Høring: Endringer i barnehageloven

[no_toc]

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken. 

[cool-process category=»horing» type=»vertical-process» show-posts=»2″ icon-size=»» choose-color=»green»]

[restabs alignment=»osc-tabs-left» responsive=»false» contentcolor=»#eeeeee» seltabcolor=»#eeeeee»]

[/restab]
[restab title=»Høring»]Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning på høring. Forslaget inneholder en minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Hoering-om-endringer-i-barnehageloven/id2557731/?factbox=horingsbrev

Høringsbrev

Høring av endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO)

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehageloven. Videre foreslår departementet å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen (en skjerpet pedagognorm) i forskrift om pedagogisk bemanning. Departementet foreslår også at det lovfestes en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO)

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2557731

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 13. oktober 2017.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

[/restab]

[restab title=»Svar» active=»active»]

 Autismeforeningen i Norge (AIN) er glad for at det foreslås en bemanningsnorm og en skjerping i pedagognormen for barnehagene. AIN setter videre pris på at spesialpedagog og assistenter til enkeltbarn holdes utenfor normen. Vi mener dette vil ytterligere tydeliggjøre disse sine spesielle rolle i barnehagetilbudet.AIN stiller seg bak forslaget om plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. AIN understreker betydningen av planlegging for å skape gode overganger for barn med autismespekterdiagnoser (ASD). Barn med ASD har behov for forutsigbare rammer, individuelt tilrettelagte tilbud som er langsiktig planlagt ut fra et helhetlig perspektiv og med fokus på kontinuitet.

[/restab]
[restab title=»Resultat»]

 

[/restab]

[/restabs]

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer