«VERDENS AUTISMEDAG 03.-04. APRIL 2013

Helseforetaket  har tatt initiativ til å få i stand ein konferanse i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for autisme.  Fokus blir Menneske med autismespekterproblematikk med psykiske tilleggsvanskar.  Elles blir det vekt på lokale behov og samhandling mellom kommunenivået og spesialisthelsetenesta.  Ei plangruppe er i gang med å førebu arrangementet. Ståle Tangen er med i plangruppa som representant frå Fylkeslaget.»