Invitasjon til å delta i forskningsprosjekt: Systemisk arbeid i familier med barneautisme

Fra informasjonsskriv:

Invitasjon til å delta i forskningsprosjektet: Systemisk arbeid i familier med barneautisme.
Vi søker deltagere til et forskningsprosjekt hvor vi ønsker å utvikle et terapeutisk samtaletilbud til familier med et eller flere barn med barneautisme. Prosjektet er et initiativ fra Bjørgvin
familiekontor i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

Mye av den hjelpen familier og foreldre tilbys rettes mot barnet og de spesifikke utfordringer dette barnet har som følge av å være innenfor autismespekteret. Hjelpen foreldre tilbys er ofte opplæring i spesialpedagogiske teknikker og atferdsmessige strategier, uten at familiære forhold inkluderes/hensynstas i behandlingen.

Autisme påvirker ikke bare barnets evne til å lære og evne til kommunikasjon, språk og sosial interaksjon. «Autismen» påvirker alle de relasjoner som barnet inngår i. Den påvirker alle relasjoner i familien. Den påvirker parforholdet, søsken, relasjonen til venner, jobben etc. Den
kan sette foreldre og familie i kontakt med følelser som sorg, håpløshet, frustrasjon og maktesløshet som ofte ikke blir møtt av hjelpeapparatet.

Familiene som deltar vil motta 10 samtaler ved Bjørgvin familiekontor, samtalene vil ha fokus på ulike tema som, familien, parforholdet, utvidet familie og søskenrelasjoner. Deltagelse i forskningsprosjektet vil også innebære å delta på tre intervju sammen med familiemedlemmene i løpet av behandlingsperioden. Tema i disse intervjuene vil være hva dere som familie opplever som virksomt/mindre virksomt.

Forskningsmetoden som anvendes er aksjonsforskning. I aksjonsforskning er deltagere i studiet å anse som “medforskere”. Det vil si at deres tilbakemeldinger om hva som har vært mer eller mindre hjelpsomt vil være utgangspunktet for utviklingen av et nytt samtaletilbud.

Som familiekontor ønsker vi å være til hjelp for dere. Studiens formål er sammen med dere å utvikle kunnskap og nye samtaletilbud for familier med barneautisme.

Prosjektet er godkjent av NSD (Norsk senter for forskningsdata)
Er dere interessert i å delta eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med;
Familieterapeut Petter Myhrer Næss
Mail: petter.myhrer-naess@bufetat.no
Telefon: 41382045

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer