gir gratis advokathjelp på Servicekontoret i Oppegård kommune.  I perioder hvor Advokatvakten i Oppegård kommune ikke er i drift, kan du kontakte henne via advokatkontoret for korte spørsmål og få gratis svar.  Du bør angi at du er knyttet til Autismeforeningen.


Bruk av tvang og makt – februar 2012
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1.1.2012, ogkapittel 9 handler om bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede.  Rundskrivet er ikke ferdig ennå, men nye maler for vedtak, meldinger og søknader for dispensjon er tilgjengelige på helsedirektoratet.no.


Bleier på blå resept – juni 2012
Husk at barnet kan ha krav på bleier på blå resept, vanligvis fra 5 års alderen hvis han/hun bruker bleier på dagtid, eller 8 års alderen hvis det kun gjelder sengevæting.  


Tøffere å få avlastning og andre omsorgstjenester? – juli 2012 
Endringer til Pasient- og brukerrettighetsloven kommer til å påvirke fylkesmennenes behandling av klager.  Jf § 7-6 «Forvaltningslovens anvendelse» er fylkesmannen pålagt å legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret når det gjelderhelsetjenester, men stor vekt på samme hensyn i saker om øvrige kommunale tjenester (dvs. tjenester listet her som ikke er utført av helsepersonell).  
Likevel bør et forsvarlig nivå på tjenestetilbudet ha enda større betydning i slike saker (f.eks. avlastning, omsorgslønn og diverse typer assistanse). Hvis du opplever at kommunalt selvstyre legges for mye vekt i en klagesak, oppfordrer vi deg til å ta det opp med Pasient- og brukerombudet, FFOs rettighetssenter eller foreningens Faglig råd. Les mer om problemstillingen her på side 22-23


Barnehagetilvenning og skolestart. Fri med lønn? – august 2012 
Retten er dessverre ikke lovfestet. Retningslinjer for velferdspermisjoner finner vi i tariffavtaler, personalhåndbøker eller andre rutiner i bedriften. Arbeidsgiver innvilger velferdspermisjon, men kan ikke forskjellsbehandle arbeidstakere, forklarer en rådgiver i  Arbeidslivstelefonen. Les hele svaret.  Tips: Arbeidslivstelefonen svarer på alle typer spørsmål som handler om arbeid. Ring eller send en epost (telefontjenesten koster 39 øre pr minutt fra fasttelefon).   


Nytt rundskriv om sosiale tjenester i NAV – september 2012
Rundskrivet styrker og tydeliggjør hvordan diverse bestemmelser skal forstås og praktiseres, f.eks. hensynet til barn og unge, saksbehandlingsreglene og sammenhengen til andre tjenester. Krav til forsvarlighet er av spesiell interesse. NAV-ansatte må ha «tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å gi informasjon og veiledning om tjenester, identifisere hjelpebehov og bistå med å søke […]  NAV-kontoret må sørge for at søknader behandles uten ugrunnet opphold, og ivareta hjelpebehovet mens søknaden er til behandling.»


Bruk av tvang og makt – oktober 2012  
Statens helsetilsyn har skrevet nye retningslinjer for fylkesmannens oppgaver etter lovverket om tvang og makt overfor utviklingshemmede.  Fylkesmannen i Oslo/Akershus har oppsummert disse på side 6-8 i Informasjonsskriv 2/2012. Kort fortalt, handler endringene om:
– Enkeltmeldinger er nå kun til skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner.
– Bruk av protokoll for tiltak som skal dekke grunnleggende behov opphører.
– Fylkesmannens overprøvingsvedtak vil som regel være mindre omfattende enn før.
– Spesialisthelsetjenesten skal bistå i prosessen med utforming av tvangstiltak.
– Før det gis dispensasjon fra utdanningskravet, krever Fylkesmannen at personen har gjennomført kursing i temaet tvang og makt.
– For å oppnå faglig forsvarlighet og sikre klare ansvarslinjer, har én ansatte i hver bydel/kommunen det overordnede faglige ansvaret for arbeidet med tvang og makt, og skal være mellomleddet mellom tjenestestedene og fylkesmannen.  


Ikke mist bostøtten din! – november 2012
Alle som mottar bostøtte vil snart få et viktig brev fra Husbanken. De som ikke svarer på brevet risikerer å miste bostøtten. Les mer her


Nytt særfradrag for enslige forsørgere – desember 2012 
Enslige forsørgere blir fra og med 2013 ikke lenger liknet i skatteklasse 2, men i skatteklasse 1. I stedet innføres et nytt særfradrag i alminnelig inntekt for skattytere som bor alene med omsorg for barn under 18 år. Les mer her.


Gratis leksehjelp – januar 2011

Gratis leksehjelp fra 1. til 4. klasse ble lovfestet i 2010, men praksis varierer fra skole til skole og er ikke alltid i samsvar med rundskrivet.  Rundskrivet sier klart og tydelig at leksehjelpen skal legges til rette slik at elever med funksjonsnedsettelser kan delta (side 2, merknader til første ledd), men retten til spesialundervisning og skoleskyss gjelder ikke, da leksehjelp ikke er en del av grunnskoleopplæringen (2. ledd).  Andre temaer i rundskrivet er:  omfangskravene (3. ledd), informasjonsplikt (4. ledd), det psykososiale miljøet (5. ledd), forsvarlig tilsyn (6. ledd) og egenandel på SFO (7. ledd).  Her er en lettlest blogg om leksehjelp og elever med autisme, med tips om hva du kan gjøre hvis du er misfornøyd.


Pass på fristen! – februar 2011

Fristen for å anke til trygderetten er seks uker i følge Tryderettsloven. De ser ofte bort fra kortvarige fristoversittelser, men dette kan være i ferd med å endre seg. En kjennelse i trygderetten kan tyde på at de vil kreve at det oppgis særlige grunner for fristoversittelse.  Se side 9 i Innblikk, trygderettens avis.Et godt psykososialt skolemiljø
 
– mars 2011

Det psykososiale miljøet på skoler og SFO har fått mye oppmerksomhet i det siste.  I 2010 skrev Utdanningsdirektoratet både et nytt hefte og en ny rundskriv, og i 2011 presenterte de en ny veileder om arbeid mot mobbing.  I tillegg gjennomførte fylkesmennene et felles nasjonalt tilsyn, men kun én skole kom plettfritt ut av det.  Fire skoler i Akershus fikk tilsyn

Er skolen din flink nok?  Sannsynligvis ikke.  Husk at du kan klage på det psykososiale miljøet på skolen eller SFO.  Husk også at det er elevens egen opplevelse som gjelder — ikke opplevelsen til en gjennomsnittlig elev eller skolens intensjoner.


Midlertidige løsninger – april/mai 2011

Mange av dere har sikkert hørt at kommunen ikke har nok støttekontakter, omsorgsboliger eller avlastningshjem.  Visste dere at kommunen har en plikt til å finne en midlertidig løsning som er akseptabel (f.eks. omsorgslønn for manglende avlastningstimer)? Denne rettigheten er nevnt på side 20 i ”Anbefalinger til saksbehandlingsprosessen: Lov om sosiale tjenester §4-2.” Den er også nevnt som avvik i diverse tilsynsrapporter (f.eks. Sørum 2009 og Rælingen 2007).

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer