Hjem

Muntlig høring til statsbudsjettet 2024 Helse- og omsorgskomiteen

Autismespekterdiagnoser (ASD) er en av de to største diagnosegruppene innen habiliteringstjenesten. Det er svært lang ventetid for utredning, opplæring og oppfølging etter diagnosen er satt.

Medlemmene våre erfarer at de også blir direkte utskrevet fra spesialisthelsetjenesten uten noen form for oppfølging, men med forventning om at kommunen gir et godt tilbud – noe som ikke er en selvfølge.

NOU 2020:1 utredet at det er det store forskjeller i hvordan tjenestene er organisert, og det er varierende kapasitet og kompetanse rundt om i Norge, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

Riksrevisjonen 2021 viser også til at tilbudet blir redusert når brukere går over fra barne- til voksenhabiliteringstjenester.

Autismeforeningen i Norge er glade for at det vil komme nasjonale faglige retningslinjer for utredning og oppfølging. Vi mener det er helt nødvendig i påvente av normerende produkter, at det blir satt inn tiltak for å få ned ventelister og gi personer med autisme likeverdige helsetjenester.


Regjeringen styrker satsingen på psykisk helse og rus
Vi har alle en psykisk helse, men alle har ikke lik tilgang til utredning og behandling.


Det er bred faglig enighet at personer med ASD er mer sårbare for å utvikle en psykisk tilleggslidelse.

Tilbakemeldinger fra våre medlemmer er at de opplever lang ventetid for behandling eller får avslag fra spesialisthelsetjenesten og lavterskeltilbud fra kommunen.

Autismeforeningen i Norge synes det er vanskelig å se de konkrete virkemidlene som vil gi det nødvendige løftet uten tydeligere føringer og øremerking. Vi mener det også må komme tydelige føringer for økt kompetanse hvis det skal være et reelt tilbud for vår brukergruppe.

Vi er glad for økte midler til sykehusene som skal settes av til å styrke døgnbehandlingen innen psykisk helsevern, med særlig vekt på barn og unge og de med alvorlige lidelser, men vi mener det er for lite sett i forhold til behovet.

Barnekoordinator
Tidlig innsats og rett hjelp til rett tid, tverrfaglig kompetanse og samarbeid på tvers av sektorer er helt avgjørende for god livskvalitet. Barnekoordinator har en viktig rolle. Det er ikke satt av midler til å iverksette barnekoordinatorrollen ute i kommunen. Vi mener det er viktig sette av midler til dette da vi erfarer at det har skjedd lite siden det ble lovfestet og ordningen har kommet familiene lite til gode.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer