Basiskunnskap om IP på 1-2-3

Denne artikkel er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.  Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.
På årsmøtet 6. februar valgte vi individuell plan og individuell opplæringsplan som satsingsområde i 2010.  Satsingsområdet blir med å styre vårt valg av tema til både foredrag og nyhetsbrevartikler.  Her starter vi med noen basiskunnskaper om individuell plan. 

 

Individuell plan: tre gode ting i ett, akkurat som et kinderegg

1)  En rettighet.   Hvis du (eller barnet ditt) har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom du selv ønsker det.  Retten gjelder uansett alder, diagnose, eller behov for spesialisthelse- tjenester.  Individuell plan er brukerens plan, og du har rett til og oppfordres til å delta aktivt i prosessen, sammen med et familiemedlem eller en annen hjelper hvis du ønsker det.
2)  Et samarbeidsverktøy.  En individuell plan er et verktøy og en arbeidsmetode for samarbeid mellom deg og hjelpeapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.  Koordinatoren har hovedansvaret for kontakt med deg, for nødvendig oppfølging og for koordinering på kryss og tvers av tjenestenivåer.
 3)  En prosess som sikter på å:

  • å bidra til et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 
  • å avklare dine mål, ressurser og behov for tjenester i hverdagen (også framtidige) 
  • å styrke samhandlingen innenfor hjelpeapparatet, og mellom deg og hjelpeapparatet  

Obs!  En individuell plan vil ikke gi deg større rett til de enkelte tjenestene.  Planen kan likevel være nyttig når du skriver søknader eller klager.  Det er lettere å finne gode argumenter når behovene dine er avklart, kartlagt og dokumentert. 
Vil du lære mer?  Vi anbefaler Sosial- og helsedirektoratets brosjyre «Individuell plan» (IS-1292).  Brosjyren kan nedlastes gratis i to versjoner, vanlig og lettlest (forenklet for bruk hos barn og personer med kognitive funksjonsnedsettelser).
Du kan også lese mer om den tredelte funksjonen til individuelle planer i en artikkel fra Helsedirektoratet («Individuell plan:  En rettighet, et verktøy og en arbeidsmetode.  En prosess som innebærer samarbeid og samhandling»).


Individuell plan:  tre forutsetninger for en vellykket prosess

1)  Brukerfokus.  Aktiv lytting og positive holdninger er viktig for at du skal oppleve at din mening om egen situasjon blir lyttet til.  Dine håp, drømmer, og mål for økt livskvalitet må stå i sentrum.  IPen bør utformes med din egen ordlyd.
2)  Koordinatorhjelp.  Koordinatoren må bidra med entusiasme, innsatsvilje og kunnskap om systemet.  Koordinatoren må tale din sak og jobbe for at alle er motiverte og har en felles forståelse av oppgavene de står ovenfor.
3)  Forankring på høyere nivå.  Administrativ og politisk ledelse må signalisere tydelig at IP arbeid er viktig.  De må aktivt legge til rette for koordinatorarbeid og møtedeltakelse.
Vil du lære mer?  Se denne korte artikkelen fra Helsedirektoratet eller rapporten «Jeg har en plan» fra 2009. 


Individuell plan – tre viktige forpliktelser hos tjenesteytere

1)  Plikter i startfasen.  Tjenesteytere har både plikt til å informere deg om muligheten til en individuell plan, og plikt til å sette i gang planarbeidet hvis du ønsker det.  Den instans som du henvender deg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at planarbeidet settes i gang.  Du skal ikke oppleve å bli et kasteball i systemet.
2)  Taushetsplikt.  De alminnelige reglene om taushetsplikt gjelder også under planarbeid.  I tillegg vil din koordinator bare kunne utveksle informasjon om deg og din sak dersom du har gitt samtykke til det.
3)  Samarbeidsplikt.  Kommunens helse- og sosialtjeneste og helseforetaket har plikt til å samarbeide med andre tjenesteytere og etater, f.eks. NAV eller skoleetaten. 
Vil du lære mer?  Se «Veileder til forskrift om individuell plan» (IS-1253)


Individuell plan – tre typer rettskilder

1.  Lov.   Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Plikten til å utarbeide individuell plan er hjemlet kommunehelsetjenesteloven § 6-2a, lov om spesialisthelsetjenesten § 2-5 og psykisk helsevernloven § 4-1.
2.  Forskrift.  Se «Veileder til forskrift om individuell plan» (IS-1253).  Selve forskriften er på side 42.
3.  Rundskriv.  Se I-3/2004 Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne – bruk av individuell plan») og I-17/2004 Ny felles forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven»).
Vil du lære mer?  Vi kommer til å skrive mer om både rettsmessige og praktiske sider ved individuell plan i kommende utgaver av nyhetsbrevet vårt. 
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer