Høringssvar: Inkorporering av CRPD i menneskerettighetsloven

En viktig del av Autismeforneingen i Norge sitt interessepolitiske arbeidet er å svare på høringer. Den 5. juni sendte vi inn høring til Kultur og likestillingsdepartementet vedrørende inkorpereringen av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Under kan du lese vårt høringssvar.

Autismeforeningen i Norge takker for muligheten til å komme med høringssvar til ekspertgruppens CRPD-rapport. Foreningen støtter flertallet i utvalgets innstilling om at CRPD bør inkorporeres i menneskerettighetsloven. Videre stiller Autismeforeningen seg bak Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) sitt høringssvar.

Vi støtter flertallet i utvalget og forventer inkorporering. I Hurdals plattformen står det at regjeringen vil inkorporere CRPD i norsk lov. Det fremkommer av programmet til Arbeiderpartiet for 2021-2025 at de vil innlemme CRPD konkret i menneskerettsloven. Vi anser det som et tillitsbrudd dersom dette ikke innlemmes.

Vi vet at det er store ulikheter fra kommune til kommune med tanke på hvilke tjenester og tilbud man får tilgang på. Vi mener postnummer ikke skal være avgjørende. Personer med funksjonsnedsettelser skal ha likeverdig mulighet til likeverdig:

  • Familieliv
  • Oppvekst og skole
  • Få bestemme over sitt eget hjem, både hvor man vil bo og sammen med hvem
  • Arbeidsliv
  • Aktiv fritid
  • Frihet og personlig sikkerhet
  • Helsehjelp

Ved å inkorporere CRPD i menneskerettighetsloven har vi et håp om å minske de kommunale forskjellene og gi tilgang til rettighetene som allerede eksistere. Vi har et håp om at det vil gi mer tyngde i praksis på kommunenivå, og om nødvendig at det vil bli lettere å ta saker til domstolene.

Inkorporering av CRPD vil øke bevisstheten om konvensjonen og styrke kunnskapen om personer med funksjonsnedsettelser sine rettigheter. Det er nødvendig og av stor betydning, da det rammer mange mennesker og vil anerkjenne personer med funksjonsnedsettelser sine rettigheter. Dette vil bidra til rettferdig behandling uavhengig av geografisk plassering, og det er viktig for likestillingen.

Det er 18 år siden CRPD ble vedtatt i FN og 11 år siden Norge ratifiserte den. Vi har ventet lenge nok. Det er på tide at Norge anerkjenner personer med funksjonsnedsettelser sine menneskerettigheter på lik linje med alle andre. Autismeforeningen i Norge forventer at regjeringen holder sine løfter, og at Stortinget behandler våre rettigheter på samme vilkår som andre .

Det er muligens ikke på sin plass, men vi reagere med uro over KS sitt høringssvar.

Vennlig hilsen

Sentralstyret i Autismeforeningen i Norge

Dersom du ønsker mer informasjon om utredning og lese andres høringssvar, finner du det her: Høring – Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer