Hjem

Muntlig høring til statsbudsjettet 2024 Arbeids- og sosialkomiteen

Autisme er et spekter som har felles kjennetegn, vansker og kommer i ulike grader og varianter.
Regjeringen legger vekt på at alle som kan og vil jobbe skal få mulighet til det, og at arbeidslivet er åpent og inkluderende.

Mange voksne med autisme har gode ressurser og kunne fungert i det ordinære arbeidslivet med riktig tilrettelegging, likevel står mange utenfor arbeidslivet.

Unge voksne opplever at det er vanskelig å komme i arbeid når de er åpne om autismespekterdiagnosen også de med høyere utdannelse.

Andre opplever å bli diskriminert ut av arbeidslivet når de er åpne om at de har fått en autismespekterdiagnose. Mange har også behov for en VTA plass, men det er lange ventelister for å få en VTA plass.

De som står utenfor arbeidetlivet, trenger ofte hjelp til å komme i arbeid.

I NOU 2020:1 ble det beskrevet at personer med autisme og familien rundt dem strever med å finne frem i hjelpeapparatet og opplever at det er utfordrende å få aksept og forståelse for autisme vanskene.

Tilbakemeldinger fra våre medlemmer er også at det oppleves utfordrende med kontakten med NAV og at det er liten hjelp å få for å komme ut i arbeidslivet.

Vi er glade for å se at det beskrevet at det er viktig med tverrfaglig samarbeid og modeller for samarbeid mellom NAV og helse for å sikre god overgang mellom skole/utdanning og arbeidsliv. Vi vet at dette ofte er avgjørende for ungdommer med autisme, og planleggingen av voksenlivet bør derfor starte tidlig.

I forslaget til dette statsbudsjettet satses det på inkluderingstiltak. Men satsingen på 500 nye VTA-plasser er for liten sett i forhold til behovet. Vi mener den må dobles.

Regjeringa sin integreringspolitikk skal blant annet bidra til å få flere i arbeid, bygge sterke fellesskap og fremme likestilling.

Det er et mål for regjeringen at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeid på linje med andre.

Vi er alle en ressurs uavhengig av om vi har store eller ingen tilretteleggings behov.  

Autismespekteret er stort. For å kunne delta i arbeid på lik linje som andre trenger vi ulike og individuelt tilpasset tilbud som VTA HeltMed og i ordinært arbeid. 

Autismeforeningen i Norge synes det er vanskelig å se de konkrete virkemidlene som vil gi det nødvendige løftet som er avgjørende for at personer med autisme som kan og vil jobbe – skal få mulighet til det.  Vår visjon er varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn.  Arbeid er viktig for mange for å få et aktivt og meningsfullt liv. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer