Kartlegging i 6 viktige områder

klasserom med ordet "IOP" på tavlaPå dialogkonferansen for grunnskolen lærte vi at en god IOP har mål innenfor seks områder: faglig utvikling, atferd, selvstendige arbeidsvaner, sosial kompetanse, motoriske ferdigheter og pedagogisk bruk av særinteresser.  Men hvilke mål?
Fornuftig målsetting starter alltid med en vurdering/kartlegging. I denne artikkelen finner du tips til kartlegging i alle seks målområder. Skjemaene er gratis og lette å bruke.  Lykke til!
Tips: Husk å starte i god tid før «IOP-sesongen».


1.  Atferd (derunder skole- og klasseromsregler)

Venter eleven på tur? Rekker opp hånden? Sitter på plassen?  Nei vel, hvorfor ikke?
Løper eleven vekk fra kravsituasjoner? Skriker/hyler? Forstyrrer? Ja vel, hvor ofte, hvor lenge, hvor intenst?
Både positiv og negativ atferd kan være utgangspunktet for en kartlegging.
Observasjon. Når vi observerer og kartlegger atferd, kan vi oppdage hva som trigger den og få oversikt over hvor ofte den skjer, hvor lenge den varer, og hvor intens den er. I linken finner du både tips og skjemaer.
Stresskartlegging. Ingen er på sitt beste når de opplever for mye stress, og elever med autisme/Asperger er under nærmest konstant stress. Bruk dette skjemaet til å kartlegge stress innenfor behov for struktur/oversikt, sosiale vansker/misforståelser, og overfølsomme sanser.  Les mer om stress (se side 19-22).


2.  Selvstendige arbeidsvaner

Kan eleven kle på seg selv?  Kan han/hun gå selvstendig fra klasserommet til spesialundervisning? Hva med å finne riktig bok og riktig side uten hjelp?
Når oppgaven er på mestringsnivået, klarer eleven å jobbe selvstendig? Hva med når oppgaven er vanskeligere?
Det er viktig å stille slike spørsmål, for å unngå lært hjelpeløshet og identifisere behov for tiltak og hjelpemidler.
Mestringsmål innen arbeidsvaner. Se side 214. Punktene på lista er lette å bruke som IOP-mål.
Grunnleggende klasseromsferdigheter. I denne ART-sjekklista for lærere handler spørsmål 1-13 om klasseromsferdigheter. I «Sosial kompetanseplan for Gudeberg skole» kan du se hvordan en skole jobber med disse ferdighetene. Planen viser hvilke mål de fokuserer på på hvert klassetrinn, og hvilke kriterier de bruker for hvert mål.
Mer avanserte ferdigheter. Denne presentasjonen om tilpasset opplæring (TPO) og spesialundervisning på videregående nivå inneholder en oversikt over generelle arbeidsferdigheter (side 21) og læringsstrategier (side 24).


3.  Utvikling av sosial kompetanse

I vår egen artikkel «Kartlegging av sosiale ferdigheter» har vi samlet linker til diverse skjemaer. Noen skjemaer fokuserer på en bestemt aldersgruppe (alt fra 0-3 år til ungdommer), mens andre fokuserer på en bestemt ferdighetsområde (f.eks. lytteferdigheter eller lek).


4.  Pedagogisk bruk av særinteresser

De fleste elever med autisme/Asperger har en eller flere særinteresser, f.eks. tog, høyspentmaster, eller Prinsesse Diana. Hvor ofte snakker eleven om særinteressen sin i løpet av skoledagen? Det er noe som kan kartlegges.
Ironisk nok, kan utenomsnakk begrenses ved å innføre en dagsplan med både særinteressefrie timer og særinteressebaserte aktiviteter. Les mer i denne bloggen, som var inspirert av boka til Torhild Linnea Reigstad (foredragsholderen på dialogkonferansene våre).
Boka heter «Tilrettelegging for utvikling og mestring av sosiale ferdigheter for elever med Asperger syndrom i vanlig skole.» Boka kan bestilles fra Autismeforeningen og koster 75 kroner.


5.  Motoriske ferdigheter

Ta gjerne kontakt med ergoterapeuten eller barnefysioterapeuten i kommunen — det er de som har mest kompetanse på motorisk utvikling. Det finnes også en privatpraktiserende ergoterapeut i Asker. Firmaet heter Ergoterapi for barn (kun til info. Fylkeslaget driver ikke med anbefalinger).
Mestringsmål innenfor koordinasjon. Se side 213 i foregående link. Punktene på lista er lette å bruke som IOP-mål.
Finmotorikk. Movement ABC, Beery VMI og SPOT er eksempler på verktøy som kan brukes av fagfolk. På side 4 i linken kan du se SPOT-skjemaet som brukes til å observere og vurdere finmotorikken under diverse skrive/tegneoppgaver og motoriske aktiviteter. Kurs i SPOT arrangeres av og til.
Hoppe, kaste, klatre, løpe.  Slike ferdigheter kan testes ved hjelp av håndboka fra Helsedirektoratet, ”Måling av fysisk form hos barn 4-12 år.»
Grunnleggende ferdigheter.  På side 2 finner du en oversikt over diverse motoriske ferdigheter som barnehager legger vekt på.


6.  Faglig kartlegging

De fleste skoler har tilgang til standardiserte prøver som viser hvor bra eller dårlig eleven funger ift aldersgjennomsnittet. Men det er også nyttig å bruke slike prøver til «dynamisk kartlegging,» hvor testsituasjonen tilpasses for å se hva eleven kan automatisert, med anstrengelse og med hjelp.  Læreren gir gradert støtte eller stadig større «hint».
Gjennom dynamisk kartlegging får vi informasjon den optimale læringssituasjonen, både ift oppgavens vanskelighetsgrad og omfang/type av hjelp og støtte som læreren gir. Det som eleven mestrer med hjelp på testen i dag kan eleven senere klare alene.
Her er eksempler på gradert støtte:
Eleven løser matteoppgaver
Eleven finner rimord (side 20)
Eleven sier hvilken lyd kommer først i et ord (side 20)
Eleven lyderer og danner ord (side 24)
Du kan lese mer i Statpeds artikkel om dynamisk kartlegging. Pedverket kompetanse har også skrevet en oversiktlig artikkel om metoden.
Her kommer noen tips om kartleggingsmaterialer:
Arbeidsprøven. Arbeidsprøven brukes til dynamisk kartlegging av lese- og skriveferdigheter hos elever i grunnskolen. Gratis nedlasting.
Dynamiske kartleggingsprøver i matematikk.  Statped selger to kartleggingsprøver, én for 1.-5. klasse og den andre for 5.-10. klasse og videregående skole.  Prisen er svært rimelig.
Grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Se side 212-215 for en oversikt over mestringsmål som er viktig for utviklingen av lese- og skriveferdigheter. Punktene på lista er lette å bruke som IOP-mål.
Kartleggeren er et markedsledende, nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5.kl – 1 VGS.


Pakkeløsningen «Habtool»

Habtool ble utviklet spesielt for arbeid med barn og unge med Asperger syndrom, men kan brukes til andre også. Redskapet, som er basert på Microsoft Excel, kan brukes til både IP og IOP.  Hensikten var å gjøre planarbeid lettere, og derfor hjelper Habtool med alt fra kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak og tjenester.
IOP-modulen inneholder skjemaer til kartlegging, målformulering og evaluering.  Prosessen starter med å vurdere elevens i tre aktivitetsområder (les mer om aktivitene i de tre områdene på side 76 i Habtool-håndboka):

  • Aktiviteter knyttet til klasseromsregler, f.eks. be om hjelp, ikke forstyrre, osv
  • Generelle skoleaktiviteter, f.eks. gruppearbeid, lytting og planlegging
  • Utvalgte skoleaktiviteter innen norsk, engelsk, matematikk, friminutt osv.

Vurderingen skjer ift:
• Elevens fungering, selvstendighet og trivsel
• Effekter av pedagogiske tilpasninger og tilrettelegginger
• Elevens reaksjoner på ulike faktorer i, eller egenskaper ved, undervisningssituasjonen,
f.eks. tidspress, ustrukturerte situasjoner, uro osv
På Autismeenhetens nettside kan du nedlaste både håndboka og selve Excel-verktøyet. Begge er gratis.


Lyst til å lære mer om IOP?

Ta en titt på artiklene våre «Sjekkliste – hvor bra er IOPen?» og » IOP i tre tilpassede varianter

Verktøykasse for tillitsvalgte

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer