Høring: Forskrift om arbeidstid for avlastere

[restabs alignment=»osc-tabs-left» responsive=»false» contentcolor=»#eeeeee» seltabcolor=»#eeeeee»]

[/restab]
[restab title=»Høring»]

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om arbeidstid for avlastere.

Høringsbrev

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. juni 2017.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Les og svar på høringen digitalt, under «Send inn høringssvar» nedenfor.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forskrift-om-arbeidstid-for-avlastere/id2551379/[/restab]

[restab title=»Svar» active=»active»]

Konklusjon

  • Sentralt å ivareta et kvalitativt godt og fleksibelt avlastningstilbud for barna og familiene
  • Autismeforeningen setter pris på Arbeids- og sosialdepartementets raske handling for å finne en delvis løsning på problemet, for slik å kunne opprettholde familienes tilbud. Autismeforeningen håper forskriften vil skape ro og forutsigbarhet mens den videre utredningen av avlasterordningen pågår.
  • Autismeforeningen ønsker å understreke at familier med barn med ASD har behov for individuelt tilpassede, helhetlige, langsiktig planlagte avlastningstilbud med god kontinuitet.
  • Støtter forskriftens forslag om arbeidstid på inntil 60 timer i løpet av 7 dager med en gjennomsnittsberegning over 6 uker og en begrensning på maksimalt 88 timer per uke.
  • Bekymret for at kommuner med svak økonomi vil velge andre løsninger, f.eks. institusjonsavlastning på grunn av økte lønnskostnader.

Bakgrunn

Autismespekterdiagnoser (ASD) er gjennomgripende utvklingsforstyrrelser som påvirker alle livets områder, og medfører store vansker knyttet til språk, kommunikasjon og sosial samhandling og sosiale relasjoner. ASD påvirker således ikke bare enkeltindividet, men også hele familien. Avlastning er et sentralt virkemiddel for å sikre at familier med barn med autismespekterdiagnoser (ASD) skal mestre hverdagslivet med barn med autisme. Det er derfor av stor betydning at kommunenes tilbud om avlastning er fleksibelt nok for at familiene skal kunne dra nytte av det, og kvalitativt godt nok til at foreldre kan føle seg trygge på barnas trivsel.

Avlasterdommen II har skapt store utfordringer i flere kommuner, og mange familier har mistet, eller ikke fått forlenget, sitt avlastningstilbud hos privat avlaster. Autismeforeningen setter pris på Arbeids- og sosialdepartementets raske handling for å finne en delvis løsning på problemet, for slik å kunne opprettholde familienes tilbud. Autismeforeningen håper forskriften vil skape ro og forutsigbarhet mens den videre utredningen av avlasterordningen pågår.

Autismeforeningen ønsker å understreke at familier med barn med ASD har behov for individuelt tilpassede, helhetlige, langsiktig planlagte avlastningstilbud med god kontinuitet. For å oppfylle disse behovene må kommunene være fleksible i forhold til organisering av avlastningen. Familier er forskjellige, og barn og unge med ASD er svært ulike. Fleksibilitet og variasjonsmuligheter i tilbudene som ytes er derfor av stor betydning.

Familier forteller om hvor avgjørende det er med helhetlige avlastningstilbud, med kontinuitet og individuell tilpasning. De forteller at helgeavlastning med mange overganger er vanskelige. Dersom avlastningen begynner lørdag og avsluttes søndag kan dette gjøre avlastningen mer til en belastning. Dette er fordi barn med ASD ofte reagerer sterkt på overganger og endringer, noe som kan medføre stress og utfordringer i flere dager etter endringen/overgangen. Barnets reaksjoner har stor innvirkning på andre familiemedlemmer. Søsken forteller for eksempel at de kan grue seg til søndag ettermiddag, når søskenet med ASD kommer hjem. En slik byrde kan unngås ved at avlaster henter barnet på skole/barnehage fredag og leverer på skole/barnehage mandag morgen. Samtidig er det sentralt at alle familier er ulike, og kommunene må spille på lag med familiene i utvikling og planleggingen av tilbudene som skal ytes. Det er familien som vet hvor skoen trykker.

Autismeforeningen mener det er viktig at avlastere får et trygt og forutsigbart arbeidsforhold, og støtter prinsippene i avlasterdommen II. Autismeforeningen er imidlertid bekymret for at de økonomiske konsekvensene vil medføre at kommuner med svak økonomi vil presse familier med avlastningsbehov til å velge standardiserte avlastningsløsninger som ikke tar høyde for barnets, eller familiens, reelle behov.

Autismeforeningen er positiv til forslaget om arbeidstid på inntil 60 timer i løpet av 7 dager med en gjennomsnittsberegning over 6 uker og en begrensning på maksimalt 88 timer per uke. Autismeforeningen er enige i at dette vil kunne ivareta ordningen slik den har vært inntil avlasterdommen II. Samtidig mener vi det er viktig at avlasterordningen som helhet gjennomgås, slik at fleksibilitet, helhetlig og langsiktig planlegging og kontinuitet i tilbudene kan ivaretas innenfor gjeldende rett og kommunenes rammer.

Autismeforeningen støtter FFOs uttalelse.

2017 Forskrift om arbeidstid for avlastere

[/restab]
[restab title=»Resultat»]

 

[/restab]

[/restabs]

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer