Inntak til videregående skole

Ikke alle har de samme forutsetningene for å bli tatt inn i den videregående skolen eller å gjennomføre det ordinære opplæringstilbudet. Heldigvis legger Opplæringsloven til rette for både fortrinnsrett og individuell saksbehandling. I denne artikkelen forklarer vi disse begrepene og informerer om viktige frister.
Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning eller personlig veiledning. 

Om fortrinnsrett

I 2013 vedtok Kunnskapsdepartementet noen viktige endringer i bestemmelsene om inntak til videregående opplæring. Både ungdomsskoler, PPT og fylkeslagets medlemmer bør være klare over de nye rutinene. Det er særlig viktig at søkere med fortrinnsrett meldes til fylkesmannen innen 1. oktober.
Det finnes fire typer fortrinnsrett ved inntak til Vg1, men søkere til Vg2 og Vg3 har lignende rettigheter (se forskrifta): 
1) Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram jf. § 6-15.
For noen søkere har valg av utdanningsprogram svært mye å si for at de skal kunne fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Hvis en søker også har omfattende behov for spesialundervisning kan han/hun få fortrinnsrett jf. § 6-15. Les mer her.
Dersom det er sannsynlig at søkeren kan fullføre tre ulike utdanningsprogram, har han/hun ikke fortrinnsrett jf. § 6-15. Søkeren kan likevel kvalifisere for andre typer fortrinnsrett eller ha krav på en skjønnsmessig vurdering. Les mer om disse lengre nede i artikkelen.
Husk at kommunen må melde inn slike søkere innen 1. oktober. Bruk tilmeldingsskjemaet fra fylkesmannen i Akershus og legg ved en pedagogisk rapport.
2) Fortrinnsrett for søkere med nedsatt funksjonsevne jf. § 6-17.
For noen søkere har valg av skole mye å si. En søker kan få fortrinnsrett hvis han/hun både
– har rett til spesialundervisning,
– har behov for å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt/egnet,
– og har «sterkt nedsatt» psykisk eller fysisk funksjonsevne.
Ikke la ordet «sterkt» skremme deg fra å søke. På et skjema som brukes i Oslo fylke finner man en liste over diagnoser som kan oppgis som hovedårsaken til at man søker om inntak med fortrinnsrett. Både autisme og Asperger syndrom står på lista. Det er grunn til å tro at andre fylker også vurderer søkere med disse diagnosene.
Les mer her om fortrinnsrett for søkere med nedsatt funksjonsevne. Husk at kommunen må melde inn slike søkere innen 1. oktober. Bruk tilmeldingsskjemaet fra fylkesmannen i Akershus og legg ved en pedagogisk rapport.
3) Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid jf. § 6-19.
Noen elever trenger flere år på samme trinn. De kan søke om fortrinnsrett hvis de har et vedtak om utvidet tid. Les mer her. Ta kontakt med fylkesmannen ang. innmeldingsfrist og dokumentasjonskrav.
4) Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk jf. § 6-18.  Les mer her.


Om særskilt søknad uten fortrinnsrett

Noen søkere mangler karaktergrunnlag i mange fag. Dette gjør at søknaden må få en skjønnsmessig vurdering.
En søknad kan også få individuell behandling hvis det er særlige og tungtveiende grunner til det. Fristen for søknader som trenger individuell behandling er 1. februar. Les mer her.


Viktige datoer:

Husk å dobbelsjekke disse datoene. Det er mulig at de varierer litt fra år til år og fra fylke til fylke.
1. oktober – Meldingsfristen for søkere til særskilt utdanningsprogram og søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne. Disse må meldes til fylkesmannen for vurdering av behov. Les mer her.
1. februar – Søknadsfristen for søkere med fortrinnsrett og for søkere som har behov for å bli behandlet individuelt i det ordinære inntaket. Bruk fylkesmannens vedleggsskjema. Du får kanskje brev om inntak i april, og da kan planlegging av overgangen begynne for alvor.
1. mars – Ordinær søknadsfrist for inntak til videregåande skole.
juli – 1. og 2. inntak skjer i juli. Melding om inntak sendes til ungdommen, ikke til foreldrene. Det kan derfor være lurt å minne ungdommen om å dele meldingen med foreldrene og få hjelp til å huske svarfristen. Les mer her.
Se vilbli.no for andre frister og mer detaljert informasjon.


Til videre lesing:

«Å søke plass i videregående skole»
«Endringer i reglene for inntak og formidling»
«Nye regler for inntak til videregående opplæring – konsekvenser for kommunene»
«Forskrift til opplæringslova: Kapittel 6. Inntak til vidaregåande opplæring»
«VilBli» – bruk søkeordet «gruppe» for å finne spesialavdelinger på forskjellige skoler og i forskjellige programfag.
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer