Interesser: en kongevei til måloppnåelse

interesser.gif«Mange personer med en tilstand innenfor autismespekteret har spesielle hobbyer og interesser. Omsorgspersoner, støtteapparat og samfunn bør dra større nytte av dem. […] De spesielle interessene er ofte knyttet til de sterke sidene deres og er derfor en potensiell kongevei til motivasjon, trivsel, utdanning og et mulig fremtidig yrke. »

– Nils Kaland

Begrensede interesser og gjentakende atferd er ett av kjernesymptomene på autismespekterdiagnoser. Derfor er det ofte vanskelig å snu på saken og se på disse som en styrke. I denne artikkelen ser vi både på hvordan disse interessene kan gjøre oss bekymrede, og hvordan de kan brukes som en potensiell kongevei til måloppnåelse.  Hovedkilden er artikkelen «»Jeg elsker lokomotiver«: En styrkebasert tilnærming til spesielle interesser hos personer med autisme og Asperger-syndrom» av Nils Kaland.


Bekymring hos foreldre og fagfolk Det er helt klart at interesser og aktiviteter kan være grunn for bekymring: – De kan fungere som flukt fra virkelighet. – De kan bli så dominerende at de hemmer samspill, læring og livsutfoldelse, eller forstyrrer søvnen. – De kan være sosialt upassende og dermed skape avstand til jevnaldrende. – De kan i noen tilfeller være farlige, både for personen og andre rundt ham/henne. – Hvis interessen handler om en kjendis eller rollefigur, kan det også skje at personen med ASD prøver å være idolet sitt. (Strømgren, side 43). Det kan derfor være lurt å se nærmere på atferdens intensitet, innhold og funksjon. Hvis du ønsker veiledning, ta gjerne kontakt med en fagperson i kommunen eller spesialisthelsetjenesten (f.eks. utrederen). Skoleeier kan også søke veiledning fra Statped, og både foreldre, tjenesteytere og fagpersoner kan ta kontakt med Regionalt fagmiljø for autismeog Autismeforeningens Faglig råd. Prosjekt Væremåtes kartleggingsskjema kan bl.a. hjelpe deg å sette ord på hvor intens og begrensende interessen er. Se side 12 i skjemaet («Interesser»).


Ja til pedagogisk bruk av interesser Noen elever snakker altfor mye om interessen. Det kan være fristende å forby interessen i skoletida, men å plassere den på dagsplanen kan være en bedre strategi. Når eleven vet at det blir anledning til å fokusere på interessen i løpet av dagen, vil han/hun lettere kunne lære å unngå utenomsnakk. Les mer her eller i Torhild Linnea Reigstads bok «Tilrettelegging for utvikling og mestring av sosiale ferdigheter for elever med Asperger syndrom i vanlig skole.» Boka kan bestilles fra Autismeforeningen og koster 75 kroner. Det kan være krevende å snakke med eleven om særinteressen, ikke minst pga elevens språk- og samtalevansker. Temaet kan være lite interessant for deg som er lærer/assistent og kan kreve spesialkunnskaper som du ikke har (som nevnt i Martinsen m.fl.,   side 10).   Det kan også ta tid å planlegge hvordan du skal bruke interessen.  Du må kanskje bruke litt fantasi, særlig hvis det handler om gjentakende atferd hos en elev med lite talespråk. Det kan allikevel lønne seg å bruke interessen aktivt i pedagogisk øyemed fordi: – Eleven kan få større tillit til deg. – Eleven kan bli mer mottakelig for læring. – Eleven kan bli mer motivert til å arbeide med mindre populære fag. – Eleven kan konsentrere og prestere bedre når han/hun er interessert. – Elevens ensporet fokus kan gi imponerende resultater i fag han/hun interesserer seg for. – Det legger til rette for bedre trivsel på skolen. – Det legger til rette for at andre barn ser og beundrer elevens sterke sider. Interessene kan brukes som samtaletema, premie, og krydder i skolehverdagen. Interessene kan også kobles til oppgaver og fag, for å gjøre dem mer interessante og meningsfulle.  Og sist, men ikke minst, kan de brukes til sosial trening. Se neste punkt.

Tips: LIMM er en læremiddelpakke utviklet spesielt for barn med autisme, med støtte fra Utdanningsdirektoratet.  LIMM skiller seg fra andre begynneropplegg i lesing ved at det tar utgangspunkt i elevens interesser.   Veilederen inneholder eksempler og tips, og datadelen gir en innføring i hvordan man kan lage e-bøker. 

 


Interesser og sosiale ferdigheter Interesser kan være en fin inngangsport til gode sosiale opplevelser: – Interesser kan bidra til økt sosial interesse og initiativ. Personen med ASD blir mer motivert til samtale og samspill når det handler om interessen. – Personen med ASD kan utvide sitt sosialt nettverk ved å bli kjent med andre som deler interessen. – Forskning viser at vansker med muntlig kommunikasjon, kroppspråk, gester og blikkontakt fremstår som mindre påfallende når personen prater om interessen. (Winter-Messier m.fl. 2007, som oppsummert av Kaland) – Når målet er å utvide barnets lekerepertoar er interessene et fint utgangspunkt. (Stenberg) Interesser kan også brukes når du velger eller lager spill til personen. Spill fremmer sosial deltakelse og gir struktur til sosiale opplevelser. Spill er også egnet til å lære barnet grunnleggende sosiale ferdigheter, som å vente på tur og tåle å tape. Spill kan tilpasses alle interesser og funksjonsnivåer, som du kan lese mer om i Statpedheftet «Tilpassede spill». På side 29 i heftet kan du lese om et enkelt spill som ble skreddersydd for Kjetil, en voksen med autisme. Kjetil likte å spise og han likte å bytte ting med andre, og det ble utgangspunkt for spillet. Spillet ble brukt mye – både for å fremme samvær, øve på samhandling og hjelpe Kjetil og nye ansatte å bli kjente med hverandre. Tips: Les mer om tilpassede fritidsaktiviteter i «Plan for en meningsfull fritid» og i fylkeslagets kalenderinnlegg med eksterne fritidstilbud.


Interesser og psykisk helse Personer med ASD er mer utsatt for mobbing, misforståelser og nederlag enn andre. Interesser kan fungere som «motgift» mot alt dette, ved at personen får oppleve mestringsfølelse og får bygge opp et positivt selvbilde rundt dem. Interesser er faktisk sentrale til personens opplevelse av identitet, i følge Tony Attwood, en av verdens fremste eksperter på Asperger syndrom. Det er derfor viktig å ikke neglisjere interessene. Interessene kan også bidra til bedre psykisk helse ved å holde personens stressnivå nede: – De kan virke avslappende og i noen tilfeller bidra til bedre søvn.  TipsLes mer om søvnvansker her. – De kan gjøre det lettere å takle livets utfordringer, tap og savn. – De kan gi personen en følelse av sammenheng, orden og oversikt, når så mye annet i livet er uforståelig og uforutsigbart. – Å interessere seg for noe som skaper angst kan hjelpe personen få kontroll over angsten. Endringer i interessens intensitet og innhold kan også bidra til at en depresjon oppdages (Strømgren, side 30, punkt g).  Når tiltak da settes i gang kan samtaler om interessene være med å bygge opp tillit til psykologen og gjøre personen mer mottakelig for behandling (Strømgren side 57 og Stenberg).


Yrkesmessig bruk av interesser Interesser kan i noen tilfeller åpne for jobbmuligheter. Det er selvfølgelig avhengig av hvor ettertraktet ekspertisen er. Men det er også avhengig av andre ferdigheter og egenskaper som kreves på jobben. Dette gjelder ikke minst evnen til å la arbeidsgiveren definere oppgavene – man kan ikke bare følge egne impulser.  Les mer under «Karriere» her. Tips:  Fylkeslaget har en linksamling om inkluderende arbeid.  


Kilder og videre lesing: Kaland, Nils (2010):  «»Jeg elsker lokomotiver»:  En styrkebasert tilnærming til spesielle interesser hos personer med autisme og Asperger-syndrom» Martinsen, Harald m.fl. (2008):  «Ekkolali belyst med eksempler fra en blind gutt med autisme» Stenberg, Nina (2007):  «Asperger syndrom og eksekutive funksjonsvansker: Konsekvenser for behandling.» Strømgren, Børge (2007):  «Asperger syndrom og høytfungerende autisme:  Oversikt over samtidige psykiske lidelser og forslag til behandlingsinstanser i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst RHF.»

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer