Månedens rettighet: Fritt utrednings- og behandlingsvalg

Du har kanskje hørt om «fritt sykehusvalg»? 1. november 2015 ble ordningen utvidet og gitt et nytt navn: «Fritt behandlingsvalg.» Pasientrettigheter er også styrket. I denne artikkelen forteller vi mer om den nye ordningen.


Formålet ved ordningen er å styrke pasientrettigheter og benytte den ledige kapasiteten i spesialisthelsetjenesten. Det blir en vinn-vinn situasjon, hvor ventetider går ned mens valgfrihet og pasienttilfredshet går opp. Det er fem endringer som er viktig å legge merke til:

1. Nå er det lettere å finne informasjon om rettigheter.

Informasjon om rettigheter innen fritt utrednings- og behandlingsvalg er samlet her. Legg spesielt merke til:

  • Artikkelen om pasientreiser
  • Veiviseren som beskriver på en kortfattet måte hvordan du kan ivareta rettighetene dine under hele prosessen fra henvisning til oppstart.

2. Spesialisthelsetjenesten skal vurdere henvisninger raskere enn før.

Tidligere hadde spesialisthelsetjenesten opptil 30 dager å vurdere henvisningen. Nå skal pasienten få brev fra sykehuset innen ti dager der det står når og hvor utredning eller behandling skal starte.
Selve vurderingen er som før. Inntaksteamet vurderer om pasienten har behov for helsehjelp. Hvis ja, skal de også vurdere om pasienten har rett til «nødvendig» (prioritert) helsehjelp. Prioriteringen er basert på følgende kriterier:

  • «Pasienten har et visst prognosetap med hensyn til levetid eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes.»
  • «Pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen.»
  • «De forventede kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt.»

3. Nå har spesialisthelsetjenesten fått ansvar for å varsle om fristbrudd.

Hvis inntaksteamet mener at du har rett til prioritert helsehjelp, står det en frist for oppstart i brevet du mottar. Hvis sykehuset må bryte fristen som står i brevet, skal de selv varsle Helfo om det. Så skal Helfo kontakte pasienten med tilbud om utredning eller behandling et annet sted. Før måtte pasienten ta initiativ til å klage.
Fristen er basert på både veiledende frister og en skjønnsmessig vurdering av individuelle forhold (f.eks. at pasienten har alvorlig utagerende atferd. Her kan du se veiledende frister for diverse tilstander samt andre eksempler på individuelle forhold som kan gi høyere prioritering (og som derfor er lurt å nevne i henvisningen):

4. Nå er det lettere å velge et alternativt utrednings- eller behandlingssted.

Nettsiden helsenorge.no/velg-behandlingssted inneholder en liste over steder som tilbyr forskjellige utredninger eller behandlinger. Der kan du sammenligne de aktuelle klinikkene ift ventetid og diverse andre kvalitetsindikatorer (f.eks. andel fristbrudd). Lista er under utvikling, og pr. i dag er det noen mangler innenfor følgende områder:

  • Kvalitetsindikatorer. Foreløpig finnes det få kvalitetsindikatorer for bestemte sykdommer eller diagnoser. Som oftest gjelder kvalitetsindikatorene klinikken i sin helhet, ikke klinikkens arbeid med en bestemt tilstand. Husk at klinikker med svakere resultater likevel kan være kjempeflinke på utredningen eller behandlingen som du trenger.
  • Private klinikker. Private utrednings- og behandlingssteder kan søke om godkjenning via fritt behandlingsvalg-ordningen, men pr. i dag er det få private klinikker som har gjort det. Lista er lagt ut her, og det er bare å klikke på «Private behandlingssteder» i den aktuelle helseregionen.
  • Tilstander. Epilepsi, ADHD og visse andre nevrologiske og psykiske tilstander står på lista, men ikke autisme/Asperger. Man kan likevel få en pekepinn på hvilke klinikker har kortest ventetid ved å sammenligne ventetidene i kategorien atferdsforstyrrelser hos barn/unge og hos voksne.

For å få råd og veiledning om fritt utrednings- og behandlingsvalg, snakk med fastlegen din eller ring telefonnummeret 800 HELSE (800 43 573).
Tips: Pasient- og brukerombudet kan også hjelpe deg å ivareta dine behov, interesser og rettssikkerhet – både innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kilder:

«Retten til fritt behandlingsvalg erstatter og utvider fritt sykehusvalg» (november 2015)
«Styrkede pasientrettigheter og økt valgfrihet» (november 2015)
«Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for voksne» (desember 2008)

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer