Kartlegging av sosiale ferdigheter

Autisme/Asperger er en sosial funksjonshemming.  Derfor er sosiale mål som oftest høyst relevante i både individuell plan (IP) og individuell opplærings plan (IOP).  Men hvilke mål?
Fornuftig målsetting starter gjerne med en kartlegging.  Her finner du mange skjemaer som er gratis og lett å bruke.  Lykke til!


 

Alt fra barnehagebarn til ungdom.  Arnold P. Goldstein skrev en serie med sjekklister som ble oversatt til norsk av Strømgren og Moynahan ved Glenne autismesenter. Sjekklistene finnes både i elev-, foresatte-, og lærerversjon. Foreningen Prepsec Norge har også lagt ut annen nyttig materiell.

Skolebarn. Disse observasjonsarkene og evalueringsskjemaene er fra Statped skriftserie nr. 20 om nonverbale lærevansker. De kan brukes til å kartlegge elevens sosial kompetanse innenfor empati, selvkontroll, positiv selvhevdelse, prososial atferd m.m. 

«Jeg kan» av Jan Magnar Antonsen er er et verktøy til å skaffe oversikt over elevenes læring og kompetanse, samt planlegge, vurdere, tilrettelegge og kommunisere om deres læring og sosiale utvikling.  Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn som gleder for barn fra 5-13 år (eller som fungerer på nivået). Her finner du en liste med kompetansemål for hvert trappetrinn (se side 10-14). Fylkeslaget prøver å finne nye linker til følgende demosider fra elevboka:
(1)  Empati og prososial atferd (5-7 år)
(2)  Arbeidsvaner og positiv selvhevdelse (5-7 år)
(3)  Selvkontroll og prososial atferd/kommunikasjon (11-13 år)

Lytteferdigheter (empati). På side 2 finner du en sjekkliste som eleven fyller ut selv. Ta kontakt med Prepsec Norge hvis du ønsker å vite mer om treningsprogrammet Peace4Kids.

Lekeobservasjon. Hva gjør barnet og med hvem? Skjemaet er laget til observasjon i barnehage, men kan justeres for å observere skolebarn i friminutt.

Kartlegging av basisferdigheter 1 – 3 år eller 3 – 6 år. Skjemaene fokuserer på 15 prososiale ferdigheter innenfor selvhevdelse og empati. Kan brukes hos eldre barn som fungerer på barnehagenivå.

Normal utvikling fra 4-36 måneder.  Folkehelseinstituttet står bak brosjyren «Se hva jeg ser:  Barnets sosiale utvikling.»  Brosjyren er fra 2004.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer