Månedens rettighet (2014)

Altfor mange medlemmer sliter i møte med hjelpeapparatet. Noen får misvisende informasjon, mens andre opplever treg og usaklig saksbehandling eller dårlig tjenestekvalitet. Her finner du nyheter og korte innlegg som kan hjelpe deg få det du har krav på.


Stønad til etablering i egen bolig (desember 2014) 
Har du et voksent barn som snart skal flytte ut? Da er det lurt å sjekke om NAV kan hjelpe å dekke utgiftene. Innkjøp av nødvendig innbo og utstyr kan nemlig dekkes gjennom en «stønad til livsopphold.» NAV kan også dekke utgifter til å flytte innboet og kan dekke vedlikehold/fornyelse som ikke kan finansieres på andre måter. Du kan lese mer om stønaden her (kortfattet) eller i kapittel 4.18.2.44 i rundskriv hovednummer 35 (for å forstå stønaden i en bredere sammenheng).
NAV gjør en konkret vurdering av søkerens behov og økonomi før en slik stønad innvilges, men et par medlemmer har fortalt om sine erfaringer med stønaden. Ingen av dem bor i Akershus, og praksis kan variere rundt om i landet. Men begge har voksne barn med autisme/Asperger som fikk stønaden da de flyttet ut av foreldrehjemmet:
– Eksempel 1:  NAV innvilget kr. 50.000. Halvparten ble brukt på hvitevarer og resten på møbler og kjøkkenutstyr.
– Eksempel 2:  NAV innvilget kr. 10.000 til en ny kjøkkenvifte og andre nødvendige tiltak på kjøkkenet i den nye leiligheten.
Tips: Hvis barnet flytter til et bofellesskap, skriv en liste over eiendelene og be om underskrift av en ansatte. Da kan man sjekke lista hvis det oppstår uenighet rundt hvem som eier hva, og hvis man mistenker at ting blir stjålet eller ødelagt av uvedkommende. 
P.S. Har du lest artikkelen «10 tips om å bo for seg selv«?


Hvordan skrive en klage (november 2014)
For ett par uker siden sto presidenten i Juristforbundet frem i nyhetene. «Saksbehandlingen i NAV er preget av altfor mange feil,» sa han. En stor andel vedtak er for dårlige og blir omgjørt ved klage. Her i Akershus var omgjøringsprosenten hele 35,1% i 2010 (se Tabell 5.3). Det er ingen tvil at det nytter å klage, men terskelen kan være høy. I «Hvordan skrive en klage» finner du tips og brevmal som kan gjøre det lettere å komme i gang.


Rett til tjenester for å kunne jobbe (oktober 2014) 
I et brev sendt til landets fylkesmenn skriver Helsedirektoratet om en viktig problemstilling – er foreldrenes jobbforpliktelser relevant når kommunen vurderer barnets krav på tjenester? Svaret er ja.
Helsedirektoratet skriver blant annet at kommunen ikke kan «avslå en søknad under henvisning til at foreldrene kan ivareta omsorgen selv dersom de er hjemme fra jobb.» Dessuten har kommunen det fulle ansvaret for å dekke voksne barns behov for bistand og pleie, selv om de fortsatt bor hos foreldrene. Les mer her.
Se også kommentarene til advokat Petter Kramås på i «Samfunn for alle» nr. 4/2013 (side 36).


Inntak til videregående skole (september 2014)
Ikke alle har de samme forutsetningene for å bli tatt inn i den videregående skolen eller å gjennomføre det ordinære opplæringstilbudet. Heldigvis legger Opplæringsloven til rette for både fortrinnsrett og individuell saksbehandling. Les mer her.


Personvern og taushetsplikt (august 2014)
Noen ganger blir foreldre fortvilet fordi sensitive opplysninger om barnet har kommet på avveie. Andre ganger blir de frustrerte fordi skolen tviholder på informasjon – for eksempel fordi eleven har fylt 18 år.
Heldigvis kan Personvernskolen gi både skoler, foresatte og elever hjelp til å vurdere hvordan taushetsplikt bør anvendes og personvern ivaretas i forskjellige skolerelaterte situasjoner.
I «Personvern og taushetsplikt» kan du både lese om Personvernskolen og få  tips til viderelesing om taushetsplikt/personvern i helsetjenesten og diverse andre sammenhenger.


Barneombudets nettsider om rettigheter (juni/juli 2014) 
«Dine rettigheter» inneholder lettleste svar om rettigheter knyttet til barnevern, mobbing, skole og mye mer. Artiklene om skolerettigheter tar opp viktige problemstillinger som  lekser, tilpasset opplæring og gym.
Nettsidene til Barneombudet er først og fremst for barn, men voksne trenger også hjelp til å ivareta barns rettigheter. Derfor finner du også mer utfyllende svar under «Vaksne hjelper barn.» Nettsidene er under utvikling og vil dekke flere fagfelt etter hvert.


Ny lov om uføretrygd (mai 2014)
Ny lov om uføretrygd er vedtatt i Stortinget og trer i kraft 1. januar 2015. Nettsiden nyuforetrygd.no er en ny, brukervennlig informasjonsportal om lovendringen.
Lovendringen berører både fremtidige søkere og personer som allerede mottar uførepensjon. «Nye regler for uføretrygd» inneholder nyttig informasjon om hvem som kan få uføretrygd, hvordan den beregnes osv. Hvis du mottar uførepensjon i dag blir den erstattet av ny uføretrygd 1. januar – uten at du trenger å gjøre noe. Her får du svar på ofte stilte spørsmål om overgangen.


Manglende eller misvisende informasjon fra NAV (april 2014) 
Når man får vedtak om hjelpestønad og visse andre ytelser, får man penger ikke bare fra søknadsdatoen, men fra tre måneder før det. For mange kommer dette som en svært gledelig overraskelse. Men hva er egentlig tre måneders etterbetaling når man har hatt krav på ytelsen i årevis men lot være å søke pga dårlig informasjon fra NAV?
Heldigvis finnes det adgang til dispensasjon fra tremånedersregelen. Man kan få opptil tre års etterbetaling, men påstanden om manglende eller misvisende informasjon må kunne bevises. Hvem var funksjonæren som feilinformerte søkeren? Kan han/hun bekrefte påstanden? Står det noe i et brev fra NAV eller et notat i journalen?
Du kan lese mer om dispensasjon og nødvendig dokumentasjon i Trygderettens kjennelse 09/02194. Se også Rundskriv §22-13 (rull ned til 7. ledd, «Misvisende opplysninger fra NAV»).
Tips:  For å få informasjon om alt du har krav på og for å kunne dokumentere eventuell feilinformasjon, anbefaler Handikapnytt følgende:
”En har selv en viss plikt til å sette seg inn i sine rettigheter, men dersom man henvender seg til NAV lokal og legger fram sin livssituasjon, kan en med rette forvente at de opplyser om aktuelle stønader å søke på. Be derfor om en time med saksbehandler fremfor bare å søke på en stønad du tror du kan ha krav på.” (sakset fra Handikapnytt nummer 6/2010).


Særfradrag for store sykdomsutgifter (mars 2014) 
I statsbudsjettet for 2014 stanset Solberg-regjeringen den planlagte utfasingen av særfradragsordningen, og varslet at regjeringen vil utrede en ny fradragsordning. Inntil en ny ordning er ferdig vil særfradraget for store sykdomsutgifter gis etter desamme reglene og på samme nivå som for 2013, dvs. med 67 prosent av de fradragsberettigede kostnadene. Kilde: Diabetesforbundet og Skatteetaten.  


Klage på manglende tilpasset opplæring (januar 2014)
På nettsiden til barneombudet finner du en lettlest forklaringpå retten til tilpasset opplæring. Barneombudet har også utarbeidet en klagemal. 


Tips: Les mer i «Ikke tråkk på oss» og artikkelsamlingen vår.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer