Høring: Ny forskrift om gradering av pleiepenger

[restabs alignment=»osc-tabs-left» responsive=»false» contentcolor=»#eeeeee» seltabcolor=»#eeeeee»]

[/restab]
[restab title=»Høring»]Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny forskrift om gradering av pleiepenger. Forskriften må være på plass før nye regler om pleiepenger trer i kraft 1. oktober 2017.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsbrev—horing-om-ny-forskrift-om-gradering-av-pleiepenger/id2558051/[/restab]

[restab title=»Svar» active=»active»]

Autismeforeningen i Norge (AIN) vil igjen understreke at 1300 dager over maksimalt 10 år er lite når barnet har en medfødt og livsvarig utviklingsforstyrrelse.

  • AIN mener det bør brukes en dag-for-dag beregning, slik at reelt opphold mellom to perioder legges til grunn for beregning.
  • AIN Setter pris på mulighetene for gradering innenfor de 1300 dagene
  • AIN er kritisk til at norm om fulltids stilling skal benyttes som utgangspunkt for utregning av pleiepengedager uavhengig om omsorgspersonen jobber deltid
  • AIN påpeker at utviklingsforstyrrelser som autismespekterforstyrrelser (ASD) i stor grad medfører pleiebehov etter fylte 18 år, og mener en utvidelse til 20 år vil være langt bedre.

Bakgrunn

Etter endringen av reglene som førte til at pleiepengeordningen også omfattet barn og unge med varige sykdommer og «lyte» eller funksjonshemminger, har mange familier men barn med ASD hatt muligheten til å bedre kunne planlegge sin økonomi i perioder der barnet/ungdommen har et større pleiebehov. Den nye ordningen som trer i kraft i 2017 medfører en innstramming og økt usikkerhet for disse familiene. Selv med mulighet til å ta ut graderte pleiepenger over 10 år mener Autismeforeningen i Norge (AIN) at det likevel er snaut med 1300 timer. Dette fordi ASD er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som medfører omfattende funksjonsvansker. ASD er medfødt og varer livet ut, og den enkelte persons funksjonalitet vil kunne variere gjennom hele livet. Perioder med pleiebehov vil derfor lett gå over 1300 dager.

Når det er sagt, mener AIN det er positivt at familiene gis fleksibilitet gjennom muligheten til å ta ut pleiepengene gradert og over flere år. Samtidig ser AIN det som problematisk at det foreslås at utgangspunktet for utregning av pleiepengedager alltid skal være 100 % stilling. Svært mange foreldre til barn med ASD er nødt til å jobbe deltid på grunn av barnets omfattende omsorgsbehov. Å regne ut pleiepengedager på bakgrunn av en fulltidsnorm vil dermed kunne slå negativt ut for en stor andel av familiene som ellers oppfyller kravene til pleiepenger. AIN stiller seg kritisk til denne bruken av fulltidsstilling som norm for utregning.

AIN er, i likhet med FO, kritisk til forskriftens § 5 som beskriver at opphold mellom to stønadsperioder på mindre enn 4 uker skal telles med i pleiepengeperioden. AIN mener det burde være mulig å legge en dag-for-dag beregning til grunn for pleiepengene, slik at det reelle oppholdet mellom stønadsperiodene legges til grunn for beregningen av pleiepengene.

AIN vil også påpeke at utviklingsforstyrrelser som ASD i stor grad medfører pleiebehov etter fylte 18 år. Mange bor fremdeles hjemme etter fylte 18 år, samtidig som en stor del av dem som har flyttet i eget hjem fremdeles er avhengig av foreldrenes hjelp, særlig i de periodene de er dårlige. En begrensning i pleiepengeordningen bør derfor ikke settes ved 18 år, men senere. AIN har tidligere foreslått at pleiepengeordningen utvides til 20 år, og mener fremdeles dette vil kunne bety store lettelser for familier med barn med ASD og pleiebehov.

2017 Forskrift om gradering av pleiepenger.pdf

[/restab]
[restab title=»Resultat»]

 

[/restab]

[/restabs]

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer